Till navigation Till innehåll (s)

Årsredovisning för Sollentuna kommun

Kommunens årsredovisning för 2023 visar att kommunen fortsatt har en mycket ansvarsfull hantering av skattemedlen och en stark ekonomi. Kommunen fortsätter arbetet mot de övergripande målen; trygghet och välfärd genom livet, hållbar och konkurrenskraftig tillväxt samt attraktiv och effektiv organisation.

Kommunens resultat år 2023 blev 385 miljoner kronor. Det totala resultatet för kommunkoncernen är 451 mkr.

De tre kommunövergripande målen: trygghet och välfärd genom livet, hållbar och konkurrenskraftig tillväxt samt attraktiv och effektiv organisation bedöms vara uppnådda för 2023.

Fortsatt fokus på trygghetsarbetet

Det prioriterade trygghetsarbetet fortsatte under året. De boende i centrala Sollentuna och Malmvägen vittnade om att tryggheten ökade i närmiljön. I Edsberg försvann såväl den öppna drogscenen som polisens klassificering av kommundelen som utsatt område.

Klimatneutralt Sollentuna

Steg för steg rör vi oss mot målet om ett klimatneutralt Sollentuna. Under 2023 antogs en ny policy för hållbart byggande. Genom en bedömning av fastighetens livscykel får vi bättre kunskap om utsläppsnivån.

Det är en viktig del i vårt miljöarbete och genom den säkerställer vi att det finns ett tydligt ramverk för hur vi arbetar med nybyggnation.

Civilt försvar och beredskap

Arbetet med civilt försvar och krisberedskap har haft hög prioritet, där det har tagits fram beredskapsplaner, krigsplaceringar och olika aktiviteter. Detta för att höja kommunens förmåga att förbygga och hantera både kris och höjd beredskap.

Investeringar

Under året gjordes investeringar på 341 miljoner kronor, vilket är 33 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror främst på projekt som försenats i tid. Exempel på detta är ispist, ny läktare på Sollentunavallen samt cykelbana längst Bagarbyvägen som behöver invänta SEOMS ledningsomläggning. Under förra året gjordes även en trygghetssatsning på utemiljön i Edsberg.

Det har även gjorts investeringar i Turebergshuset, främst inom IT.

Invånare och bostäder

Folkmängden ökade och vid årsskiftet var vi 76 790 invånare, vilket är en ökning med 553 personer. Under året färdigställdes 915 nya bostäder i kommunen.

Ekonomi

Kommunen fortsätter att visa ett positivt ekonomiskt resultat. Vi har en i grunden god ekonomi och en positiv utveckling inom våra verksamheter. Resultatet år 2023 för kommunen blev 385 miljoner kronor, att jämföra med 345 miljoner kronor i resultat 2022.
Resultatet för kommunkoncernen, inklusive de kommunala bolagen, är ett resultat på 451 miljoner kronor att jämföra med 451 miljoner kronor i resultat 2022.

Kommunen har en stabil balansräkning med en soliditet på 57 procent. Soliditetsmålet på 50% uppfylls därmed för 2023.

Näringsliv

Trenden håller i sig med att allt fler väljer att bli företagare här, förra året registrerades 514 nya företag.

Uppföljning

Årsredovisningen följer upp kommunens övergripande mål och nämndernas arbete under året. Den ger en kommunövergripande kvalitetsredovisning. Årsredovisningen innehåller också en detaljerad uppföljning av kommunens ekonomi. Här finns resultat- och balansräkning, drift- och investeringsredovisning och finansiell analys.

Årsredovisningen 2023

Årsredovisningen för 2023 beslutades av kommunfullmäktige den 25 april 2024.

Så används dina skattepengar

En stor del av kommunens budget består av den skatt du som invånare betalar. Visste du att drygt 77 kronor av varje inbetald 100-lapp går till skola, vård och omsorg? Här kan du se hur varje 100-lapp användes under år 2023.

Av varje 100-lapp i kommunens budget fördelas summan så här:

• Utbildningsnämnden: 53 kronor
• Vård- och omsorgsnämnden: 24 kronor
• Socialnämnden: 8 kronor
• Kultur- och fritidsnämnden: 4 kronor
• Natur- och tekniknämnden: 3 kronor
• Övriga nämnder*: 8 kronor

*Övriga nämnder är överförmyndarnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, klimatnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen.

Mer läsning för dig