Till navigation Till innehåll (s)

Nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges fem nationella minoriteter. Dessa är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer.

Minoritetslagen ska stärka de nationella minoriteternas rätt till inflytande. Den ska även främja de fem minoritetsspråken.

Dessa är:

  • jiddisch
  • romani chib
  • samiska
  • finska
  • meänkieli

Om nationella minoriteter och minoritetsspråk på länsstyrelsens webbplats

Ska ge skydd och stöd åt nationella minoriteter

Regeringens mål är att skydda de nationella minoriteterna. Man vill även stödja de historiska minoritetsspråken så att de kan hållas levande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

2019 ändrades lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Ändringarna stärkte rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Rättigheterna för minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli stärktes också.

2019 trädde även ändringar i skollagen (2010:800) i kraft vad gäller förskola på nationella minoritetsspråk. I socialtjänstlagen (2001:453) trädde ändringar gällande personal med kunskaper i minoritetsspråken i kraft.

Vad har kommunen för ansvar?

Kommunen har ansvar för att du som tillhör en nationell minoritet får information om din rätt att använda ditt minoritetsspråk. Kommunen ska även stärka dina möjligheter till inflytande.

Språkpolitik och språklagar - Institutet för språk och folkminnen