Till navigation Till innehåll (s)

Avgifter för barnomsorg

Kostnaden för barnomsorg beror på inkomst och antal barn i barnomsorg. Det är viktigt att du betalar rätt avgift. Vi kontrollerar hushållets samlade inkomst i efterhand.

Sammanfattning

Hur stor avgiften blir beror på flera saker:

 • Hushållets samlade inkomst.
 • Hur många barn som hushållet betalar barnomsorgsavgifter till Sollentuna kommun för.

Detta gäller även om barnen inte är biologiska syskon. Barnen behöver inte heller vara folkbokförda på samma adress. Det enda som har betydelse är om samma hushåll betalar för deras barnomsorg!

Det finns en övre gräns för hur hög avgiften kan bli. Som inkomst räknas till exempel:

 • lön
 • a-kassa
 • sjukpenning
 • föräldrapenning.

Det är viktigt att du anger rätt inkomst för hela hushållet. Kommunen kontrollerar mot Skatteverket att du har angett rätt inkomst i efterhand.

Det är inte möjligt att få befrielse från avgift på grund av exempelvis sjukdom, semester eller annan ledighet.

Från augusti det år som barnet fyller tre år får barnet gå på allmän förskola, 15 timmar i veckan gratis.

Avgifter för plats i förskola och familjedaghem

Det finns en övre gräns för hur hög avgiften kan bli. I Sollentuna tillämpas den så kallade maxtaxan. Hushåll som har en gemensam månadsinkomst före skatt på 56 250 kronor (gäller 2024), eller mer, betalar maxtaxa. Hushåll som har en lägre inkomst före skatt betalar en viss procent av hushållets inkomst. Månadsinkomst är den totala inkomsten för året, dividerat med 12 månader.

Avgiften är fördelad på årets 12 månader. Det innebär att du betalar en avgift även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov. Det är inte möjligt att få befrielse från avgift på grund av exempelvis sjukdom, semester eller annan ledighet.

Inkomsten läggs ihop för sambor/makar som är folkbokförda på samma adress där den betalningsansvarige vårdnadshavaren är folkbokförd. Den som ansvarar för betalningen är den som har ansökt om platsen, om inte ni har fått ett beslut om ändrade betalningsansvar från utbildningsnämnden. Avgiften betalas endast för de dagar som barnet har haft en plats på en verksamhet.

Exempel på inkomster (före skatt) som räknas med vid beräkning av din avgift:

 • Lön (inklusive ob-tillägg, övertidsersättning och andra inkomster relaterade till anställning).
 • A-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning och föräldrapenning.

Exempel på inkomster som inte räknas som inkomst (före skatt) vid beräkning av din avgift och som du inte ska uppge när du lämnar inkomstuppgifter:

 • Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag.
 • Ekonomiskt bistånd, etableringsersättning .
 • Studiemedel från CSN (bidrag och lån).

Syskonrabatt

Syskonrabatt för barnomsorgsavgifter lämnas om:

 1. du betalar barnomsorgsavgifter till Sollentuna kommun för flera barn, eller
 2. om du och din partner har samma folkbokföringsadress och ni båda betalar barnomsorgsavgifter till Sollentuna kommun.

Detta gäller även om barnen inte är biologiska syskon. Barnen behöver inte heller vara folkbokförda på samma adress. Det som har betydelse är om samma hushåll betalar för deras barnomsorg!

Du betalar avgift för första, andra och tredje barnet enligt Sollentunas barnomsorgstaxa. Du betalar inte någon avgift ytterligare från och med det fjärde barnet. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet och så vidare. Barn som endast går i allmän förskola eller motsvarande verksamhet på familjedaghem ger inte rätt till syskonrabatt eftersom de inte har någon barnomsorgsavgift.

Avgifter för barn 1-2 år

Avgifter för förskola, familjedaghem, flerfamiljssystem och pedagogisk omsorg på obekväm tid. Gäller barn från 1 år till sista juli det år barnet fyller 3 år. Nedanstående avgifter gäller från den 1 januari 2024.

 • Barn 1. Du betalar 3% av hushållets inkomst. Max 1 688 kronor per månad.
 • Barn 2. Du betalar 2% av hushållets inkomst. Max 1 125 kronor per månad.
 • Barn 3. Du betalar 1% av hushållets inkomst. Max 563 kronor per månad.

Avgifter för barn från 3 - 5 år

Från och med augusti det år barnet fyller tre år är femton timmar per vecka avgiftsfri. Det kallas ”allmän förskola”. Det finns på både förskola och familjedaghem. Om du enbart vill ha avgiftsfri placering femton timmar per vecka, meddelar du verksamheten.

 • Barn 1. Du betalar 2,25% av hushållets inkomst. Max 1 266 kronor per månad.
 • Barn 2. Du betalar 1,5% av hushållets inkomst. Max 844 kronor per månad.
 • Barn 3. Du betalar 1% av hushållets inkomst. Max 422 kronor per månad.

Avgifter för skolbarn

Fritidshem (F-3), omsorg på obekväm tid (F-3) samt barn i behov av särskilt stöd (F-6)

 • Barn 1. Du betalar 2% av hushållets inkomst. Max 1 125 kronor per månad.
 • Barn 2. Du betalar 1% av hushållets inkomst. Max 563 kronor  per månad.
 • Barn 3. Du betalar 1% av hushållets inkomst. Max 563 kronor per månad.

Fritidshem (skolår 4-6) och omsorg på obekväm tid (4-6)

 • Barn 1. Du betalar 1% av hushållets inkomst. Max 563 kronor per månad.
 • Barn 2. Du betalar 0,5% av hushållets inkomst. Max 281 kronor  per månad.
 • Barn 3. Du betalar 0,5% av hushållets inkomst. Max 281 kronor per månad.

Regler för barnomsorgstaxa.

Överlåt ansvar för betalning

Vårdnadshavarna kan ansöka om att byta betalningsansvarig. Vid gemensam vårdnad måste vårdnadshavarna vara överens. Det finns tre undantag där endast en vårdnadshavare kan ansöka om att få betalningsansvaret:

 • När barnet tidigare har haft två vårdnadshavare men detta har ändrats så att endast den ena vårdnadshavaren har ensam vårdnad. Då får vårdnadshavaren med ensam vårdnad överta platsen.
 • När en av vårdnadshavarna har hand om barnet mer än 60 %, har den vårdnadshavaren företräde till barnomsorgsplatsen, jämfört med en vårdnadshavare som har barnet mindre än 40 %.
 • När den betalningsansvarige vårdnadshavaren inte utnyttjar rätten till barnomsorg för barnet, får den andre vårdnadshavaren överta betalningsansvaret, om hen har behov av barnomsorg för barnet.

Blankett för  ansökan om att flytta betalningsansvaret finns på sidan med blanketter.

Blanketter för förskolan

Ändra inkomst

Det är viktigt att du betalar rätt avgift. Vi kontrollerar hushållets samlade inkomst varje år. Var därför noga med att registrera ny inkomst. Det gör du i vår e-tjänst för barnomsorg.

Under fliken ”Mina uppgifter” ser du vilka uppgifter om ditt hushålls inkomster som finns registrerade. Dessa gäller fram tills dess att en ny inkomst har registrerats. Utan registrerade inkomstuppgifter debiteras du den högsta avgiften.

När din nya inkomst registrerats kommer avgiften på din nästkommande faktura att påverkas. Detta innebär att det belopp du ska betala på nästa månads faktura ändras beroende på vilken ny inkomst du registrerat.

Ändra inkomst i e-tjänst för barnomsorg

Om ditt barn har en placering i barnomsorg i en annan kommun eller om någon av vårdnadshavarna har skyddad adress, ska du ansöka via pappersblankett:

Ändra inkomst via pappersblankett

Kontroll av barnomsorgsavgiften

Kontroll av barnomsorgsavgift

Mer läsning för dig