Till navigation Till innehåll (s)
Arkitekt illustration med sjön Väsjön centralt  Norra Väsjön i förgrunden och Väsjöbacken med lite snö i en i övrigt grönskande bild.

Väsjön – en ny del av Sollentuna

Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. På sikt finns här möjlighet för över 4 000 bostäder i form av flerbostadshus, stadsradhus och villor.

Väsjöns ligger mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat. Det ger unika möjligheter till en aktiv vardag. På gångavstånd finns fyra sjöar. Tre av dem ligger till större delen i orörd natur – Fjäturen, Snuggan och Rösjön. Väsjön är den fjärde sjön och den ligger centralt i området. Väsjön får torgplatser, parkstråk, strandpromenad och anslutning till kringliggande naturreservat.

Aktuell utbyggnad

Utvecklingen i Väsjön är uppdelad på flera delområden. I nuläget sker utbyggnad i främst Södersätra, Väsjö torg samt delar av Norra Väsjön.

Ordning och takt för utbyggnaden utgår från marknadsläget i Stockholmsregionen. Något slutår för hela Väsjöns utbyggnad finns i dagsläget inte.

Längst har utbyggnaden kommit i Södersätra, där främst småhus byggs. Men även flera kvarter med flerbostadshus intill Kastellgården är under produktion. 

I delområdet Väsjö torg säljer Sollentuna kommun mark och även här har utbyggnaden kommit igång. Arbetsgator och grundläggande infrastruktur blev klart 2022. Under 2022 startade även utbyggnaden av den första etappen bostäder.

I Norra Väsjön planeras för cirka 800 lägenheter och 200 småhus. Utbyggnaden är uppdelad i etapper och har startat i den sydvästra delen närmast Gustavsbergsleden.

Bostad i Väsjön

Är du intresserad av bostad i Väsjön hänvisar vi till lokala mäklare och webbplatsen för de som bygger bostäder.

Bo i väsjön, vasjon.nu

Skolor och förskolor

Intill Väsjö torg planeras för Väsjöskolan och i Södersätra för en förskola.

Friluftsförskolan Väsjön

Fastighetsbolaget Fondamentor fick under hösten 2022 bygglov för den kommande förskolan i Södersätra. Den ska byggas i hörnet Fjätursvägen och Hemmings väg. Den nya förskolan heter Friluftsförskolan Väsjön. Den beräknas vara klar att öppna i början på 2024 och drivas av företaget Tellusbarn AB.

I väntan på att den nya byggnaden blir klar kommer samma huvudman, dvs Tellusbarn AB,  att öppna Friluftsförskolan Väsjön i tillfälliga lokaler på Storkvägen 13 i Sjöberg.

Den nya förskolan i Södersätra har plats för 140 barn. I de tillfälliga lokalerna i Sjöberg ryms 40 barn. Barn som får plats i de tillfälliga förskolelokalerna behåller sin plats när Friluftsförskolan Väsjön flyttar till sina nya ordinarie lokaler i början på 2024.

Möjlighet att anmäla intresse för plats på förskolan är öppen från 20 mars 2023.

Sollentunas förskolor

Väsjöskolan öppnar höstterminen 2025

I december 2023 tog Sollentunas kommunfullmäktige beslut om att Väsjöskolan ska byggas. Skolan kommer att drivas i kommunal regi och öppnas till höstterminen 2025. I en första etapp byggs skolan ut med en skolbyggnad och skolgård för 360 elever.

Väsjöskolan kommer inledningsvis att användas både som förskola och grundskola. Beslut om skolans organisation, det vill säga indelning i antal klasser och årskurser kommer att fattas under hösten 2024, inför skolansökan till läsåret 2025/2026.

Fördelningen mellan förskola och grundskola och fördelningen mellan årskurser i grundskolan är beroende av befolkningsutvecklingen I Väsjön och angränsande bostadsområden fram till starten 2025.

Sollentunas skolor

Sollentuna kommunfastigheter om Väsjöskolan (SKAB)

Gång-, cykel och kollektivtrafik

Sollentuna kommun arbetar aktivt för att minska beroendet av bil och planerar därför för en attraktiv kollektivtrafik och ett tillgängligt gång- och cykelnät som alternativ.

I takt med att Väsjön växer med nya invånare kommer busslinjer och turtäthet att utvecklas. Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i samverkan mellan Sollentuna kommun, Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Trafikverket. Målet är en kollektivtrafik med hög tillgänglighet och kapacitet, som samtidigt bidrar till ett hållbart och klimatanpassat resande.

Mobilitetshus och parkering 

Vid Väsjö torg förbereds för ett mobilitetshus för boende- och besökare i hörnet av Edsbergs allé och Slalomvägen, bredvid nya Väsjöskolan.  

I mobilitetshuset kommer det förutom boendeparkering att finnas flera mobilitetstjänster på entréplanet. Bland annat bilpool, lådcykelpool, cykelverkstad och laddplatser för elbilar.

Mobilitetshuset beräknas att stå färdigt under år 2026. För de som flyttar till ett kvarter inom Väsjö torg innan mobilitetshuset är färdigställt finns det en tillfällig boendeparkering iordningsställd. 

Mobilitetshus vid Väsjö torg

Inom Väsjön gäller i övrigt ett generellt parkeringsförbud. Det betyder att det bara är tillåtet att parkera på Kastellgårdsvägen, Hemmings väg och del av Frestavägen där det finns anordnade parkeringsfickor. Parkeringarna är tidsbegränsade till 3 timmar under vardagar mellan kl 09.00-19.00 med undantag för de städdagar som anges på skyltar.

Parkeringsreglerna i Väsjön har införts för att trygga trafiksäkerheten och framkomligheten i området. Många gator i Södersätra är för smala för att tillåta parkering.

Zon för parkeringsförbud i Väsjön

Zon för parkeringsförbud i Väsjön

 

Energi, vatten och stadsnät

Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö, SEOM, driver tillsammans utbyggnaden av Väsjön. I SEOMs ansvar ingår att hantera utbyggnad och service kring vatten, fjärrvärme, el, hämtning av hushållsavfall och stadsnät.

Sollentuna Energi & Miljö, SEOM

Blågröna stråket stärker naturvärden

Rakt igenom Väsjön går ett blågrönt stråk och bildar en länk för människor, växt- och djurliv mellan naturreservaten Törnskogen i norr och Rösjön i söder.   

Längs Snuggabäcken, via Kastellgården och Väsjöån och vidare mot Rösjön finns gångvägar med möjlighet att vistas nära vattnet, lekmiljöer och sittplatser.

Den norra etappen av Blågröna stråket öppnades sommaren 2020 och under 2022 blev den södra delen klar. Under 2023 blev även en solbrygga med integrerad naturplattform färdig vid Väsjöåns inlopp från sjön.

Syfte med det Blågröna stråket:

  • Bevara och utveckla värdefull naturmiljö.
  • Skapa nya miljöer med vatten och grönska som stärker stråket.
  • Skapa spridning av biologisk mångfald inom Rösjökilen.
  • Ge boende tillgång till natur nära bostaden.
  • Skapa förbindelse till angränsande naturreservat.Blågröna stråket.

Väsjöns delområden

Väsjö torg

Väsjö torg är kvarteren alldeles intill Väsjöbacken. Precis som övriga Väsjön får området en unik närhet till stad och kommunikationer men också till aktiviteter och naturupplevelser i Väsjöbacken, Edsbergs sportfält och de angränsande naturreservaten.

Marken i Väsjö torg säljs av Sollentuna kommun. Totalt beräknas omkring 1 000 bostäder att kunna byggas här i etapper fram till omkring 2029. Parallellt bygger Sollentuna kommun bland annat Väsjöskolan, mobilitetshus och infrastruktur.

Bebyggelsen i Väsjö torg blir småskalig och variationsrik, med allt från flerbostadshus till stadsradhus och olika upplåtelseformer i form av bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. 

Under 2022 påbörjades produktionen av de första bostäderna längs Slalomvägen. 
Detaljplan för Väsjö torg

Inom delområdet Rökeriet sydväst om Väsjö torg finns idag en parkering för besökare i området och till Väsjöbacken. Här förbereds även för Väsjöskolan och ett mobilitetshus med bl a bilpool, cykelpool och laddplatser för elbilar.

Väsjöskolan och mobilitetshuset beräknas vara färdigställda i slutet av 2025.

Inom delområdet Rökeriet finns även plats för en del bostäder.

Mobilitetshus vid Rökeriområdet

Södersätra

Södersätras detaljplan vann laga kraft 2014 och medger småhus och flerbostadshus nordost om sjön Väsjön.

Den större delen av småhustomterna är nu bebyggda medan produktionen av flerbostadshus pågår kring Kastellgården, Solstigen och Molnstigen.

Norra Väsjön

Norra Väsjön blir en integrerad del av Väsjöområdet där bebyggelse, gator och stråk placeras anpassade till den kuperade naturen och terrängen. Området som helhet medger ca 700 lägenheter i flerbostadshus, ca 60 lägenheter i äldreboende, ca 200 nya småhus och fem befintliga villor. Mellan bebyggelse sparas stråk med naturmark.

Norra Väsjön byggs ut i flera deletapper. I juni 2022 vann detaljplanen kring Fräkenvägen i den sydvästra delen laga kraft. I denna del ingår radhus, flerbostadshus och boenden anpassade för äldre. 

Från hösten 2022 pågår arbetet med detaljplanen för nästa etapp längs med Frestavägen i höjd med Stenstavägen.

Pågående detaljplan Fräkenvägen, Norra Väsjön

Detaljplan Norra Väsjön

Södra Väsjön och Edsbergs sportfält

I februari 2019 vann detaljplanen för Södra Väsjön, inklusive en del av Edsbergs sportfält och Edsbergs allé laga kraft. Detaljplanen möjliggör bland annat för cirka 750 bostäder.

Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande bebyggelse som förbinder Väsjön och Edsberg med kvarter, torg, parker och den nya vägen Edsbergs allé.

Utbyggnaden kommer att starta när den större delen av Väsjö torg byggts ut.

2022 beslutade kommunen att en detaljplan för den övriga delen av Edsbergs sportfält ska tas fram. Tanken är att innan Edsbergs allé byggs skapa förutsättningar för att flytta befintliga idrottsanläggningar, inklusive tennishallen, till ett nytt läge i den sydöstra delen av fältet.

Detaljplan för Södra Väsjön

Pågående detaljplan för Edsbergs sportfält

Norrsätra verksamhetsområde

Detaljplanen för Norrsätra verksamhetsområde van laga kraft 2014. Syftet är att möjliggöra utveckling för mindre verksamheter och lätt industri i ett område mellan Frestavägen och Norrortsleden, inom norra delen av Väsjöområdet. 

Planen syftar även till att säkerställa de ekologiska spridningssambanden via en vägport under Norrortsleden.

Markförsäljning pågår och allmänna anläggningar är delvis utbyggda. Under 2023 byggs etapp 2 av de allmänna anläggningarna ut.

Detaljplan för Norrsätra verksamhetsområde

Mer läsning för dig