Till navigation Till innehåll (s)

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen för detaljplan, områdesbestämmelser och inlösen av mark som har samband med genomförande av detaljplan.

Förutom detta beslutar nämnden också om:

  • utredning
  • enskilds ersättningsskyldighet
  • jämkning
  • anstånd
  • avbetalning avseende gatukostnadsersättningar
  • exploatering inom områdena gata och park

Nämnden har även ett ansvar för kommunens mät- och karttekniska uppgifter.

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter för mandatperioden 2020-01-01–2020-12-31:

Moa Rasmusson (L) Ordförande
Rickard Truedsson (M) 1:e vice ordförande
Anders Hultkvist (M)
Per Gibson (L)
Carlos Romero (KD)
Lars Kallander (C)
Joakim Jonsson (S) 2:e vice ordförande
Micael Lenström (S)
Tahir Qureshi (V)
Peter Godlund (MP)
Arne Nilsson (SD)

Ersättare:

Marianne Lindmark Stjernswärd (M)
Peder Ekstrand (M)
Björn Dellås (L)
Stephanie Holmlund (KD)
VAKANT (KD)
Anna Liljeqvist (C)
Wazzi Azis (S)
Hanna Hayas (S)
Leandro Andrade (V)
Johnny Rönnberg (SP)
Peter Berggren (SD)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun