Till navigation Till innehåll (s)

Avgifter för barnomsorg

Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten (före skatt) i hushållet där barnet är folkbokfört, och på hur många barn i hushållet som har en plats i barnomsorg - förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Sammanfattning

Kostnaden för barnomsorg beror på inkomst och antal barn i barnomsorg. Som inkomst räknas till exempel

  • lön
  • a-kassa
  • sjukpenning
  • föräldrapenning.

Inkomsten läggs ihop för de som är folkbokförda på samma adress som barnet. Det finns en övre gräns för hur mycket du kan behöva betala, oavsett inkomst.

Det är viktigt att du anger rätt inkomst. Har du angett en för låg inkomst måste du betala det du är skyldig.

Har du flera barn som har barnomsorg får du rabatt. Du får rabatt för andra och tredje barnet. Har du fler barn går de gratis. Från augusti det år barnet fyller tre får du 15 timmar i veckan gratis. Från tre års ålder sänks även kostnaden för varje barn.

Faktura för barnomsorg på grund av avgiftskontroll

Under år 2022 görs en kontroll av inkomstuppgifter för vårdnadshavare med barn inom förskola, familjedaghem och fritidshem. Vi jämför de inkomstuppgifter som du lämnat till Sollentuna kommun med uppgifter från Skatteverket om den taxerade inkomsten för år 2020.

Du anmäler eller ändrar inkomstuppgifterna via e-tjänsten för barnomsorg och grundskola på kommunens webbplats. 

Avgifter

Det finns en övre gräns för hur hög avgiften kan bli. I Sollentuna tillämpas den så kallade maxtaxan. Hushåll som har en gemensam inkomst före skatt på 52 410 kronor (gäller 2022), eller mer, betalar maxtaxa. Hushåll som har en lägre inkomst före skatt betalar en viss procent av hushållets inkomst. 

Exempel på inkomster (före skatt) som räknas med vid beräkning av din avgift:

  • Lön (inkl. ob-tillägg, övertidsersättning och andra inkomster relaterade till anställning)
  • A-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning och föräldrapenning

Exempel på inkomster som inte räknas som inkomst (före skatt) vid beräkning av din avgift och som du inte ska uppge när du lämnar inkomstuppgifter:

  • Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag
  • Ekonomiskt bistånd, etableringsersättning 
  • Studiemedel från CSN (bidrag och lån)

Syskonrabatt

Du får rabatt om du har flera barn som är placerade i barnomsorgen. Du betalar avgift för första, andra och tredje barnet enligt taxan. Från och med det fjärde barnet betalar du ingen avgift. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet och så vidare. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas. För att syskonrabatten ska gälla ska en och samma vårdnadshavare ansöka om barnomsorg för samtliga barn och barnen ska vara folkbokförda på samma adress.

Nedanstående avgifter gäller från den 1 januari 2022.

Avgifter för barn 1-2 år

För förskola, familjedaghem, flerfamiljssystem och pedagogisk omsorg på obekväm tid. Gäller barn från 1 år till sista juli det år barnet fyller 3 år. 

Barn i förskola Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 3% 1 572 kr 
Barn 2 2%  1 048 kr
Barn 3 1% 524 kr

Avgifter för barn från 3 - 5 år

Från och med augusti det år barnet fyller tre år är femton timmar/vecka avgiftsfri. Även kallad ”allmän förskola”. I Sollentuna har även familjedaghemmen avgiftsfri verksamhet som motsvarar allmän förskola. Om du enbart vill ha avgiftsfri placering femton timmar/vecka, meddelar du verksamheten

Barn i förskola Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 2,25% 1 179 kr 
Barn 2 1,5% 786 kr 
Barn 3 0,75% 393 kr 

Avgift för omsorg om skolbarn

Fritidshem, familjefritidshem (F-3) och pedagogisk omsorg på obekväm tid (F-3) samt barn i behov av särskilt stöd (F-6)

Barn i skolbarnsomsorg Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 2% 1 048 kr
Barn 2 1% 524 kr
Barn 3 1% 524 kr

Fritidshem skolår (4-6) och pedagogisk omsorg på obekväm tid (4-6)

Barn i skolbarnsomsorg Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 1% 524 kr
Barn 2 0,5% 262 kr
Barn 3 0,5% 262 kr

Avgiftsfri period

Du betalar avgiften för din barnomsorgsplats 12 månader om året och du kan inte ha uppehåll i din placering. Detta gäller även vid  byte inom barnomsorgen eller skolbarnomsorgen. Undantaget är om uppehållet mellan två placeringar är mer än tre månader. 

Exempel: Ditt barn ska börja i förskoleklass till hösten och har fått en placering i fritidsverksamhet. Startdatum i fritidshemsverksamheten den 8 augusti och du vill ha barnet hemma i tre månader innan dess. För att generera en avgiftsfri period måste platsen i förskolan och pedagogisk omsorg sägas upp senast den 8 mars (8 maj är då sista dagen för barnet i verksamheten).

Regler för barnomsorgstaxa.

Skolverket om maxtaxan

Ändra bruttoinkomst och kontroll av barnomsorgsavgift

Det är viktigt att du betalar rätt avgift. Sollentuna kommun kontrollerar varje år hushållets samlade bruttoinkomst.

Ändra bruttoinkomst

Kontroll av barnomsorgsavgift