Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för hur kommunens mark och vattenområden ska planeras och användas med stöd i kommunens översiktsplan och detaljplaner.

Nämnden ansvarar också för: 

  • Hur den bebyggda miljön i Sollentuna ska användas, utvecklas och bevaras.
  • Kommunens mät- och karttekniska uppgifter.
  • Olika typer av utredningar kopplade till aktuella projekt inom samhällsbyggnad.
  • Gatukostnadsersättning inom kommunens detaljplaneområden.
  • Exploatering inom områden som har med gata och park att göra.
  • Köp av fastighet eller mark i samband med en detaljplan där det bedöms nödvändigt.
  • Namnsättning av vägar med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför dessa möten sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2021-01-01–2021-12-31:

Moa Rasmusson (L) Ordförande
Rickard Truedsson (M) 1:e vice ordförande
Anders Hultkvist (M)
Per Gibson (L)
Carlos Romero (KD)
Lars Kallander (C)
Joakim Jonsson (S) 2:e vice ordförande
Micael Lenström (S)
Leandro Andrade (V)
Peter Godlund (MP)
Arne Nilsson (SD)

Ersättare:

Marianne Lindmark Stjernswärd (M)
Peder Ekstrand (M)
Björn Dellås (L)
Stephanie Holmlund (KD)
Thomas Sehlan (KD)
Paula Pyhäjärvi (C)
Hanna Hayas (S)
Anders Fridfeldt (S)
Tahir Qureshi (V)
Johnny Rönnberg (SP)
Peter Berggren (SD)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun