Till navigation Till innehåll (s)

Använda offentlig plats – markupplåtelse

Du behöver polistillstånd för att använda en väg, gata, trottoar, park, torg eller liknande som allmänheten använder, så kallad offentlig plats. Det är polisen som ger tillstånd enligt ordningslagen.

Vad menas med offentlig plats

Med offentlig plats enligt ordningslagen avses:

 • Allmänna vägar.
 • Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan anges som allmän plats.
 • Kvartersmark för hamnverksamhet som anges i detaljplan och är tillgänglig för allmänheten.
 • Landområden och utrymmen inomhus som används för allmän trafik.
 • Anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden som jämställs med offentliga platser och enligt lokala föreskrifter.

Ordningslagen'

När behövs tillstånd

Du behöver tillstånd från polisen för att använda allmän plats. Här är några exempel på vad du behöver tillstånd för.

Användning av offentligt plats

 • Uteserveringar.
 • Handel på allmän plats och marknader.
 • Arbetsbod, container, byggsäck och byggnadsställningar.
 • Skyltar, bord och scen.
 • Kran- och lyftarbeten.
 • Tillfällig reklam, affischering, banderoller och beachflaggor

Offentlig tillställning

 • Tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning.
 • Tivolinöjen och festtåg.
 • Marknader och mässor.Evenemang,
 • festivaler, konserter och dans.
 • Föreläsningar, teater- och filmvisningar
 • Valborg- och midsommarfirande

Allmän sammankomst

 • Demonstrationer och föreläsningar.
 • Sammankomster för religionsfrihet.Teater- och filmvisningar.
 • Konserter och cirkus.

Ansök om tillstånd hos polisen

Börja med att skicka in din ansökan till polisen. Du behöver betala in ansökningsavgift för att ärendet ska handläggas. Till Sollentuna kommunen betalar du en markupplåtelseavgift.

Polisen vänder sig till kommunen, som markägare, för yttrande. Kommunen har rätt att ställa villkor och även föreslå att polisen avslår ansökan. Om ansökan är komplett har Sollentuna kommun generellt fem dagars svarstid, vid större och mer komplexa markupplåtelser behöver kommunen längre svarstid.
 
Du betalar en avgift till kommunen som varierar beroende på syfte. Du måste också återställa ytan du använt i ursprungligt skick efteråt. Vid vissa evenemang eller aktiviteter tas ingen markupplåtelseavgift.

I fall där kommunen inte är mark ägare måste du som sökande vända dig till respektive fastighetsägare för att få tillstånd att nyttja marken.

Ansök om tillstånd hos polisen

Viktigt att ansökan är komplett  

 • Ange dina kontaktuppgifter.
 • Ange adress och platsen du vill använda.
 • Ange vad platsen ska användas till.
 • Rita in ytan som ska användas i en karta eller situationsplan. Ange kvadratmeter.
 • Vad som ska finnas på ytan, scen, bord, tält med mera.
 • Ange tidsperioden inklusive etablering och avetablering samt återställningstid.

Övriga tillstånd

Tillståndet för markupplåtelse gäller endast för offentlig plats. I de fall där kommunen inte äger marken måste du vända dig till respektive fastighetsägare för att få tillstånd att nyttja marken. Det åligger dig som sökande att ta reda på, söka och betala för de tillstånd som kan krävas för din verksamhet.

Du kan behöva andra tillstånd för verksamheten än de exempel som anges nedan. Det är ditt ansvar att se till att alla tillstånd som kan behövas finns och kan uppvisas på plats samt att följa tillämplig lagstiftning gällande verksamheten.

Tillstånd för att servera alkohol

Du behöver söka tillstånd för att sälja och servera alkohol. Både till allmänheten och till slutna sällskap. Det gäller spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

Tillstånd för alkohol

Uteserveringar

Byggnationer så som uteserveringar, byggbodar, avfallsanordningar kan kräva bygglov.

Uteservering

Livsmedel

Vid försäljning av livsmedel och vid hygienverksamhet krävs särskilda tillstånd.

Livsmedel

Evenemang i naturreservat 

Om du vill arrangera ett större tävling eller annat event i något av våra naturreservat ska du först göra en ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna. 

Dispens och tillstånd i naturreservaten

Om du vill arrangera ett större evenemang i Östra Järvafältets naturreservat ska du först göra en ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna. Detta görs hos Länsstyrelsen. Tänk på att det kan ta lång tid att få ett beslut.

Länsstyrelsen om dispens och tillstånd för aktiviteter i skyddad natur

Musikarrangemang 

Vid musikarrangemang som låter högt och som kan störa boende eller andra, är du enligt lag ansvarig för att inte störa omgivningen och är skyldig att utreda de störningar som din verksamhet orsakar.

Ljudnivåer vid arrangemang

När du har fått tillstånd 

Villkor

I tillståndet från polisen anger polisen vissa villkor för tillståndet och i bilagd tillstyrkan från kommun finns särskilda villkor som gäller för upplåtelse av marken.

Förändrade förutsättningar

Tillståndet får inte överlåtas eller säljas. Om en verksamhet säljs under tillståndstiden ska befintligt tillstånd återkallas och nytt tillstånd söks av en ny ägare.
Utökning av ytor eller tillståndstid kräver ny ansökan. Sollentuna kommun eller dess ledningsrättsägare har företräde att komma åt marken för att utföra arbete.

Avetablering

När du avslutar ditt tillstånd har du ansvar för att återställa marken till det skick den var innan du använde den. Det kan därför vara bra att fotografera  ytan innan etablering och efter etablering. I vissa fall bokar Sollentuna kommun en tid med dig för besiktning före och efter ert användande.

Återställning

Har man skadat ytan behöver man vidta åtgärder för att återställa ytan till ursprungligt skick. Sollentuna kommun kan vara behjälplig med instruktioner för hur återställandet ska ske.

Avgift för markupplåtelse

Sollentuna kommun tar ut en markupplåtelseavgift som betalas enligt taxa som gäller för upplåtelse av offentlig plats. Aktuella priser finns i dokumentet "Taxa för uttagande av avgift vid vissa upplåtelser på allmän plats och salutorg" på den här sidan.

Taxor och avgifter

 

Mer läsning för dig