Till navigation Till innehåll (s)

Tidsbegränsat bygglov 

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid.

För en åtgärd som kräver bygglov, men som inte uppfyller alla förutsättningar för att få ett permanent bygglov, så kan ett tidsbegränsat bygglov ibland ges. Detta gäller även för uppförande eller ändring av anläggningar, skyltar och ljusanordningar.

Förutsättningar

För ett tidsbegränsat bygglov så måste åtgärden:

  • vara av tillfällig karaktär
  • uppfylla någon eller några, men inte alla, förutsättningar för permanent bygglov
  • inte behöva föregås av en ändring av detaljplan
  • inte medföra orimliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för att tas bort (avvecklas)

Du som sökande måste själv ange att du ansöker om tidsbegränsat bygglov för att ansökan ska behandlas som sådan.

Till ansökan om tidsbegränsat lov ska du även skicka in en avvecklingsplan som redovisar hur åtgärden ska tas bort.

Hur lång tid får en åtgärd ha tidsbegränsat bygglov?

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år. Undantaget är ett tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär, ett sådant lov får sammanlagt överstiga 15 år.

Ansöka om förlängning

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om sökanden ansöker om det. Det är viktigt att ansökan om förlängning kommer in i god tid innan det gällande lovet löpt ut, annars blir åtgärden olovlig.

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 15 år om åtgärden inte avser ändamål av säsongskaraktär. Vid en ansökan om förlängning ska byggnadsnämnden pröva åtgärden på nytt och fatta ett beslut om förlängning.

Avveckla och ta bort i tid

Om åtgärden inte tas bort eller upphör inom angiven tid blir den olovlig och kommunen får då ingripa med tillsyn.

Länkar

Boverkets Kunskapsbank: Tidsbegränsat bygglov