Till navigation Till innehåll (s)

Livsmedel 

Innan du startar en livsmedelsverksamhet behöver du registrera den hos Sollentuna kommun. Du behöver även kontakta oss om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet.

För att driva livsmedelsbutik, kiosk, restaurang, café, webbshop med försäljning av livsmedel eller annan typ av livsmedelsverksamhet måste företaget, organisationen eller föreningen vara registrerad hos miljö- och byggnadsnämnden i kommunen.

Anmälan ska lämnas in till avdelningen för miljö- och hälsoskydd senast två veckor innan verksamheten startar. Det gäller både om man vill starta en ny verksamhet eller ta över en verksamhet som funnits sedan tidigare.

Anmäl livsmedelsanläggning via e-tjänst

Anmäl livsmedelsanläggning på pappersblankett

Kontroll 

Våra livsmedelsinspektörerna kan kräva att företaget gör förbättringar eller förändringar i verksamheten. Krav som ställs är bland annat en väl anpassad lokal och ett egenkontrollprogram som är anpassat till verksamheten och som följs i det dagliga arbetet. Egenkontrollprogrammet ska innehålla grundläggande rutiner för hur arbetet läggs upp och livsmedlen hanteras. Det ska också innehålla faroanalys med eventuella kritiska styrpunkter (förkortas HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points). Kunskaper i livsmedelshygien är grundläggande för att kunna bedriva en livsmedelsverksamhet. Livsmedelsföretagare måste ha kunskap om de regler som gäller för den egna verksamheten.

Avgift för livsmedelskontroll

Du betalar en avgift när du registrerar din verksamhet och en årsavgift för de kontroller vi gör. Avdelningen för miljö- och hälsoskydd gör regelbundet besök hos dig och ditt företag och kontrollerar att du följer lagar och regler. Verksamhetens storlek och de risker som finns avgör hur stor kontrolltiden och därmed årsavgiften blir. Hur ditt företag hanterar riskerna i verksamheten påverkar också hur mycket kontrolltid som inspektörerna lägger ner, och det påverkar i sin tur också avgiften. 

Från den 1 januari i år har vi höjt timavgiften för våra kontroller och vi har även höjt avgiften för registrering. Störst skillnad blir det för företag med många kontrolltimmar. Ett exempel: en verksamhet som har en kontrolltid på 5 timmar får en höjd årsavgift från 6 000 kr till 7 500 kr. 

Taxa för livsmedelskontroll

Egenkontroll

Du som bedriver en verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel måste enligt lagen ha en plan för hur du hanterar verksamheten.

Egenkontroll för livsmedel - Livsmedelsverket

Sanktionsavgift om du inte registrerar din verksamhet

Företag, organisationer och andra som startat en livsmedelsverksamhet utan att registrera den ska betala en avgift, en så kallad sanktionsavgift. För verksamheter inom kommun, stat och landsting är avgiften 40 000 kronor. För övriga avgörs avgiftens storlek bland annat av verksamhetens årsomsättning. Sanktionsavgiften tillfaller staten.

Information och rådgivning

På Livsmedelsverkets hemsida kan du som yrkesmässigt arbetar med livsmedel få information om livsmedelslokaler, egenkontroll, märkning, spårbarhet, redlighet och hantering av olika slags livsmedel. Som livsmedelsföretagare kan du förvänta dig viss rådgivning och information från kommunens livsmedelsinspektörer. Exempelvis kan du få information om vilka lagkrav som finns och vilka resultat som därmed behöver uppnås i din verksamhet. Du kan också diskutera med inspektören om hur olika lösningar i verksamheten lever upp till lagstiftningens krav. Oftast finns det flera lösningar och därför kan inspektörerna inte säga i detalj hur du ska göra i din verksamhet. Om du har behov av mer rådgivning än vad inspektörerna kan ge finns det livsmedelskonsulter att ta hjälp av.

Tillfällig livsmedelsverksamhet och mobila anläggningar

Om ett registrerat livsmedelsföretag vill bedriva tillfällig livsmedelsverksamhet, till exempel på en marknad, ska avdelningen för miljö- och hälsoskydd  informeras om det. Mobila/ambulerande livsmedelsverksamheter ska registreras i företagets hemkommun. Beslut om registrering ska kunna uppvisas på mobila anläggningar. Om verksamheten tillfälligt ska stå på till exempel ett torg eller annan allmän plats behöver tillstånd sökas från polisen.

Fettavskiljare i livsmedelslokaler

Vatten som använts i exempelvis restauranger, storkök, bagerier och även vatten från vanliga hushåll innehåller fett. Kommunens avloppsledningsnät är gjorda för att ta emot vatten från hushåll men inte fett i större mängder. Därför behövs fettavskiljare.

Kontakta SEOM om du har frågor om fettavskiljare