Till navigation Till innehåll (s)

Cisterner – lagring av brandfarliga vätskor och spillolja

Cisterner används för lagring av brandfarliga vätskor eller spilloljor ovan eller i mark. Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid installation, kontroll och avveckling av cisterner.

Installation av cistern

Innan du installerar en cistern ska du informera kommunen. Det ska göras skriftligt, fyra veckor i förväg till Avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Det gäller även tillfälliga och mobila cisterner såsom UN-tankar och IBC-behållare.

Följande information ska finnas med:

  • Var cisternen ska installeras: fastighetsbeteckning och adress.
  • Vem som är ansvarig – det kan vara ett företag eller en privatperson.
  • Vad cisternen ska innehålla.
  • Mängd – volym.

Fyll i blanketten och skicka till avdelningen elektroniskt eller via vanlig post.

Observera att du kan behöva bygglov för att installera en cistern. Kontakta kontaktcenter om du är osäker.

Skrotning av cistern

När du ska ta en cistern ur bruk ska du informera om detta skriftligt via blankett. Följande information ska finnas med:

  • hur cisternen ser ut, med rör- och slangledningar.
  • Om du har hanterat föroreningar.

Föroreningar från cistern

Om det finns misstanke om spill som orsakat förorening av mark eller vatten så ska det också anmälas till avdelningen.

Regler inom vattenskyddsområden

Det kan finnas strängare krav kring hanteringen av farliga kemiska produkter inom skyddade områden. Kontakta avdelningen om du är osäker på vilka regler som gäller i Sollentuna.

Förvaring av brandfarlig vätska och spillolja i lös behållare

Om du ska hantera mer än 150 liter vätska i lösa behållare längre än fem dagar under 30 dagar ska du informera kommunen. Det gäller behållare såsom bensindunkar, fat, flaskor eller burkar.

Anmäl fyra veckor innan du påbörjar hanteringen. Fyll i blanketten och skicka till avdelningen elektroniskt eller via vanlig post.

Krav på sekundärt skydd

Cisterner i och ovan mark med rör- och slangledningar samt lösa behållare som finns inom ett vattenskyddsområde ska ha sekundärt skydd. Det fångar upp läckage, överfyllning och spill och förhindrar att det sprids till omgivningen och orsakar skador.

Cisterner samt lösa behållare

Ett sekundärt skydd ska rymma hela behållarens volym. Om flera cisterner eller behållare förvaras inom samma skydd ska det rymma den största behållarens volym plus 10 procent av övriga enheternas totala volym.

Rör- och slangledningar

Rör- och slangledningar som är anslutna till cisterner ska vara dubbelmantlade eller ha ett annat sekundärt skydd. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv utan ska läggas väl synlig.

Om du har cisterner och rör- och slangledningar som installerades innan den 1 januari 2022 måste du installera sekundärt skydd. Det ska ske senast 1 januari 2028.

Undantag 

För cisterner med anslutna rör- och slangledningar samt lösa behållare i pannrum eller motsvarande i bostadshus ställs inga krav på sekundärt skydd. Förutsatt att de är under regelbunden uppsikt. Detta gäller om inte Avdelningen för miljö- och hälsoskydd beslutar annat.

Kontroll av cistern och rör- och slangledningar

Alla cisterner och rör- och slangledningar med brandfarliga vätskor eller spillolja ska kontrolleras. Kontroller ska göras av ett ackrediterat företag. Det gäller både kontroll vid installation, återkommande kontroll samt revisionskontroll. Olika typer av cisterner har olika intervall för kontroll.

Lista på ackrediterade kontrollföretag - Swedac

Här kan du läsa mer om vilka kontroller som ska göras, och när de ska ske.

Cisterner och rörledningar  - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Du ska spara de kontrollrapporter som upprättas efter kontrollerna. Dessa ska du kunna visa upp för kommunen vid tillsyn.

Läckage och misstanke om förorening

Om du upptäcker ett läckage som kan vara farlig för människors hälsa eller miljön ska du omedelbart ringa 112.

Om du misstänker att mark- eller vattenområde blivit förorenat ska du så snart som möjligt också kontakta Avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Det kan då bli aktuellt med åtgärder för sanering.

Tillsyn och handläggning

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd är den ansvariga tillsynsmyndighet som kontrollerar att föreskrifterna följs. 

När vi handlägger informationsärenden (nyinstallation, ändringar samt skrotning), anmälan om misstanke om förorening samt gör kontroller, tar vi ut en avgift per timme för den tid vi lagt. Avgiften tas ut enligt en taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

Debiterbar tid är inte bara den tid som läggs ner på inspektioner och granskning av redovisad information utan också eventuell restid för inspektion samt administrativt arbete. Det kan vara förberedelser och efterarbete med skrivelser och registerhållning.

Sanktionsavgift om du inte informerar

Om du inte informerar kommunen att du ska installera cistern eller hantera brandfarliga vätskor eller spillolja kan du behöva betala en miljösanktionsavgift. Det är en administrativ straffavgift som tas ut vid vissa överträdelser och som går till staten.

Föreskrifter

Här kan du ta del av Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.Naturvårdsverket 

Andra tillstånd som kan behövas

Vid installation av cistern kan det också vara aktuellt med bygglov eller tillstånd från räddningstjänsten. Kontakta bygglovsenheten och räddningstjänsten för mer information.

Brandfarliga och explosiva varor, Räddningstjänsten

 

Mer läsning för dig