Till navigation Till innehåll (s)

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för hur kommunens mark och vattenområden ska planeras och användas med stöd i kommunens översiktsplan och detaljplaner.

Nämnden ansvarar också för: 

  • Hur den bebyggda miljön i Sollentuna ska användas, utvecklas och bevaras.
  • Kommunens mät- och karttekniska uppgifter.
  • Olika typer av utredningar kopplade till aktuella projekt inom samhällsbyggnad.
  • Gatukostnadsersättning inom kommunens detaljplaneområden.
  • Exploatering inom områden som har med gata och park att göra.
  • Köp av fastighet eller mark i samband med en detaljplan där det bedöms nödvändigt.
  • Namnsättning av vägar med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför dessa möten sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2022-01-01–2022-12-31:

Moa Rasmusson (L) Ordförande (även ordf i nämndens arbetsutskott)  
Rickard Truedsson (M) 1:e vice ordförande (även 1:e v ordf i nämndens arbetsutskott)  
Anders Hultkvist (M) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Per Gibson (L) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Carlos Romero (KD) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)  
Lars Kallander (C) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)  
Joakim Jonsson (S) 2:e vice ordförande (även 2:e v ordf i nämndens arbetsutskott)  
Micael Lenström (S) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Leandro Andrade (V)
Peter Godlund (MP) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)  
Arne Nilsson (SD)

Ersättare:

Marianne Lindmark Stjernswärd (M)
Peder Ekstrand (M)
VAKANT (L)
Stephanie Holmlund Larsson (KD) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Thomas Sehlan (KD)
Paulina Pyhäjärvi (C) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Hanna Huseyin (S) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Leif Anders Fridfeldt (S)
VAKANT (V)
Johnny Rönnberg (SP)
Peter Berggren (SD)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun