Till navigation Till innehåll (s)

Förbifart Stockholm, Häggvik 

Trafikverket bygger Förbifart Stockholm på uppdrag av regeringen. I projektet ingår att bredda och sänka Knistavägen under E4. Trafikplats Häggvik beräknas vara en byggarbetsplats under 5–6 år och beräknas stå färdig år 2022.

Aktuellt i samband med bygget

  •  I samband med byggandet av E4 Förbifart Stockholm kommer det att dras en ny vattenledning i Töjnan, längs med fotbollsplanen och in på Torgvägen. Den 11 mars kommer vattnet  stängas av  mellan kl. 9.00-15.00 för vissa fastigheter.  Arbetet pågår 7 januari - 27 mars. Det innebär begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägarna i området. Sprängningsarbeten kommer pågå den 27 januari, samt 3, 5 och 6 februari. Vid behov kommer det att finnas flaggvakter som ser till att ingen kommer för nära sprängplatsen.

     

  • Mer information hittar du i bifogad information från Trafikverket, samt på deras hemsida. Där kan du även anmäla dig till en sms-tjänst som varnar 30 minuter innan sprängning. 

    www.trafikverket.se

  • Gångporten för gående och cyklister under E4 vid Hammarbacken in till Järvafältet kommer vara stängd mellan 13 januari och 5 april 2020. Mer information och alternativa färdvägar hittar du på:

www.sollentuna.se/hammarbacken

  • Påfarten från Norrortsleden mot E4 i södergående riktning läggs om till en tillfällig väg från kl. 21.00  onsdag 27 november. Var uppmärksam på skyltningen!
  • Under hösten- vintern 2019 byter Trafikverket ut bullerskärmarna längs Norrvikenleden och Häggviksleden. Mer information om detta hittar du på Trafikverkets hemsida och i bilagan "Trafikverkets infoblad om  byte av bullerskärmar" på denna sida.

Under byggtiden

Trafikverket beräknar att Trafikplats Häggvik kommer vara en byggarbetsplats under 5–6 år och ska vara färdig år 2022. Under tiden bygget pågår ska lika många körfält vara öppna som idag. I Häggvik leds E4 Uppsalavägen temporärt om under byggtiden och den tillåtna hastigheten kommer att sänkas. Knistavägens passage under E4 till Järvafältet kommer under huvuddelen av byggtiden att hållas öppen så att boende i Sollentuna kan ta sig dit. Bygget av Förbifart Stockholm kommer att innebära mer buller i närheten av arbetsplatserna. Trafikverket kommer att bygga bullerskyddande skärmar och vallar för att de boende i området ska märka av bygget så lite som möjligt. I några hus kan det även bli aktuellt att byta till bullerskyddande fönster.

Trafikverket erbjuder möjligheten anmäla sig till en automatisk tjänst som förvarnar när de kommer spränga. Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida.

Länkar

Trafikverket/ Förbifart Stockholm