Till navigation Till innehåll (s)

På gång i cykelnätet 

Sollentuna satsar på nya cykelvägar. Här kan du läsa om vad som är på gång i cykelnätet. 

För att cykeln ska kunna utgöra ett attraktivt alternativ krävs ett sammanhängande cykelnät. Sollentuna gör därför en storsatsning på nya cykelvägar. Under de senaste åren har vi anlagt, eller byggt om, drygt 30 kilometer cykelvägar. De nya cykelvägarna håller en hög standard och är tillräckligt breda för att snabba cyklister ska kunna köra om mer långsamma. 

Sollentunas satsning är en del av den regionala cykelplanen för Stockholm som finns sedan 2014. Planen togs fram av länets kommuner tillsammans med Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket. Det huvudsakliga syftet med den regionala cykelplanen är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i Stockholms län. Målet är att 20 procent av resorna i länet bör vara med cykel år 2030.

Regional cykelplan 

Interaktiv karta - regionala cykelvägnätet 

Märstastråket

Märstastråket är ett av de viktigaste regionala cykelstråken i Stockholms län.

Genom Sollentuna sträcker det sig i nordsydlig riktning från kommungränsen mot Upplands Väsby till kommungränsen mot Solna och binder på så vis samman flera viktiga målpunkter.

Just nu pågår utbyggnad på den norra delen av Sollentunas del av Märstastråket. Cykelbanan byggs parallellt med Norrvikenleden och Bagarbyvägen.

Längs Bagarbyvägen är arbetet klart sedan våren 2020 medan arbetet längs Norrvikenleden har försenats.

För att den nya cykelbanan längs Norrvikenleden ska kunna öppna på ett säkert sätt har kritiska punkter identifierats. Vi har delat in cykelbanan i tre delsträckor när det kommer till öppnandet. Längs samtliga delsträckor har det tyvärr av olika orsaker uppstått förseningar.

Vid korsningen Bollstanäsvägen/Norrvikenleden handlar det om signalanläggningen, där befintlig anläggning behövde rustas upp för att kunna uppdateras med en cykelsignal.

Passagen över Norrvikenleden i höjd med Skolvägen har behövt en fördjupande utredning, eftersom den ursprungliga planerade lösningen inte längre fungerar på grund av förändrade krav på komfort för busstrafik som har tillkommit under projektets gång.

Vår målsättning är att sträckan mellan Konsumentvägen och Vibyvägen kommer kunna öppna snart.

Den norra sträckan mellan Bollstanäsvägen och Staffans väg kommer kunna öppna så snart väderförutsättningarna tillåter det, då milt väder behövs för att kunna slutföra asfalteringsarbeten vid signalanläggningen vid Bollstanäsvägen.

Det kommer tyvärr dröja lite längre innan sträckan mellan Vibyvägen och Skolvägen kommer kunna öppna. Detta på grund av pågående utredning för cykelpassagen vid Skolvägen.

Därefter återstår dock vissa åtgärder och delprojekt längs sträckan, bland annat cykelpassager och sektioner vid vägportar.

Successiv utveckling av cykelstråket kommer att ske under ett antal år framöver.

Märstastråkets norra etapp

Märstastråket finns med i Stockholms regionala cykelplan

Edsvikenstråket

Trafikverket har länge planerat för en ny gång- och cykelväg utmed väg 262, mellan Danderyd och Rösjön, för att där koppla på befintligt cykelstråk mot Edsberg.

Stråket är prioriterat i länsplanen för regional transportinfrastruktur. Det nya stråket är 4 km långt och ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter och bidra till en smidigare skol- och arbetspendling.

Vägplanen fastställdes 2016 och sedan dess har planeringen av bygget av den nya gång- och cykelvägen pågått. I samband upphandling visar det sig att stråket kommer att bli betydligt dyrare att bygga än beräknat, vägplanen är för ambitiös och tar inte tillräcklig hänsyn till genomförbarhet. Därför har vi beslutat att avvakta med bygget och se över olika alternativ för att få ner kostnaderna så att de bättre överensstämmer med budget.      

I projektet ingår även trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter vid korsningarna Edsbergsvägen/Lomvägen och Edsbergsvägen/Enebybergsvägen, två gång- och cykelportar under vägarna samt tillgänglighetsanpassning av 13 busshållplatser.

Trafikverket arbetar nu med att ta fram en tidsplan och hitta mer kostnadseffektiva lösningar så att projektet ändå kan genomföras på ett bra sätt.

Trafikverket om Edsvikenstråket

Frestavägen

Under 2019 har cykelvägens standard längs med Frestavägen breddats och byggts ut för att uppfylla standard 1, den högsta standarden på cykelvägar enligt Sollentunas gällande cykelplan.

Cykelvägen är utbyggd hela vägen från korsningen med Danderydsvägen fram till kommungränsen med Upplands Väsby, med säkra passager för gående och cyklister.

Kommande utbyggnader

Sollentunas satsningar på att bygga ut cykelinfrastrukturen fortsätter även framöver.  

Håll utkik på den här sidan för att hålla dig uppdaterad om kommande planerade utbyggnader av cykelvägar i kommunen.