Till navigation Till innehåll (s)

Livsmedel 

Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du registrera den hos avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Det gäller även om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet. Du behöver också känna till ditt ansvar för den egna kontrollen.

Till livsmedelsverksamheter räknas bland annat restauranger, kaféer, food trucks, butiker, skolor, internetbutiker och importörer. Samma krav gäller för företag, organisationer och föreningar.

Anmäl din verksamhet senast två veckor innan du startar en ny rörelse. Det gäller även om den funnits tidigare.

Anmäl livsmedelsanläggning via e-tjänst

Avgift för utebliven anmälan

Företag, organisationer och andra som startat en livsmedelsverksamhet utan att registrera den ska betala en så kallad sanktionsavgift. För verksamheter inom kommun, stat och landsting är avgiften 40 000 kronor. För övriga avgörs avgiftens storlek bland annat av verksamhetens årsomsättning. Sanktionsavgiften tillfaller staten.

Regelbundna kontroller 

Våra livsmedelsinspektörer kan kräva att företaget gör förbättringar eller förändringar. Vi ställer bland annat på en väl anpassad lokal och ett egenkontrollprogram som är anpassat till verksamheten och som följs i det dagliga arbetet. Egenkontrollprogrammet ska innehålla grundläggande rutiner för hur arbetet läggs upp och livsmedlen hanteras. Det ska också innehålla faroanalys med eventuella kritiska styrpunkter (förkortas HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points). Kunskaper i livsmedelshygien är grundläggande för att kunna bedriva en livsmedelsverksamhet. Som livsmedelsföretagare måste du ha kunskap om de regler som gäller för den egna verksamheten.

Avgift för kontroll

Du betalar en avgift när du registrerar din verksamhet och en årsavgift för de kontroller vi gör. Verksamhetens storlek och de risker som finns avgör hur lång tid kontrollen tar och därmed hur stor avgiften blir. Hur ditt företag hanterar riskerna i verksamheten påverkar också hur mycket tid som inspektörerna lägger ner

Från den 1 januari 2020 har vi höjt timavgiften för våra kontroller och vi har även höjt avgiften för registrering. Störst skillnad blir det för företag med många kontrolltimmar. Ett exempel: en verksamhet som har en kontrolltid på 5 timmar får en höjd årsavgift från 6 000 kr till 7 500 kr.

Taxa för livsmedelskontroll

Egenkontroll

Du som har en verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel måste enligt lag ha en plan för hur du hanterar verksamheten.

Egenkontroll för livsmedel - Livsmedelsverket

Information och rådgivning

På Livsmedelsverkets webbplats kan du få information om livsmedelslokaler, egenkontroll, märkning, spårbarhet, redlighet och hantering av olika slags livsmedel.

Du kan även få viss rådgivning och information från våra livsmedelsinspektörer. Till exempel om vilka lagkrav som finns och vilka resultat som du därmed behöver uppnå i verksamheten. Eller diskutera olika lösningar för att leva upp till lagstiftningens krav. Oftast finns det flera lösningar så inspektörerna kan inte i detalj säga hur du ska göra. Om du har behov av mer rådgivning än vad inspektörerna kan ge finns det livsmedelskonsulter att ta hjälp av.

Tillfällig och mobila verksamheter

Om du har ett registrerat livsmedelsföretag och vill stå tillfälligt någonstans ska du informera avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Mobila verksamheter ska vara registrerade i företagets hemkommun. Du måste kunna visa upp beslut om registrering på mobila anläggningar. Om du tillfälligt ska stå på till exempel ett torg eller en annan allmän plats behöver du söka tillstånd från polisen.

Kontakt

Fettavskiljare

Vatten som använts i restauranger, storkök, bagerier innehåller fett. Våra avloppsledningar är inte gjorda för att ta emot fett i större mängder. Därför behöver du ha fettavskiljare.

Kontakta SEOM om du har frågor om fettavskiljare