Till navigation Till innehåll (s)

Avgifter för barnomsorg

Hur stor avgift du ska betala beror på den samlade inkomsten (före skatt) i hushållet där den betalningsansvarige vårdnadshavaren är folkbokförd. Även antalet barn i hushållet med plats i barnomsorgen påverkar avgiften.

Innehåll

Försenad faktura barnomsorg i april

Din faktura för barnomsorgsavgift för placering på förskola och fritidshem i april är försenad. Utbildningskontoret arbetar för fullt med att få iväg dessa så snabbt som möjligt. Förfallodatum sätts till den 31 maj. Ni får två fakturor under maj. För april och maj. 

 

Sammanfattning

Kostnaden för barnomsorg beror på inkomst och antal barn i barnomsorg. Som inkomst räknas till exempel

  • lön
  • a-kassa
  • sjukpenning
  • föräldrapenning.

Inkomsten läggs ihop för de som är folkbokförda på samma adress som barnet. Det finns en övre gräns för hur mycket du kan behöva betala, oavsett inkomst.

Det är viktigt att du anger rätt inkomst. Har du angett en för låg inkomst måste du betala det du är skyldig.

Har du flera barn som har barnomsorg får du rabatt. Du får rabatt för andra och tredje barnet. Har du fler barn går de gratis. Från augusti det år barnet fyller tre får du 15 timmar i veckan gratis. Från tre års ålder sänks även kostnaden för varje barn.

Avgifter

Det finns en övre gräns för hur hög avgiften kan bli. I Sollentuna tillämpas den så kallade maxtaxan. Hushåll som har en gemensam inkomst före skatt på 54 830 kronor (gäller 2023), eller mer, betalar maxtaxa. Hushåll som har en lägre inkomst före skatt betalar en viss procent av hushållets inkomst. 

Inkomsten läggs ihop för sambor/makar som är folkbokförda på samma adress där den betalningsansvarige vårdnadshavaren är folkbokförd. Den som ansvarar för betalningen är den som har ansökt om platsen. Avgiften betalas endast för de dagar som barnet har haft en plats på en verksamhet.

Exempel på inkomster (före skatt) som räknas med vid beräkning av din avgift:

  • Lön (inkl. ob-tillägg, övertidsersättning och andra inkomster relaterade till anställning)
  • A-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning och föräldrapenning

Exempel på inkomster som inte räknas som inkomst (före skatt) vid beräkning av din avgift och som du inte ska uppge när du lämnar inkomstuppgifter:

  • Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag
  • Ekonomiskt bistånd, etableringsersättning 
  • Studiemedel från CSN (bidrag och lån)

Syskonrabatt

Du får syskonrabatt om du har flera barn i barnomsorgen. Även om barnen inte är biologiska syskon. Det som har betydelse är om de tillhör det hushåll som betalar för barnomsorgen. Rabatten gäller även om sambo eller make betalar avgiften för sina respektive barn. Barnen behöver inte vara folkbokförda på samma adress.

Syskonförtur till förskola och fritidshem fungerar på samma sätt. Det som har betydelse är om de tillhör det hushåll som betalar för barnomsorgen.

Avgifter för barn 1-2 år

Nedanstående avgifter gäller från den 1 januari 2023.

För förskola, familjedaghem, flerfamiljssystem och pedagogisk omsorg på obekväm tid. Gäller barn från 1 år till sista juli det år barnet fyller 3 år. 

Barn i förskola Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 3% 1 645 kr 
Barn 2 2%  1 097 kr
Barn 3 1% 548 kr

Avgifter för barn från 3 - 5 år

Från och med augusti det år barnet fyller tre år är femton timmar/vecka avgiftsfri. Även kallad ”allmän förskola”. I Sollentuna har även familjedaghemmen avgiftsfri verksamhet som motsvarar allmän förskola. Om du enbart vill ha avgiftsfri placering femton timmar/vecka, meddelar du verksamheten

Barn i förskola Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 2,25% 1 234 kr 
Barn 2 1,5% 822 kr 
Barn 3 0,75% 411 kr 

Avgift för omsorg om skolbarn

Fritidshem, familjefritidshem (F-3) och pedagogisk omsorg på obekväm tid (F-3) samt barn i behov av särskilt stöd (F-6)

Barn i skolbarnsomsorg Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 2% 1 097 kr
Barn 2 1% 548 kr
Barn 3 1% 548 kr

Fritidshem skolår (4-6) och pedagogisk omsorg på obekväm tid (4-6)

Barn i skolbarnsomsorg Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 1% 548 kr
Barn 2 0,5% 274 kr
Barn 3 0,5% 274 kr

Regler för barnomsorgstaxa.

Skolverket om maxtaxan

Ändra bruttoinkomst och kontroll av barnomsorgsavgift

Det är viktigt att du betalar rätt avgift. Sollentuna kommun kontrollerar varje år hushållets samlade bruttoinkomst.

Ändra bruttoinkomst

Kontroll av barnomsorgsavgift