Till navigation Till innehåll (s)

Sollentunas vatten

Välmående och friska vatten i balans, med en långsiktigt hållbar status. Det är vad vi eftersträvar för Sollentunas vatten.

I Sollentuna finns två större sjöar, Rösjön och Norrviken, och flera mindre, Snuggan, Väsjön, Fjäturen, Ravalen, Översjön och Djupan. Vi har ett större vattendrag, Edsån, och flera mindre och en havsvik, Edsviken. Dessutom har vi fyra förekomster av grundvatten, som alla ligger i Stockholmsåsen.

Kommuner samarbetar för bättre vattenkvalitet 

Sollentuna kommun samarbetar med grannkommunerna för att säkra en hållbar vattenförvaltning. Kommunen driver Edsviken vattensamverkan och Oxunda vattensamverkan. Samt deltar även i Igelbäcksgruppen, Mälarens vattenvårdsförbund, Svealands kustvattenvårdsförbund och Norra Stockholmsåsens grundvattenråd. Genom samarbetena finner vi samsyn och en gemensam väg framåt.

Edsviken vattensamverkan

Oxunda vattensamverkan

Inom EU finns det direktiv som reglerar medlemsländernas arbete för att nå och bibehålla god kvalitet på våra vatten. Direktiven har införlivats i svensk lagstiftning i form av miljökvalitetsnormer. För ytvatten gäller oftast miljökvalitetsnormerna god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus medan grundvattenförekomsterna skall uppnå god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus. En dålig ekologisk status betyder ofta att vattnet lider av övergödning. Medan en dålig kemisk status visar på för höga halter av miljögifter. 

Enligt gällande normer ska Edsviken, Norrviken, Rösjön och Edsån uppnå god ekologisk och kemisk status. Inga vattens status får försämras. Så ser ett välmående vatten ut.

 

Välmående och friska vatten har:

 • ett rikt växt- och djurliv
 • en naturlig strandlinje
 • klart vatten
 • nyttig och god fisk

Välmående och friska vatten är i balans och har en långsiktigt hållbar status. De utgör en attraktiv plats att vistas på och de ökar förutsättningarna för rent grundvatten och hälsosamt dricksvatten.

Här är ett axplock av allt vi gör för att förbättra statusen i våra vatten

 • Tillsammans med Upplands Väsby kommun genomförde vi år 2020 en behandling av Norrvikens botten för att minska övergödningen.
 • 2022 påbörjades anläggandet av två stora dammar i Edsbergsparken som ska rena dagvatten från drygt 100 kg fosfor och andra föroreningar innan vattnet leds till Edsviken.
 • Edsviken vattensamverkan ser över möjligheten att genomföra en bottenbehandling av Edsvikens  för att minska övergödningen.
 • Åtgärder för att minska påverkan på Edsviken från båtbottenfärger, bland annat förbereds sanering av förorenade områden.
 • Inom Edsviken vattensamverkan undersöker vi föroreningshalten i småbåtshamnarnas sediment.
 • Inom Oxunda vattensamverkan förser vi hästgårdar med vägledning och stöd för att minska näringsläckaget från hästgårdar till våra vatten.
 • Inom Oxunda vattensamverkan river vi ut två vandringshinder för fisk som ska möjliggöra att fiskar kan röra sig fritt mellan Norrviken och Vallentunasjön.

Biologisk mångfald i våra vatten

I övergödda vatten är den biologiska mångfalden oftast lägre än i välmående vatten. Det kan finnas mycket växter och djur, men få olika sorter. Övergödning skapar dålig syresättning av bottenvattnet och minskad möjlighet för ljuset att nå botten och det slår ut många arter. Miljögifter kan också påverka vissa arter negativt. 

Sollentuna kommuns vattenplan

Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Länsstyrelsen om vatten

VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Miljöbarometern/vatten