Till navigation Till innehåll (s)

Skolansökan på persiska/farsi

اﮐﻧون زﻣﺎن ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧوآﻣوزان ﭘﯾشدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ و داﻧشآﻣوزان دوره اﺑﺗداﯾﯽ ﺑرای ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ٢٠٢۴- ٢٠٢۵ ﻓرا رﺳﯾده اﺳت. ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺗﺎرﯾﺦ ١٠ اﻟﯽ ٣١ ژاﻧوﯾﮫ 2024 ﻓرزﻧد ﺧود را ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد.

ﺛﺑت ﻧﺎم ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣﺎ در زﻣﺎن ﻣﻘرر ﺻورت ﮔﯾرد:

اﮔر ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﭘﺎﯾﯾز ٢٠٢۴ ﭘﯾشدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺷروع ﻣﯽﮐﻧد.
اﮔر ﻣدرﺳﮫ ﻓﻌﻠﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻓﺎﻗد ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﻌدی اﺳت
اﮔر در ﻣدرﺳﮫ ﻓﻌﻠﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن اﻣﮑﺎن ﺗﺣﺻﯾل در ﭘﺎﯾﮫ ﺑﻌدی وﺟود دارد، اﻣﺎ ﻣﺎﯾﻠﯾد ﻣدرﺳﮫ او را ﻋوض ﮐﻧﯾد.

از طرﯾﻖ ﺛﺑت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد

ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺗﺎرﯾﺦ ١٠اﻟﯽ٣١ ژاﻧوﯾﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﯾد و ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ﭼﮫ روزی طﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎدﺷده اﯾﻧﮑﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد. از طرﯾﻖ ﺛﺑت اﮐﺗروﻧﯾﮑﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻣدارس ﻣورد ﻧظر ﺧود را ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾﯾد. راﺣت ﺗرﯾن راه ﺑرای ورود ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ، از طرﯾﻖ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ اﺳت.

ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺛﺑت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺟﮭت ﺛﺑت ﻧﺎم

اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم:
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﯽ در ﻣدرﺳﮫ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ ھر دو واﻟد ﺑﺎﯾد آن را ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﻧد. ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ واﻟدﯾن ﺑطور ﻣداوم از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل درﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺷﺎن اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺷد.

ظرﻓﯾت ھﺎی ﭘذﯾرش ﻣدارس

ﻣدارس ﻣﺳﺗﻘل ﺻف ھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ﻗواﻧﯾن ﭘذﯾرش ﺟداﮔﺎﻧﮫ دارﻧد. ﭘﯾش از ﺗﺳﻠﯾم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻣﺳﺗﻘل ﻣوردﻧظرﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر را درﺑﺎره ﻗواﻧﯾن ﭘذﯾرش آن ھﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد. در ﻣدارس دوﻟﺗﯽ، داﻧش آﻣوزان ﺑر اﺳﺎس ﺧواﺳت ﺧﺎﻧواده و ﻧزدﯾﮑﯽ ﻧﺳﺑﯽ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺷﺎﮔرد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﭘذﯾرش ﻣﯽ ﺷوﻧد. ﺗﻣﺎم داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ طﺑﻖ اﺳﺗﻌﻼم ھوﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺑت اﺣوال ﺳﺎﮐن ﮐﻣون ﺳوﻟﻧﺗوﻧﺎ ھﺳﺗﻧد از ﺣﻖ ورود ﺑﮫ ﻣدارس دوﻟﺗﯽ ﺑرﺧوردارﻧد. ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧون اداره آﻣوزش و ﭘرورش، داﻧش آﻣوزان ﺣﻖ دارﻧد در ﻣدرﺳﮫ ای ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﭘردازﻧد اﻣﺎ اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑرای ورود آن ھﺎ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن ﻣدرﺳﮫ وﺟود دارد ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻣوطف اﺳت ﺑدﯾن ﺳﺑب داﻧش آﻣوز را در اوﻟوﯾت ﻗرار دھد.

ھﻧﮕﺎم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﯽ ﺳﮫ اوﻟوﯾت را ﻟﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد. ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺣﺗﯽ اﻻﻣﮑﺎن طﺑﻖ ﺧواﺳت ﺷﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻣدارس اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﺟﺎزه ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد. در ﺻورت ﺗﮑﻣﯾل ظرﻓﯾت ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻧزل داﻧش آﻣوز ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻣﻌﯾﺎر ﭘذﯾرش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد. ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻣﻧزل داﻧش آﻣوز ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ای ﮐﮫ درﺧواﺳت ورود ﺑﮫ آن را داﺷﺗﮫ، ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻣﻧزل او ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ای ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽﺷود. ﻣدرﺳﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ، ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزل داﻧش آﻣوز و ﯾﺎ دوﻣﯾن ﻣدرﺳﮫ ﭘس از آن اﺳت.

اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره ظرﻓﯾت ھﺎی ﭘذﯾرش ﻣدارس و ﻧزدﯾﮑﯽ ﻧﺳﺑﯽ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ داﻧش آﻣوز ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ:
Såhär fördelas platserna

ﺑﻌد از آن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟

طﯽ ﻣﺎه ھﺎی ﻣﺎرس و آورﯾل از طرﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ از ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺎ ﻣطﻠﻊ ﻣﯽ ﺷوﯾد. ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺎ از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔردد.

آﯾﺎ ﺑﮫ راﯾﺎﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﻧدارﯾد؟

در ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از راﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ وای ﻓﺎی راﯾﮕﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد. ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗورﺑری ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و راﯾﺎﻧﮫای از آﻧﺟﺎ ﻗرض ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻣدارس ﮐﻣون ﺳوﻟﻧﺗوﻧﺎ

در ﺳﻮﻟﻨﺘﻮﻧﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﻣﺪرﺳﮫ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد دارد. در اﯾﻦ ﮐﻤﻮن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪارس ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺷﺪه اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺪارﺳﯽ دﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻼسھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ. ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در »ﺧﺎﻧﮫ ی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ« ھﻢ از دوره ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﮫ ﺷﺸﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻼسھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔراﯾش ﺧﺎﺻﯽ

ﺑﻌﺿﯽ ﻣدارس در ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧود ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود ﮔراﯾش ﺧﺎﺻﯽ دارﻧد. ﺑرای ورود ﺑﮫ اﯾن ﻣدارس ﻗواﻧﯾن ﭘذﯾرﺷﯽ ﺧﺎص ھﻣﺎﻧﻧد آزﻣون ﭘذﯾرش وﺟود دارد. اﮔر ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣدارس ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود ﻧﺎﻣﮫای از طرف ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ آدرس ﻣﻧزلﺗﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔردد. ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺛﺑت ﺷود.

ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ ﺑرای ﮐمﺗواﻧﺎن ذھﻧﯽ

ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ، ﻧﮫ ﺳﺎﻟﮫ اﺳت و دو ﺷﺎﺧﮫ دارد. ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد در ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ وﯾژه ﮐمﺗواﻧﺎن ذھﻧﯽ درس ﺑﺧواﻧد ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﭘردازد. ﻟطﻔﺎً از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ٠٨۵٧٩٢١۶٢٩ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻧد اداره آﻣوزش و ﭘرورش ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره اﯾن ﻧوع ﻣدارس و ﺟزﺋﯾﺎت ﻓراﯾﻧد ﺛﺑت ﻧﺎم را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد. ﻧﮭﺎد ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﻧده درﺑﺎره ﭘذﯾرش ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﺑرای ﮐمﺗواﻧﺎن ذھﻧﯽ، ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.

ﭘس از درﯾﺎﻓت ﺟواب ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را ﺟﮭت ﭘذﯾرش ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﻣدرﺳﮫ ﻣوردﻧظر ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﯾد. روش ھﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﺑرای ﮐمﺗواﻧﺎن ذھﻧﯽ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل اﺳت ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ، ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.

Om anpassade grundskolan

ﺧﺎﻧﮫ ی اوﻗﺎت ﻓراﻏت

داﻧش آﻣوزان از دوره ﭘﯾشدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﮫ ﺷﺷم در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اوﻗﺎت ﻓراﻏت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد. ﺑرای ﭘذﯾرش ﻓرزﻧدﺗﺎن در اﯾن ﻣراﮐز، ﺑﺎﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧﮭﺎد ﮐودﮐﯾﺎری ﮐﻣون ﺛﺑت ﮐﻧﯾد. اطﻼﻋﺎت ﺿروری در اﯾﻧﺑﺎره در ﺳﺎﯾت sollentuna.se ﻣوﺟود اﺳت. ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اوﻗﺎت ﻓراﻏت ﺷﮭرﯾﮫ دارﻧد و ﭘس از ورود ﺑﮫ آن ھﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺣداﮐﺛری اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود. ھزﯾﻧﮫ ﺣداﮐﺛری ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﮭرﯾﮫ درﯾﺎﻓﺗﯽ، ﺑر اﺳﺎس درآﻣد ﺳرﭘرﺳت و ﺑﺎ درﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺣداﮐﺛر ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ھر ﮐودک، اﺣﺗﺳﺎب ﻣﯽ ﺷود. اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در ﭘﺎﯾﯾز ٢٠٢۴ ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎن را ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد، ﻣﯽﺗواﻧد از ٨ آﮔوﺳت ٢٠٢۴ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اوﻗﺎت ﻓراﻏت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود.

ﺑﺎزدﯾد ﻋﻣوﻣﯽ

ﻣدارس در روزھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺟﮭت ﺑﺎزدﯾد و طرح ﭘرﺳش ﭘذﯾرای واﻟدﯾن ھﺳﺗﻧد.

Öppet hus 2024

ﺗﻣﺎس و ﭘرﺳش

ﻟطﻔﺎً از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ٠٨۵٧٩٢١٠٠٠ ﯾﺎ اﯾﻣﯾل زﯾر ﺑﺎ ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد:

kontaktcenter@sollentuna.se

ﯾﺎ ﺑﺻورت ﺣﺿوری ﺑﮫ ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت واﻗﻊ در ورودی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗورﺑری ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد: .Turebergs torg 1

Mer läsning för dig