Till navigation Till innehåll (s)

Kommunledningskontoret 

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens tjänstemannaorgan när det gäller styrning, ledning och uppföljning inom kommunen.

Kommunledningskontoret hjälper kommunstyrelsen att leda och samordna samt ha uppsikt över kommunens övriga nämnder och helägda bolag.

Kommunledningskontoret ska se till att nämnder och styrelser genomför de beslut som kommunfullmäktige fattat. Det kan gälla att följa upp budget och att utvärdera verksamheternas förmåga att nå de mål som kommunfullmäktige satt upp. Arbetet är i första hand inriktat på att stödja och hjälpa förvaltningarna i deras arbete.

Inom kommunledningskontoret finns också tjänstemannastödet till samhällsbyggnadsnämnden, klimatnämnden, natur- och tekniknämnden, miljö- och byggnadsnämnden och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Det innebär att kommunledningskontoret utför uppdrag som kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, klimatnämnden, natur- och tekniknämnden, miljö- och byggnadsnämnden eller kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om. Det kan vara att ta fram planer, policys, riktlinjer och så vidare. Kommunledningskontoret utför också direkt operativt arbete.

Kommunledningskontoret leds av kommundirektören. Inom kontoret finns fem avdelningar som var och en leds av en avdelningschef.

  • Administrativa avdelningen
  • Avdelningen för samordning och kommunikation
  • Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
  • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
  • Ekonomiavdelningen
  • Personalavdelningen
  • Samhällsbyggnadsavdelningen

Inom administrativa avdelningen finns IT-enheten, kansli- och säkerhetsenheten, serviceenheten och överförmyndarenheten. Här finns bland annat det nämndadministrativa stödet till kommunstyrelsen och de övriga nämnder som stöds av kommunledningskontoret, kommunens kontaktcenter och konferensservice.

Inom avdelningen för samordning och kommunikation arbetar man bland annat med kommunens webbplats och annan kommunövergripande information.

Inom avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad finns arbetsmarknadsenheten och Kunskapsparken.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd verkar för ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Sollentunas invånare. Avdelningen genomför uppdraget genom att utöva tillsyn och kontroll och följer utvecklingen av Sollentunas miljö genom miljöövervakning.

Personalavdelningen arbetar med att samordna övergripande personalfrågor samt lönefrågor.

Inom samhällsbyggnadsavdelningen finns administrativa enheten, bygglovsenheten, enheten för gatudrift, exploateringsenheten, GIS- och kartenheten, planenheten, strategiska enheten och trafik- och naturenheten. Avdelningen arbetar med plan- och exploateringsfrågor, infrastruktur, gatu-, park och naturfrågor, bygglov, mät- och kartfrågor samt framtida åtgärder för att förbättra miljön i Sollentuna.

Kommundirektör är Per Törnvall.