Till navigation Till innehåll (s)

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret hjälper kommunstyrelsen att leda och samordna samt ha uppsikt över de övriga nämnderna i kommunen, samt över helägda bolag.

Kommunledningskontoret ska se till att nämnder och styrelser genomför de beslut som kommunfullmäktige fattat. Det kan gälla att följa upp budget och att utvärdera verksamheternas förmåga att nå de mål som kommunfullmäktige satt upp. Arbetet är i första hand inriktat på att stödja och hjälpa förvaltningarna i deras arbete.

Inom kommunledningskontoret finns också tjänstemannastödet till samhällsbyggnadsnämnden, klimatnämnden, natur- och tekniknämnden, miljö- och byggnadsnämnden och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Det innebär att kommunledningskontoret utför uppdrag åt dessa nämnder,  till exempel att ta fram planer, policys och riktlinjer. Kommunledningskontoret arbetar även direkt operativt.

Kommunledningskontoret leds av kommundirektören. Inom kontoret finns fem avdelningar som var och en leds av en avdelningschef.

 • Administrativa avdelningen
 • Avdelningen för kommunikation, säkerhets- och trygghetsfrågor
 • Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
 • Ekonomiavdelningen
 • Personalavdelningen
 • Samhällsbyggnadsavdelningen

Inom administrativa avdelningen finns IT-enheten, digitaliseringsenheten, kanslienheten och serviceenheten. Inom avdelningen finns bland annat kommunens kontaktcenter och konferensservice samt överförmyndaren.

Inom avdelningen för kommunikation och säkerhets- och trygghetsfrågor arbetar man bland annat med kommunens webbplats och annan kommunövergripande information. Man arbetar också med frågor som rör säkerhet och trygghet.

Inom avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad finns arbetsmarknadsenheten och Kunskapsparken.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd verkar för ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Sollentunas invånare. Avdelningen genomför uppdraget genom att utöva tillsyn och kontroll och följer utvecklingen av Sollentunas miljö genom miljöövervakning.

Personalavdelningen arbetar med att samordna övergripande personalfrågor samt lönefrågor.

Inom samhällsbyggnadsavdelningen finns administrativa enheten, bygglovsenheten, enheten för gatudrift, exploateringsenheten, GIS- och kartenheten, planenheten, strategiska enheten och trafik- och naturenheten.

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar med:

 • Plan- och exploateringsfrågor.
 • Infrastruktur.
 • Gatu-, park och naturfrågor.
 • Bygglov.
 • Mät- och kartfrågor.
 • Framtida åtgärder för att förbättra miljön i Sollentuna.

Kommundirektör är Per Törnvall.