Till navigation Till innehåll (s)

Ytterligare år i skola - för dig som utförare

Om det finns särskilda omständigheter eller skäl kan elever i skolan ansöka om att gå kvar ytterligare tid i verksamheten.

Ansökan om ytterligare år i grundskola

Eleven har rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte nått upp till kunskapskraven.

Ansökan om ytterligare år i grundsärskola

Elever i grundsärskola har rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte nått kunskapskraven. Frågan om rätt att slutföra skolgången i grundsärskola prövas av elevens hemkommun.

Beslut om uppflyttning till nästa årskurs

Vid slutet av läsåret ska varje elev flyttas till närmast högre årskurs högre årskurs, om inte något annat beslutas. Rektor kan på skolans initiativ eller enligt vårdnadshavares begäran besluta att eleven får gå om en årskurs. Om det är på skolans initiativ ska vårdnadshavare få yttra sig. Detta om det med hänsyn till elevens utveckling och personliga förhållanden i övrigt är lämpligast för eleven.

Rektor får besluta att en elev ska flyttas till en högre årskurs än den som eleven redan tillhör eller normalt ska tillhöra. Gäller om eleven har goda förutsättningar att delta i utbildningen i den högre årskursen och vårdnadshavare medger det.

Blanketter för förskola och skola

Blanketter för gymnasiet

Mer läsning för dig