Till navigation Till innehåll (s)

Så söker du dispens och tillstånd i naturreservaten

Sollentunas naturreservat omfattas av regler för vad som får göras och inte göras. Om du planerar åtgärder som stämmer överens med reservatets syfte kan du ansöka om dispens eller tillstånd här för de tänkta åtgärderna.

Naturområden som är skyddade enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först ansöka om dispens eller tillstånd.

Åtgärder som kan kräva dispens, tillstånd eller både och:

  • sätta upp tavla eller skylt
  • schakta, gräva eller avverka träd
  • bygga hus
  • anlägga väg, kraftledning, ridstig, bollplan, telemast eller odlingslotter
  • arrangera tävlingar och andra större arrangemang.

Du kan se vad som gäller i respektive naturreservats beslutsdokument:

Kommunen får enligt miljöbalken ge dispens från föreskrifter för ett natur- eller kulturreservat, om det finns särskilda skäl. För dispens och tillstånd för Östra Järvafältets naturreservat ska ansökan göras till länsstyrelsen.

Åtgärden ska ha en positiv inverkan på området

Särskilda skäl kan anses finnas om åtgärden främst har en positiv inverkan på områdets värden angelägna att bevara. Angelägna allmänna intressen kan i vissa fall utgöra särskilda skäl för dispens om de är förenliga med föreskriftens syfte. I ett naturreservat som har bildats för att bl.a. tillgodose behovet av områden för friluftsliv, skulle dispens kunna vara motiverad för åtgärder t.ex. i samband med tillfälliga  arrangemang. Endast i sällsynta fall bör enskilda intressen kunna vara särskilda skäl för dispens

För att få dispens ska det du vill göra

  • positivt påverka det som gör området värt att bevara,
  • stämma överens med reservatets syfte,
  • kompenseras i eller utanför reservatet om det är möjligt.

Tillstånd kan krävas för vissa åtgärder

För vissa åtgärder som specifikt listas i naturreservatens föreskrifter krävs det istället för dispens enbart tillstånd från kommunen. Ansökningar för tillstånd prövas på samma sätt som ansökningar för dispens men för dessa kräver inte miljöbalken särskilda skäl eller åtgärder för kompensation.

Så ansöker du

  • Fyll i blanketten och följ instruktionerna som anges
  • En avgift kan tas ut

Giltigheten av beslut om tillstånd och dispenser m.m.

Om dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft så upphör den att gälla. Motsvarande gäller inte generellt för tillstånd, men det är möjligt att ge liknande villkor i beslutet för tillstånd Om villkoren i tillståndet eller dispensen inte följts så kan det återkallas.

Miljö- och byggnadskontoret kontrollerar och utvärderar

När aktiviteten eller verksamheten är genomförd ska den följas upp. Miljö- och byggnadskontoret kontrollerar att dispenser och tillstånd följts och att de som vidtar åtgärder eller bedriver verksamheter utövar egenkontroll. Uppföljningen kan till exempel ske i form av en gemensam inspektion.

Mer läsning för dig