Till navigation Till innehåll (s)

Svenska som andraspråk

I grundskolan finns två svenskämnen: svenska och svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk är ett eget ämne med en egen kursplan. Elever i skolan läser antingen svenska som andraspråk eller svenska. Det är lika mycket undervisningstid i båda.

Varför behöver en del barn undervisning i svenska som andraspråk?

Att växa upp med flera språk är en stor fördel. Barn som kan flera språk använder de olika språken på olika sätt och i olika sammanhang. Barnen kanske också pratar olika språk med olika personer.  Undervisningen i ämnet svenska utgår ifrån att barnen pratar flytande, uttalsmässigt och grammatiskt korrekt svenska när de börjar skolan.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk utgår ifrån att barnet kan behöva utveckla den språkliga basen och ordförrådet på svenska samtidigt som barnet ska fortsätta att utveckla svenska språket.

Hur vet skolan att mitt barn behöver svenska som andraspråk?

I skolan bedömer vi alla elevers språkutveckling. Vi har olika material som vi använder för detta. Om vi märker att en elevs svenska språk visar tecken på andraspråksdrag, t ex att eleven har ett mindre ordförråd på svenska, uttalar ord på felaktigt sätt eller gör grammatiska fel så gör vi en språkutvecklingsanalys. Det innebär att vi till exempel:

  • observerar eleven i undervisningen och på raster.
  • läser böcker tillsammans med eleven och pratar om innehållet.
  • samtalar med eleven om bilder eller händelser.
  • analyserar elevens skrivförmåga (om barnet kan skriva).
  • gör olika ord- eller läsförståelsetester.

Varför är det bra för vårt barn att få undervisning i svenska som andraspråk?

Det är väldigt viktigt att alla elever utvecklar ett rikt och varierat svenskt språk i både tal och skrift. Det betyder att man ska kunna använda svenska språket på många olika sätt i många olika sammanhang. Att lära sig svenska som modersmål och att lära sig svenska som andraspråk är olika saker.  Den som har lärt sig ett nytt språk vet att det inte sker automatiskt. Det kan gå fort att lära sig ett vardagsspråk men för att utveckla kunskaper i skolan behöver man ett starkt svenskt språk. Lärare som undervisar i svenska som andraspråk har speciell utbildning i att undervisa elever som ska utveckla ett andraspråk och utveckla ämneskunskaper på svenska.

Vad gäller kring betyg?

Ett betyg i svenska som andraspråk är lika mycket värt som ett betyg i svenska. Ett godkänt betyg i svenska som andraspråk ger behörighet att söka till gymnasieskolans alla program.

Skillnader mellan svenska och svenska som andraspråk

En viktig skillnad är att barn som läser svenska som andraspråk ska få goda möjligheter att utveckla ett starkt svenskt språk och rika möjligheter att kommunicera på, utifrån sin kunskapsnivå. Utan att skolan ska ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.

Hur organiseras sva-undervisningen?

Undervisningen i svenska som andraspråk kan organiseras på olika sätt, både inom samma skola och mellan olika skolor. En del barn som läser svenska som andraspråk ska lära sig svenska som ett nytt språk. Andra barn som läser svenska som andraspråk kan vara födda i Sverige och ha ett välutvecklat svenskt språk.

Svenska som andraspråk är ett ämne både för nybörjare och för barn som kommit längre i sin svenska språkutveckling. Undervisningen behöver genomföras på olika sätt för dessa elevgrupper.

Vem bestämmer om mitt barn ska ha svenska som andraspråk?

Det är rektor som beslutar om ert barn ska få undervisning i svenska som andraspråk. Bedömning av barnets språkutveckling görs av barnets lärare.

Hur länge ska mitt barn läsa svenska som andraspråk?

Undervisningen pågår så länge eleven behöver den. En del elever behöver undervisning i svenska som andraspråk under hela skoltiden. Andra under kortare tid. Man kan inte ha undervisning i båda svensk-ämnena samtidigt. 

 

Kontakt

Kontakta gärna ert barns lärare om ni har frågor om svenska som andraspråk.

Mer läsning för dig