Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Socialnämnden 

Socialnämnden är till stor del en myndighetsnämnd med ansvar för individ- och familjeomsorgen.

Socialnämnden ansvarar för bland annat för följande verksamheter:

 • individ- och familjeomsorg (ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård, missbruksvård)
 • familjerätt (i samarbete med Sigtuna och Upplands Väsby kommuner genom en gemensam nämnd)
 • socialpsykiatri
 • viss introduktion för nyanlända (flyktingmottagning)
 • budget- och skuldrådgivning (i samarbete med Järfälla och Upplands-Bro kommuner)
 • konsumentvägledning
 • serveringstillstånd
 • tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning samt kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel  
 • förebyggande arbete
 • LSS för personer där funktionshindret beror på missbruksproblem och/eller psykisk störning/sjukdom
 • föreningsbidrag
 • sociala samfonden

Socialnämnden sammanträder en gång i månaden. Socialnämnden har ett socialutskott som i huvudsak behandlar individärenden enligt socialtjänstlagen, SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Socialutskottet sammanträder cirka en gång i månaden samt i akuta ärenden vid behov. Socialnämnden har också ett arbetsutskott som sammanträder vid behov.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter för mandatperioden 2020-01-01–2020-12-31:

Seppo Karmitsa (KD) Ordförande
Marie Hård (M) 1:e vice ordförande
Rebecca Nordin Vainio (M)
Annika Dellås (L)
Jonas Hedman (KD)
Josefin Silverfur (C)
Julia Mäkitalo Blent (S) 2:e vice ordförande
Gunnar Ljungberg (S)
Tahir Qureshi (V)

Ersättare

Helena Lind Trotzenfeldt (M)
Kerstin Fryklund (M)
Greta Paulsson (L)
Amal Karam (KD)
Margareta Cantell (C)
Anna Liljeqvist (C)
Kari Nortemo (S)
Ylva Wibeaus (S)
Maria Brändström (V)

Länkar

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun