Till navigation Till innehåll (s)

På gång i cykelnätet 

Sollentuna satsar på nya cykelvägar. Här kan du läsa om vad som är på gång i cykelnätet. 

För att cykeln ska kunna utgöra ett attraktivt alternativ krävs ett sammanhängande cykelnät. Sollentuna gör därför en storsatsning på nya cykelvägar. Under de närmaste åren kommer vi att anlägga, eller bygga om, drygt 30 kilometer cykelvägar. De nya cykelvägarna kommer att hålla en hög standard och vara tillräckligt breda för att snabba cyklister ska kunna köra om mer långsamma. 

Märstastråket

Märstastråket är ett av de viktigaste regionala cykelstråken i Stockholms län. Det sträcker sig från kommungränsen mot Upplands Väsby till kommungränsen mot Solna.

Märstastråket är utpekat som ett regionalt cykelstråk i Stockholms läns regionala cykelplan 2014–2030. Det ska fungera som ett gent och snabbt cykelstråk som fullt utbyggt ska sträcka sig från Stockholm till Märsta.

Genom Sollentuna går stråket i nordsydlig riktning och binder samman flera viktiga målpunkter. Märstastråket är ett viktigt pendlingsstråk för arbetsresor mot Stockholm och är det cykelstråk som används flitigast i Sollentuna.

Under våren 2020 kommer hela norra delen av Märstastråket att göras klart. Den går parallellt längs med Norrvikenleden och Bagarbyvägen. I och med denna utbyggnad kommer det att finnas ett sammanhängande nordsydligt cykelstråk från Silverdal till kommungränsen mot Upplands Väsby.

Märstastråkets norra etapp, färdigställs under våren 2020

Märstastråket finns med i Stockholms regionala cykelplan

Ny cykelbana Norrvikenleden 2019–2020

Under 2020 slutförs den byggnation av ny cykelbana som under 2019–2020 pågått längs med Norrvikenleden, från korsningen med Pommernvägen och fram till kommungränsen mot Upplands Väsby.

Cykelbanan byggs om till regional standard vad gäller bredd och framkomlighet. Tidigare har stråket haft en otydlig sträckning som dels följt huvudvägarna och dels gjort ologiska omvägar och avstickare. Ibland har cyklister hänvisats till blandtrafik. Endast på ett fåtal platser har cykelvägen uppfyllt de krav som ställs på regionala cykelstråk i den regionala cykelplanen.

Nu färdigställs den upprustning av cykelbanan som behövs för att den ska utgöra ett attraktivt alternativ för cykelpendling.

När öppnar den nya cykelbanan längs Norrvikenleden?

Nu kvarstår slutbesiktning av det nya cykelstråket innan det kan öppna helt för allmänheten. Planen är att stråket ska öppna för cyklister under tidig höst 2020.

Hur har hänsyn tagits till den nya cykelbanans påverkan på bil- och busstrafiken längs Norrvikenleden?

Satsningen på Märstastråket har genomförts för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister. När vägutrymmet är begränsat innebär det att utrymme behöver omfördelas från övrig fordonstrafik, men eftersom att Norrvikenleden är en bussgata följer cykelbanan en utformning som är förenlig med framkomlighet för buss. Det innebär 7 meters bredd på vägbanan på hela sträckan. Det möjliggör omkörning och möte mellan två bussar samt fortsatt fullgod framkomlighet för räddningstjänst och nyttotrafik på sträckan.

De nya cykelpassagerna över Norrvikenleden vid Skolvägen och Skvadronsvägen är bara övergångsställen med cykelpassager. Ger det verkligen god framkomlighet för cyklister?

Det stämmer att dessa cykelpassager inte är utformade enligt regional standard för cykelstråk. Övergångsstället vid Skolvägen studeras för närvarande för att se över möjligheten att så småningom tillskapa en lösning som ger bättre framkomlighet för cyklister. Den nuvarande lösningen kommer dock att kvarstå under en längre period. För korsningspunkten vid Skvadronsvägen har en avvägning gjorts mellan cyklisters framkomlighet och trafiksäkerhet och övrig fordonstrafiks framkomlighet, vilket har resulterat i en bedömning att ett vanligt övergångsställe med cykelpassage är lämpligast på platsen i nuläget.

Varför upphör cykelbanan på sträckan vid Snöbollsvägen vid OKQ8-macken, söder om Norrviken station?

Vid Snöbollsvägen finns det utmaningar med att anlägga en cykelbana då det är ont om utrymme på platsen. För närvarande pågår en kompletterande utredning för att undersöka möjligheten att bygga ut cykelbanan även längs denna sträcka. Mer information kommer.

Varför finns det ingen cykelsignal vid korsningen Pommernvägen/Norrvikenleden?

Förberedelser för att komplettera den signalreglerade korsningen vid Pommernvägen/Norrvikenleden med cykelsignal pågår. Mer information kommer.

Frestavägen

Under 2019 har cykelvägens standard längs med Frestavägen breddats och byggts ut för att uppfylla standard 1, den högsta standarden på cykelvägar enligt Sollentunas gällande cykelplan.

Cykelvägen är utbyggd hela vägen från korsningen med Danderydsvägen fram till kommungränsen med Upplands Väsby, med säkra passager för gående och cyklister.

Kommande utbyggnader

Stora delar av det sammanhängande cykelnätet i kommunen är utbyggt eller blir det under första halvan av 2020.

Självklart fortsätter Sollentunas satsningar på att bygga ut cykelinfrastrukturen även framöver  – det finns saknade länkar i cykelnätet och lokala stråk att bygga ut.

Trafikverket har identifierat att det finns behov av en ny gång- och cykelväg längs väg 262 Edsbergsvägen mellan Danderyd och Rösjön för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Byggstarten är beräknad till 2021. Mer information hittar du på:

www.trafikverket.se

Håll utkik på den här sidan för att hålla dig uppdaterad om kommande planerade utbyggnader av cykelvägar i kommunen.