Till navigation Till innehåll (s)

Anmälan om förorenad mark eller byggnad 

Föroreningar från tungmetaller, oljeprodukter, kvicksilver, pcb och andra miljögifter måste anmälas. Om du upptäcker en förorening ska du kontakta miljö- och byggnadskontoret. Innan sanering av förorenat område ska du också anmäla.

Föroreningar kan vara en risk, både för människor och för miljön. Ofta finns föroreningarna där människor tidigare slängt avfall av olika slag eller där det varit någon form av utsläpp. Eftersom många föroreningar läcker farliga ämnen som även kan spridas vidare, måste vi ha kännedom om de förorenade områden som finns i kommunen.

Lämna upplysning om förorening

Fyll i blanketten och skicka in den till  Miljö- och hälsoskyddsenheten för att underrätta om upptäckt förorening.

Lämna upplysning om förorening

Sanering av förorening

Det är förbjudet att påbörja sanering av förorenat område eller byggnad utan att först anmäla detta till miljö- och byggnadskontoret. Var uppmärksam på att du vid arbeten som till exempel omfattar schaktning, fyllning och rivning även kan behöva göra en ansökan om marklov respektive rivningslov. 

Anmäl kvicksilver i avloppsrör

Anmäl PCB-sanering av fogmassor

Anmäl efterbehandling av förorenad mark

Anmäl sanering av förorenat område

Ansvar för förorening

Vem som är ansvarig för det förorenade området regleras i miljöbalken. Ansvarig för föroreningen är:

  1. Den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat föroreningen
  2. En entreprenör som schaktar eller gräver i ett förorenat område eftersom denne skapar förutsättningar för att föroreningar från ett förorenat område sprids
  3. I vissa fall fastighetsägaren. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för föroreningen, är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och då känt till eller borde känt till föroreningen, ansvarig för föroreningen."