Till navigation Till innehåll (s)
En illustration som visar ett kollage av olika skolrelaterade aktiviteter

با درو د سرپرست گرامی ، نکاتی درباره اهمیت شما

مسلم ا وجو د شما در زندگی فرزندتان و نق شتان در پیشرف ت تحصیلی او بسیار مهم اس ت. هدف از این بروشور اطلاع رسانی درباره روش کا ر م ا در پی شدبستا نها و مدار س و ارائ هی راهکارهایی به شما در جهت کمک به فرزندتان در امو ر تحصیلی اوس ت. ما برآنیم که با همکاری شما بهترین شرای ط ممکن را برای دانش آموزان در طول دوران مدرسه فراهم کنی م .

بهترین مدرس هی سوئ د

هدف ما این است که بهترین مدرس هی سوئد باشیم ! شما به عنوان اولیای مدرسه در تحقق این هدف
نقش مهمی ایفا م یکنی د. ما به دنبال پیشرفت بیشتر در زمین ههای علمی، کیفیت و امنی ت هستیم و
تحقیقات علم ی و تجربیا ت راهگشا را مبنای کار خود قرار م یدهیم تا بهترین شرایط ر ا برای تحقق
سفر دوران « . نامید هایم » سفر دوران تحصیل ی « اهدافمان فراهم سازیم . راه رسیدن به این هدف را
در بهبود نتایج تحصیلی یاری رسان ما بوده است . سرافرازیم که از نظر نتای ج تحصیل ی » تحصیلی
هموار ه از رتب ه ا ی بالا برخوردار بوده ایم. هدف م ا ارتقا ء کیفیت فعالی تهایم ان از نظر آموزشی ت ا
بالاترین سط ح ممکن اس ت و م یکوشی م با فراهم آورد ن محیطی امن برای کودکان و دانش آموزان در
پیش دبستانی و مدرسه، به رسیدن آن ها به نتای ج هر چه بهتر کمک کنیم.

ما می خواهیم به بهت رین کمون آموزشی سوئد تبد یل شوی م
هدف ما ا ین است که سای ر کودکان و دانش آموزان از رفتن به مدرسه احساس رضایت کنن د. ما تلاش
میکن ی م تمامی دانش آموزا ن موفق به کسب نمرات کامل شده و برای ادامه تحص یل واجد شر ایط باشن د.
آموزگارا ن ما برا ی ارتقاء روش و شیو هها ی کار ی خود از تح قیقا ت امروزی ن و تجربیات معتب ر
استفاده م یکنند.

شما مهم هستی د

اهمیت نقش والدین

دوره فو قالعادهای سرشار از تجربیات و برداش تها ی جدید در انتظار فرزند شما اس ت. شروع مدرسه
میتواند تغییر بزرگی در زندگی فرزند شما ایجاد کند. اکنون از کودک شما انتظار م یرو د که به
تنهای ی از پس برخی کاره ا از جمله سر وقت آمدن، درک دستورات و به یاد آوردن موضوعات خاص
برآید. با کمک یکدیگ ر بهترین شرایط را برای یادگیری و پیشرفت فرزندتان در مدرسه به وجود
میآوریم. موفقیت فرزند شما، مسئولیت ی مشترک بین مدرسه و شماست. ما طال ب همکاری نزدی ک با
شما به عنوان اولیای مدرسه هستی م و تمرکز خود را بر کودک شما و نیازها و منافع آموزشی او قرار
میدهیم.

شرایطی مناس ب برای موفقیت و آسای ش در پی شدبستان و مدرس ه

در این بروشو ر راهکاری ی درباره چگونگی کمک به فرزندتان در دورا ن مدرسه ارائه می دهی م.
کودکا ن شرایط یکسانی ندارند و آنچه مناسب یک کودک اس ت شاید مناس ب دیگر کودکا ن نباشد. مسلما
شما بعنوا ن سرپرست فرزندتان او را بهت ر از همه م یشناسید و بهترین درک را از نیازهایش دارید.

عادات و تندرست ی

بسیاری از کودکان با عادات ثابت احساس امنیت بیشتری م یکنند. شما م یتوانید در کنار تامین
نیازهای اصل ی فرزندتان مانند خواب، خوراک و ورزش، عادات ثابت ی برای مدرسهی او نیز فراهم
کنید. اگر فرزندتان تکالیف ی دار د که باید در خان ه انجام شود م یتوانی د مشترکا ب ا او درباره چگونگی و
مکان انجام آ نها تصمی مگیری کنید . با هم تصمیم بگیری د که در انجام این تکالیف شما به او کمک
خواهید کرد یا خی ر. یک نکت هی مهم دیگ ر یافت ن راهی برای ب ه خاط ر آوردن روزهایی ست که
فرزندتان کلاس ورزش یا نوبت گردش با مدرسه دارد.

رشد زبانی

هنگامی که برای فرزندتان از روی یک متن بلندخوانی م یکنی د، هم به تقویت دایره واژگان ی و ه م به
رشد قو هی تخیل او کمک میکنی د. اگ ر در خانه ب ه زبان دیگری غیر ا ز زبان سوئدی صحبت م یکنید
خوب اس ت که برای فرزندتان کتا بهایی به آن زبان نیز بخوانید . کتا بها معمولا از زبانی غن یتر و
توصیف یتر از زبان گفتار ی برخوردارن د. با یاری یکدیگر ب ه رشد و تقویت زبانی فرزندتان کمک
میکنی م.

خود راعلاق همند نشان دهید

به تجربیات روزان هی فرزندتان علاق ه و توج ه نشان دهید. مثلا از او بپرسید که امروز چه چیزهای
جدیدی یاد گرفته اس ت. بپرسید که آیا در طول روز شاهد اتفاق شا د، غمناک و یا هیجا نانگیز ی بوده
است. اگر عادت کنی د که به طور مستمر دربار ه اتفاقات جار ی رو ز با فرزندتان صحبت کنی د، بازگو
کردن مسائل کمتر خوشاین د برای ا و آسا نتر م یشود.

مکرراً او را تشویق کنید 

به فرزندتان کمک کنی د تا بر پیشرف تهای خود تمرکز کند. به موضوعاتی که در آ نها جلو رفته توجه
نشان دهید و آ نها را تحسین کنی د. این رفتا ر بیشتر به فرزندتان انگیزه م یده د تا تمرکز بر اموری که
در آ نها پیشرف ت کمتر ی داشته اس ت .

دلهره و اضطراب عملکرد

حال بد کود ک در مدرسه میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. گاهی مشکل به محیط مدرسه برم یگرد د
و گا ه به مسائ ل دیگری مانند دوستان کودک، میزان احساس خرسندی کودک از محیط مدرس ه یا
مشکلات یادگیری . حال بد کودک همچنین م یتواند نتیجه ی آزار و اذی ت و رفتارهای تحقیرآمیز
ه ممدرسهایه ا باش د. حال ب د فرزندتان، هر دلیلی که داشته باشد، بر فعالیت او در مدرسه و در اوقات
فراغت تاثیر منفی م یگذارد. در این موارد مهم است که با کمک یکدیگرعل ت دلهره و اضطرا ب
فرزن د شما ر ا پیدا کنی م . برای یافتن عل ت لازم است که با مربی پی شدبستان ی یا معلم دبستا ن فرزندتان
در دیالو گ و گفتگو باشید.

همکاری و تعامل والدین با پی شدبستان ی یا دبستان فرزندان

جلسههای بررسی پیشرف ت تحصیلی

جلسههای بررسی پیشرفت تحصیلی هر تر م یک بار برگزار م یشون د. در این جلسهها شما با آموزگار
فرزندتان دیدار کرده و درباره وضعیت کلی فرزندتان در مدرسه و در درو س مختلف و همچنین
راهها ی تقویت علمی او صحبت م یکنید. در این جلس هها دانش آموز هم حق اظهار نظر و مطرح
کردن دیدگا ههای خود را دار د. اگر فرزندتان در درس بخصوصی ب ه حمای ت بیشتری نیاز داشته باشد،
آموزگار این موضوع را با شما در میان خواهد گذاشت.

حضور و غیاب در مدرسه و تحصیلات اجباری

در سوئ د تحصیلا ت نه سال هی ابتدایی اجباری م یباشد و حق هر کودک و نوجوان بی ن ۶ تا ۱۶ ساله
به شمار م یرود. شما به عنوان سرپرست فرزندتان مسئو ل حضور یافتن فرزندتان در پی شدبستان و یا
دبست ان هستی د. اگر فرزندتان به دلیلی نم یتواند به مدرسه بیاید شما طبق مقررات مدرسه موظفید که
آن روز غیبت او را به مدرسه گزارش دهید. رفتن به پی شدبستا ن برای کودکا ن الزامی نیست اما
بهرحال شما باید غیبت فرزن د خو د را به مدرسه اطلاع دهید . اگر فرزندتان به مدرسه نیاید و شما
غیبت او را به مدرسه اطلاع نداده باشید، مدرسه موظف است همان روز با شما تماس بگیرد. در
صور ت طولانی شد ن غیبت فرزندتان، مدرسه برای بررسی دلی ل غیب ت با شما تماس خواهد گرفت و
شما را به مدرسه فرا خواهد خوان د. طبق قانون مدارس، مدرسه موظف است غیبت غی رموجه دانش
آموزان را در کارنامه پایا ن تحصیل ی پای هی نهم ثبت کند.

مرخصی

برای ما مهم است که تما می دانش آموزان از آموزشی که حق آ نهاست برخوردار شون د. اگر
فرزندتان نیاز به مرخصی دارد باید برای او درخواست مرخص ی کنید. مدرسه به درخواس ت
مرخصی هر دانش آموز جداگانه و مستق لا رسیدگ ی میکن د و در رسیدگی خود به درخواس ت، مدت
زمان مرخصی، وضعیت تحصیلی دانش آموز، اهمی ت مرخصی و امکان جبران کلاسهای از دست
رفته را در نظر م یگیرد.

تاریخ آغاز و پایان سال تحصیلی، تعطیلات و مرخص یها

جلسههای بررسی پیشرفت در مدارس پی شدبستانی

در جلس ههای بررسی پیشرفت در مدارس پی شدبستانی با یکی از مربیا ن فرزندتان ملاقات م یکنی د و
درباره میزان احساس خرسندی کودک از محیط پیش دبستانی و رشد و یادگیری کودکتان صحبت
میکنید. را ههای مختلفی برای کسب اطلاعا ت درباره فعالی تهای مدرس هی پی شدبستا نی کودکتان وجود
دارد. برای مثال از طری ق نام ههای هفتگی، مستندا ت، تابلو ی اعلانا ت و جلسا ت حضوری یا دیجیتال.

دستاوردهای شایسته در مدرس ه

مدرسه با مشارکت شما شرایط موفقیت تحصیلی فرزندتان را فراهم م یآورد.

نمر هدهی و ارزشیاب ی در دوره ابتدای ی

دانش آموزان از پی شدبستان تا پایه پنجم مورد نوعی ارزشیابی قرار م یگیرن د که چگونگی وضعیت
تحصیلی آنها را توضی ح میدهد. از پایه شش م دانش آموزان هر ترم نمره د ریافت م یکنند. نمر ههای
دریافت ی وضعیت فرزندتان را بر اساس دانش مورد نیاز منطبق با مقررات ادار هی ملی آموزش سوئد
» ف« ،» ا « ،» د « ،» ث « ،» ب « ، » آ« نشان م یدهد. ما در سیستم نمره ده یمان از شش نمر هی
بدین معنی ست که شاگرد در درس مورد نظر » ف« بالاترین نمره اس ت و » آ« . استفاده م یکنیم
نمر هی قبولی نیاورده است .

آزمو نهای سراسری

در پای ههای سوم، ششم و نهم شاگردان آزمون سراسری دارند. اداره ملی آموزش سوئد سوالات
امتحا نی را با همکاری دانشگاهها طراحی م یکن د. این امتحانات بدین سب ب آزمو نهای سراسری نامیده
میشوند ک ه برای کلی هی دانش آموزان در سراسر کشور یکسان هستند. آزمو نهای سراسری
یار یرسا ن آموزگاران در نمرهگذاری منصفانه ان د.

یادگیری خواندن و نوشتن با کمک ابزارهای دیجیتا ل

از آنجاییکه دیجیتالسازی یکی از برنام ههای کلید ی مدارس منطق هی سولنتوناس ت، استفاده از وسایل
کمکی دیجیتال در مدرسه برای ما امری بدیهی بشمار میرود . با کم ک رو شهای پداگوژیک و
تحقیقات جدی د، شرای ط برتری ر ا برا ی یادگیر ی دانش آموزان ایجاد م یکنیم. این بدان معناست که
شاگردان آسا نتر خواندن و نوشتن یاد م یگیرند و به نتیجه م یرسند. دیجیتال سازی در منطق هی
سولنتونا به طور مسئولانه و هدفمن د صورت م یگیرد .

مدارس امن برای هم ه
مبان ی ارزش ی

پی شدبستا نها و مدارس ابتدایی رسالتی دموکراتیک دارند. محیط مدارس ما بر اساس امنیت و احترام
به کودکان پای هگذاری شده اس ت. ما به کودکا ن م یآموزی م که هم هی انسا نها به یک اندازه ارزشمند
بوده و از حقوقی برابر برخوردارند. این بدین معناست که هر کسی حق دارد نظر خود را ابراز کند
و با واکنش و رفتار ی منصفان ه روبرو شود.

ارزشهای مهم :
• هم هی انسا نها برابرن د.
• هم ه در پیش دبستان و مدرسه به یکدیگر احترام میگذارن د.
• همه در پیش دبستان و مدرسه در حفظ یک محیط آموزش ی خوب مسئول هستن د.

امنیت و آرامش تحصیل ی

موضوع امنیت و آرامش تحصیلی برای ما مهم بوده و در پی شدبستا نها و مدارس م ا در اولویت قرار
دارد. این موضوع به ایجاد روحیه خوب و حس مثبت کودکان کمک کرده و منجر ب ه نتای ج بهت ر
سفر دوران « تحصیلی آنها م یگردد. ما بدنبال تامین احساس امنیت و آرامش در شاگردا ن در طول
آنها هستیم و برای این کا ر برنام هی ویژ های تدوین کرد هایم. کارمندان ما در پی شدبستا نها » تحصیلی
و مدارس مسئولیت اصلی اجرای برنام ههای آموزشی را بر عهده دارن د اما شما نیز به عنوان
سرپرس ت نقش مهمی ایفا میکنی د. شما م یتوانی د در درک این موضوع، که محیط آموزشی خو ب با
همکاری تک تک ما ایجاد میشود، به فرزندتان کم ک کنید.

پیشگیری از زورگویی در محیط مدرسه

ما در منطق ه سولنتونا فعالانه با هر نوع زورگویی، آزار و اذیت و رفتار تحقیرآمیز مقابله کرده و در
که بر ،» اول وئوس « جهت پیشگیری ا ز اینگونه مشکلات م یکوشی م. مدارس دولتی ما از برنامه
تحقیقا ت علم ی استوار شده ، استفاده م یکنند. هدف از این برنامه ایجاد محیط آموزشی ام نی است که
در آن شاگردان بتوانند به یا دگیری پرداخت ه و از آسایش برخوردار باشند. در این راستا تمرکز زیادی
بر صمیمی ت، تعه د و مرزگذاریها ی صری ح گذاشته میشو د. این برنامه همچنین به آموزگارا ن و
مربیان کمک م یکند تا درصورت برو ز موقعی تهای زورگوی ی ب ا آ ن مقابله کنند .

زورگویی ، امنیت و تبعی ض

سایر کودکان و دانش آموزان حق دریافت کمک دارن د
حمای تهای ویژه ، مشاور هی تحصیل ی و آموزش زبان مادر ی

حمای تهای ویژه

سایر کودکان و دانش آموزان حق دریاف ت کم کهای ویژه دارن د. هم ه کودکان منحصر به فرد هستن د و
نیازه ا و شرای ط یادگیر یشان با هم متفاوت است. مدرسه در قبال تضمی ن کیفیت محیط آموزش ی و
ارائهی تدری س مناس ب فرزند شما مسئولیت دار د.

وظ یفه ما ای ن است که به بهترین نحو ممکن به رشد فرزن د شما کمک کن ی م. بنابرا ین چنانچه نیاز باش د
نحو هی آموزش را با نیازهای او وفق خواهیم دا د. اگ ر فرزند شما، بنابر تشخی ص آموزگار ن یاز به
حمای ت ویژ ه دارد، مدرسه موظف اس ت ا ین مشکل را در اسرع وقت حل کند. ا ی ن موضوع درمورد
سایر مدارس منطق هی سولنتونا، چ ه دولتی و چه مستق ل صادق است.

ویژ ه داشته باشد. در این صور ت مدرسه ب ای د امکان برخورداری از حمای ت ویژه را بررسی کن د. اگر
در این برر سی نیاز شاگرد به حمایت ویژه تایید شد، مدرسه موظف اس ت برنام های برای عملی شدن
این حمایت ت هی ه کند. به شما و فرزندتان فرص ت داده میشود ک ه در تنظیم این برنامه شرکت کنی د. در
گفتگو با مدرسه م یتوانی د نظرا ت خود را دربار هی وضعی ت مدرسه، نقاط قوت و مشکلات دانش آموز
بیان کرده و پیشنهادا ت عملی خود را ارائه د هی د. تحقیقا ت نشان م یده د که مشارکت و همکاری دانش
آموزان و والدین آنها در ت هی هی برنام ههای عمل ی نقش بسزای ی در موفقی ت آنه ا دارن د. مدرسه موظف
است در جهت ایجا د همکا ری مؤث ر میا ن خانه و مدرسه تلاش کند. تصمی مگیری درمورد نوع حمایت

ویژ هی دریافتی فرزند شما بر عهدهی مدیر مدرسه است. این کمک م یتوان د کمک در یک در س
بخصو ص و یا شرکت در تدریس در گروه ی کوچکتر باشد. دانش آمو ز م یتوان د این کمک و حمایت
را برا ی مدت ی کوتا هتر ی ا در تمام طول سال تح صیل ی دریافت کند.

کم کهای فوق العاده و حمایتهای ویژه

کودکانی که ن م یخواهند به مدرسه برون د

برای برخ ی از کودکان، رفتن به مدرسه م یتواند دشوار باشد. اگر متوجه شد های د که فرزندتان از
مدرسه رضایت ندار د هر چه زودتر با آموزگا ر او تماس ب گیری د. ما م یتوان ی م گفتگویی دربار هی
نیازه ا و وضعی ت فرزندتان داشته باشیم. ما راهی م ییابیم تا فرزند شما در مدرسه احساس ام نی ت و
آسایش بیشتری کند.

کمک درسی به زبان مادری

آیا فرزند شما زبان مادری دیگری به جز سوئ دی دارد؟ آ یا فرزند شما در کلاس درس با فهم زبان
سوئ د ی مشکل دار د ؟ آیا نمیتواند از پس یک یا چندی ن درس بربیای د ؟ در این صور ت باید بدا نی د که
مدرسه و ظیف ه دار د به فرزند شما کمک کن د و یکی از راههای موجو د، ارائه کمک درسی به زبان
مادری دانش آموز اس ت .

زبان مادری

دانش آموزان م یتوانن د، علاوه بر دریافت کمک درسی به زبان مادری، زبان مادری خود را نی ز به
شکل درسی جداگانه در مدرسه بیاموزند . تسلط داشت ن ب ه زبان مادر ی باعث م یشود فرزند شما
زبا نه ای دیگ ر را آسا نتر یا د بگیر د. آموزش زبان مادری درس مستقلی اس ت که برنام ه ی درسی خود
را داشته و دانش مورد نیا ز خود را م یطلب د. اگر مایلید که فرزندتان در کلا سهای زبان مادری
شرکت کن د، باید برا ی این موضوع درخواس ت بدهید .

درخواست آموز ش زبان مادری - مرکز همگرای ی و چندزبانگ ی د ر سولنتون ا

مرکز سلامت ی کودک و دانش آموزان

طبق مقررات مرکز سلامت دانش آموزان، شاگردان باید در هر مدرسه به یک تیم بهداشتی متشکل از
پزشک مدرسه، پرستار مدرسه، مشاور اجتماعی، روانشناس و پرسنل ی با مهار تهای ویژه آموزش ی
دسترسی داشته باشند. این تی م پیشگیرانه و در راستا ی تقویت سلام ت دانش آموزان فعالیت کرده و در
جه ت رش د شاگردا ن و تضمین موفقی ت تحصیل یشا ن تلاش م یکن د.

مراقب تها ی درمان ی مدرس ه، بخ ش پزش کی تیم بهداشتی، متشکل ا ز پرستار و پزشک مدرسه است.
این تی م مسئولیت پیگیری سلامت و رش د دانش آموزان را عهده دار بوده و در زمین هی سبک زندگی
سالم راهنمای آنهاست. این تیم همچ ن ین واکس یناس یون دانش آموزان را انجام م یدهد.

مرکز سلامتی دانش آموزان

ورزش برای تندرستی و تمرکز مهم اس ت

حال روحی ما انسا نها با تحرک و فعا لی ت جس می بهتر م یشو د. عملکرد بهتر نبض و ضربان قل ب
برای سلامت ما مفید است. این واقعیت چه درمور د بزرگسالان و چه کودکان صدق م یکند. از این
رو در مدارس ما ورزش درس مهم ی بشمار م یرود. مدرسه همچنین م یکوشد به انحاء مختلف
فعالیت و تحرک جسمی را در برنام هها ی روزان هی دانش آموزان بگنجاند. ا ی ن برنامهها اهمیت تحرک
جسمی را به کودکان م یآموزند.

حمایت از والدی ن

مادر و پدر بودن گاه ی اوقات م یتواند دشوار باشد. در سولنتونا برنام های به نام
رایگان بوده و توس ط دفتر اجتما عی منطقه ارائه میشو د. در این برنامه » حم ای ت وال د ین « . وجود دارد
این حمای تها ارائه م یگردد:

• حمای ت فر دی از وال د ین.
• حمای ت از وال دی ن در گروه.
• آموزش وال دی ن.
• مشاوره به مدارس و پ یشدبستا نها.

حمایت از والدی ن

Mer läsning för dig