Till navigation Till innehåll (s)

Gömmer du på en lokalhistorisk skatt?  

Du kanske är medlem i någon förening som har intressanta handlingar i sitt arkiv. I så fall är du välkommen att ta kontakt med kommunarkivet för en eventuell deponering av materialet.

Många föreningar och organisationer förvarar sina handlingar os oss. Här är de i säkert förvar.

Kommunarkivet har därmed fått karaktären av ett gemensamt "minne" för hela Sollentuna. Vi tycker att det är mycket värdefullt om lokalhistoriskt intressanta handlingar också i fortsättningen på detta sätt kan tas tillvara och även göras tillgängliga för forskare.

I mån av utrymme och efter överenskommelse i varje enskilt fall, åtar sig därför kommunarkivet att förvara enskilda arkiv som bedöms vara av intresse för Sollentunas utveckling. Deponeringen är kostnadsfri.

Första gången en förening/organisation etc. lämnar handlingar till kommunarkivet, skrivs ett avtal. Det är för att vi ska vara överens om på vilka villkor handlingarna förvaras i arkivet. 

Skriv alltid reversal

När du lämnar in handlingar vill vi gärna ha en förteckning över det som levereras, ett så kallat. reversal. Det fungerar som kvitto på det material som kommunarkivet övertar ansvaret för.

Här anger du vilka handlingstyper som lämnas till arkivet. Du anger den tidsperiod som handlingarna täcker och hur många pärmar, kortlådor, protokollsböcker, buntar som leveransen innehåller.

Exempel 

styrelseprotokoll, 3 pärmar, 1968-1980
korrespondens, 2 pärmar, 1970-tal
fotografier, 2 album, 1960-70-tal
kassaböcker, 2 st, 1968-1878

Du ska ta med dig reversalet i två originalexemplar vid leveransen. Kommunarkivet återlämnar sedan det ena exemplaret underskrivet. Det går också bra att göra en egen förteckning på vanligt papper över handlingarna som lämnas till arkivet.