Till navigation Till innehåll (s)

Socialnämnden

Socialnämnden är till stor del en myndighetsnämnd. Nämnden har bland annat ansvar för individ- och familjeomsorgen, det vill säga för frågor som rör ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård och missbruksvård. Nämnden har också ansvar för många andra frågor.

Socialnämnden ansvarar för bland annat för följande verksamheter:

 • Individ- och familjeomsorg, det vill säga ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård och  missbruksvård.
 • Familjerätt. Sollentuna samarbetar med Sigtuna och Upplands Väsby kommuner genom en gemensam nämnd.
 • Socialpsykiatri.
 • Viss introduktion för nyanlända, det vill säga flyktingmottagning.
 • Budget- och skuldrådgivning. Arbetet sker i samarbete med Järfälla och Upplands-Bro kommuner.
 • Konsumentvägledning.
 • Serveringstillstånd.
 • Tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning samt kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel.
 • Förebyggande arbete.
 • LSS för personer där funktionshindret beror på missbruksproblem och/eller psykisk störning eller sjukdom.
 • Föreningsbidrag.
 • Sociala samfonden.

Socialnämnden sammanträder en gång i månaden.

Socialnämnden har ett socialutskott som i huvudsak behandlar individärenden enligt följande lagar:

 • Socialtjänstlagen, SoL.
 • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
 • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Socialutskottet sammanträder cirka en gång i månaden samt i akuta ärenden vid behov. Socialnämnden har också ett arbetsutskott som sammanträder vid behov.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter för mandatperioden 2021-01-01–2021-12-31:

Seppo Karmitsa (KD) Ordförande (även ordförande i nämndens arbetsutskott)
Marie Hård (M) 1:e vice ordförande (även 1:e v ordförande i nämndens arbetsutskott)
Rebecca Nordin Vainio (M) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Annika Dellås (L) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)
Jonas Hedman (KD) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Josefin Silverfur (C) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)
Julia Mäkitalo Blent (S) 2:e vice ordförande (även 2:e v ordförande i nämndens arbetsutskott)
Gunnar Ljungberg (S) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Luz Corzo (V) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)

Ersättare

Helena Lind Trotzenfeldt (M)
Vakant (M)
Greta Paulsson (L) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Sarah Andersson (KD)
Margareta Cantell (C) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Andreas Blommé (C)
Ylva Wibaeus (S)
Kari Nortemo (S)
Maria Brändström (V) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)

Länkar

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun