Till navigation Till innehåll (s)

På gång i cykelnätet

Sollentuna satsar på nya cykelvägar. Här kan du läsa om vad som är på gång i cykelnätet. 

För att cykeln ska kunna utgöra ett attraktivt alternativ krävs ett sammanhängande cykelnät. Sollentuna gör därför en storsatsning på nya cykelvägar. Under de senaste åren har vi anlagt, eller byggt om, drygt 30 kilometer cykelvägar. De nya cykelvägarna håller en hög standard och är tillräckligt breda för att snabba cyklister ska kunna köra om mer långsamma. 

Sollentunas satsning är en del av den regionala cykelplanen för Stockholm som finns sedan 2014. Planen togs fram av länets kommuner tillsammans med Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket. Det huvudsakliga syftet med den regionala cykelplanen är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i Stockholms län. Målet är att 20 procent av resorna i länet bör vara med cykel år 2030.

Interaktiv karta - regionala cykelvägnätet 

Märstastråket

För att den nya cykelbanan längs Norrvikenleden ska kunna öppna på ett säkert sätt har vi identifierat några platser där vi behöver genomföra kompletterande åtgärder.

Öppning sker nu stegvis enligt följande tre delsträckor. 

Delsträcka 1: Staffans väg – Bollstanäsvägen

Cykelstråket 1.jpgVid korsningen Bollstanäsvägen/Norrvikenleden har trafiksignalen rustats upp för att kunna uppdateras med en cykelsignal. Arbetet är klart, och sträckan mellan Bollstanäsvägen och Staffans väg är nu öppen och går att cykla.

Delsträcka 2: Rotebro handelsplats (Konsumentvägen) – Vibyvägen

Cykelstråket 2.jpgSträckan mellan Konsumentvägen och Vibyvägen är nu öppen. För dig som ska cykla söderut efter Vibyvägen finns information och vägvisning på plats. 

Delsträcka 3: Vibyvägen – Skolvägen

Delsträcka3.png

Sträckan mellan Vibyvägen och Skolvägen är nu öppen.

Utformningen av cykelpassagen i höjd med Skolvägen är vald utifrån att ge god trafiksäkerhet för cykeltrafikanter, samt att de farthinder som byggts i form av väg-gupp (busskuddar) ska vara godkända för busstrafik så att buss fortsatt kan trafikera Norrvikenleden. Inför att denna lösning utreddes två olika alternativ för cykelpassagen: En hastighetssäkrad passage (den lösning som nu byggs) eller en signalreglerad cykelpassage. Utredningen visade att av de möjliga alternativen gav en hastighetssäkrad passage minst påverkan på framkomligheten för buss- och biltrafik samt god trafiksäkerhet för cyklister. Valet att från början låta cykelbanan byta sida i höjd med Skolvägen från västra till östra sidan Norrvikenleden har sin bakgrund i att fysiska förutsättningar innebar att det var mer komplicerat att anlägga cykelbanan på västra sidan genom Norrviken och Rotebro, med risk för höga kostnader och fördröjt genomförande.

När dessa åtgärder är genomförda återstår mindre justeringar och tillägg.  

Märstastråket finns med i Stockholms regionala cykelplan

Edsvikenstråket

Trafikverket har länge planerat för en ny gång- och cykelväg utmed väg 262, mellan Danderyd och Rösjön, för att där koppla på befintligt cykelstråk mot Edsberg.

Stråket är prioriterat i länsplanen för regional transportinfrastruktur. Det nya stråket är 4 km långt och ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter och bidra till en smidigare skol- och arbetspendling.

Vägplanen fastställdes 2016 och sedan dess har planeringen av bygget av den nya gång- och cykelvägen pågått. I samband upphandling visar det sig att stråket kommer att bli betydligt dyrare att bygga än beräknat, vägplanen är för ambitiös och tar inte tillräcklig hänsyn till genomförbarhet. Därför har vi beslutat att avvakta med bygget och se över olika alternativ för att få ner kostnaderna så att de bättre överensstämmer med budget.      

I projektet ingår även trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter vid korsningarna Edsbergsvägen/Lomvägen och Edsbergsvägen/Enebybergsvägen, två gång- och cykelportar under vägarna samt tillgänglighetsanpassning av 13 busshållplatser.

Trafikverket arbetar nu med att ta fram en tidsplan och hitta mer kostnadseffektiva lösningar så att projektet ändå kan genomföras på ett bra sätt.

Trafikverket om Edsvikenstråket

Frestavägen

Under 2019 har cykelvägens standard längs med Frestavägen breddats och byggts ut för att uppfylla standard 1, den högsta standarden på cykelvägar enligt Sollentunas gällande cykelplan.

Cykelvägen är utbyggd hela vägen från korsningen med Danderydsvägen fram till kommungränsen med Upplands Väsby, med säkra passager för gående och cyklister.

Korsningen Pommernvägen/Sollentunavägen/Norrvikenleden

Fyrvägskorsningen Pommernvägen/Sollentunavägen/Norrvikenleden kommer under hösten 2021 att förbättras för cyklister. Över Norrvikenleden anläggs en ny, signalreglerad cykelpassage och över Pommernvägen breddas cykelpassagen.

Kommande utbyggnader

Sollentunas satsningar på att bygga ut cykelinfrastrukturen fortsätter även framöver.  

Håll utkik på den här sidan för att hålla dig uppdaterad om kommande planerade utbyggnader av cykelvägar i kommunen.