Till navigation Till innehåll (s)

Sollentunas styrmodell

Sollentuna kommuns verksamhetsstyrning består av kvalitetsstyrning, målstyrning och ekonomistyrning. Tillsammans med internkontroll utgör det grunden för att styra, leda, planera och följa upp kommunens verksamhet.

Utgångspunkten är att allt hanteras inom ramarna för den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen för kommunen.

Sollentunas styrmodell

Kvalitetsstyrning handlar om att styra och följa upp grunduppdraget och att stödja genomförandet samt att utveckla arbetsformer så att kommunen håller hög kvalitet i den dagliga verksamheten över tid. Målstyrningen hjälper till att lyfta blicken och fokusera på utveckling och att skapa större förändringar.

Ekonomistyrningen handlar om att varje skattekrona ska användas på ett effektivt sätt.

Internkontrollen säkerställer genom riskanalys och åtgärder att verksamheten förebygger risker och genomför verksamhet enligt beslutade arbetssätt och styrning.

Genom att planera, följa upp och analysera samt åtgärda avvikelser bildar detta en styrmodell som ser till att övergripande, långsiktig utveckling sker. Samtidigt följs kvaliteten i verksamheten upp och förbättras.

Tillit och praktiskt arbete i vardagen

En bra verksamhet skapas i mötet med invånarna. Medarbetare och chefer har stor möjlighet att forma den praktiska verksamheten och hitta former för att planera och följa upp sitt arbete. Vi har sex enkla frågor som stöd till varje arbetsgrupp – grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete!

  • Vad är vårt grunduppdrag – vad förväntas vi göra och åt vem? 

  • Vad är viktigt för ett bra resultat av god kvalitet?

  • Vad måste vi ha koll på i verksamheten?

  • Vad i verksamheten kräver särskild utveckling och förbättring?

  • Hur blev utfallet och varför?

  • Hur arbetar vi med avvikelser och förslag på förbättringar?