Till navigation Till innehåll (s)

Politisk plattform

Sollentuna kommun styrs av en majoritet som består av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Majoriteten har presenterat en politisk plattform för mandatperioden.

Politisk plattform för mandatperioden 2019-2022

Den politiska majoriteten (M, L, KD och C) leder kommunen mot målet att vara en kommun i framkant, en kommun som är attraktiv för alla att bo, leva och verka i. Vår politik bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Vi är alla sollentunabor, oavsett födelseort. Samma förutsättningar och regler ska gälla för alla kommuninvånare.

Därför behövs en fortsatt utveckling av integration, demokrati och jämställdhet. I vår vision är Sollentuna en kommun där alla invånare ges möjlighet till jobb, bra utbildning och en god fritid. Sollentuna ska vara en kommun där invånarna vet och känner att de kan påverka sin vardag och framtid.

Ansvarsfull ekonomi

En viktig förutsättning för att kunna utveckla de kommunalt finansierade verksamheterna är att föra en ansvarsfull ekonomisk politik med en ekonomi i balans. Genom ordning och reda i ekonomin tar vi ansvar för att varje skattekrona används så effektivt som möjligt. Kommunen ska ha en stark långsiktig betalningsförmåga och så långt som möjligt självfinansiera framtida investeringar i välfärden. En strävan är att bibehålla en av Sveriges lägsta skattesatser trots den ökade finansiella påfrestningen som det kommunala skatteutjämningssystemet innebär för Sollentuna.

Vår inriktning är att värna skattebetalarnas pengar och arbeta för att utveckla en långsiktigt hållbar kvalitet i de kommunalt finansierade verksamheterna. Uppföljning och utvärdering är viktigt för detta arbete.

Sollentuna ska ligga i framkant och för att nå varaktiga resultat är det väsentligt att arbeta mot gemensamma mål.  

Sollentuna kommun är en av kommunens största arbetsgivare. Det är av stor vikt att kommunen säkerhetsställer sig som en bra och ansvarsfull arbetsgivare. Dels för att bibehålla befintlig personal men även för att locka nya medarbetare till kommunens verksamheter. 

Den interna kommunikationen är central för en välfungerande organisation. Det är genom den interna kommunikationen delaktighet och inflytande skapas. Kommunanställda är ambassadörer för de kommunala verksamheterna och det ställs därför höga krav på ledarskapet inom samtliga verksamheter.

Sollentuna är en tillväxtkommun och vi bejakar att fler flyttar till kommunen. Nya invånare är en förutsättning för att finansiera framtida investeringar i välfärd och investeringar i ny infrastruktur ska i huvudsak finansieras genom markförsäljningar. Det finns idag en rad organ och myndigheter vars beslut i region Storstockholm påverkar Sollentuna på ett direkt eller indirekt sätt. I många av dessa frågor är samverkan och tät kommunikation essentiell för hur utgången av olika beslut påverkar kommunen. Det är därför viktigt att nuvarande linje för kommunikation med relevanta myndigheter och organ i regionen upprätthålls och stärks.

I Sollentuna finns en mångfald av utförare av kommunala tjänster. Detta vill vi värna och utveckla.

Trygghet i ett växande Sollentuna

Det är självklart att man ska känna sig trygg oavsett var man vistas i kommunen under dygnets alla timmar. Belysning, trygghetskameror och att det finns naturliga mötesplatser i det offentliga rummet ökar den faktiska och upplevda tryggheten. Klottersaneringen och städningen ska förbättras. Vår inriktning är att under mandatperioden medverka till att skapa tryggare miljöer kring entréer vid samtliga pendeltågsstationer. Sydliga entréer vid stationerna i Helenelund och Häggvik, liksom hiss i södra delen av Sollentuna station, är prioriterade i vår dialog med ansvariga parter.

Vi ska uppmuntra och bidra till en ökad samverkan mellan fastighetsägare, hyresgäster och offentliga aktörer för att stärka konkurrenskraften och öka attraktiviteten i utpekade områden. Där offentlig och privat samverkan, tillsammans tar ett samlat grepp om gaturummet.

Sollentuna ska vara en socialt hållbar kommun med trygga och inkluderande utemiljöer där människor med olika erfarenheter kan mötas. Segregationen i bostadsområden ska bland annat minskas genom en blandning av upplåtelseformer. Vidare är det centralt att Sollentunaborna har god tillgång till service så som förskolor, skolor, kollektivtrafik och grönområden.

Näringsliv och arbetsmarknad

Det är genom ett bra näringslivsklimat och företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler arbetstillfällen innebär minskat utanförskap och ökade skatteintäkter. Det i sin tur finansierar och möjliggör utveckling av den gemensamma välfärden. Vi ska utveckla samarbetet med det lokala näringslivet. Vidare vi vill även underlätta för företag att verka i Sollentuna genom att bland annat förkorta handläggningstider, göra det lättare att delta vid upphandlingar och möta företagens behov avseende trafik och infrastruktur. Kommunen ska använda upphandlingsinstrumentet på ett sådant sätt att även mindre företag ska kunna lämna anbud och sträva efter att lokala företag ska ha goda möjligheter att delta i upphandlingar. Krav på kvalitet och miljöhänsyn ska vägas in när anbud utvärderas.

Att kunna försörja sig själv är vägen till självständighet och frihet. Ett närmare samarbete ska utvecklas mellan skolorna och det lokala näringslivet.

Att fullfölja en gymnasieutbildning och ta examen är avgörande för en ung människas möjligheter att forma sitt liv och sin framtid. Studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas och kontakt med elever ska etableras i ett tidigt skede så att de får förutsättningar att redan från början göra rätt val och fullfölja sina studier.

Insatser för att stötta i övergången från grundskola till gymnasium ska förstärkas. Det ska finnas möjlighet till individuell vägledning och matchning till arbete, praktikanställningar eller studier. Möjligheternas kontor fyller en viktig funktion. Den ideella sektorn har en avgörande roll för att kunna skapa arbetsintegrerande sociala företag. Kommunen ska eftersträva ett gott företagsklimat även för dessa företag. Det ger meningsfull sysselsättning till människan samtidigt som samhället berikas. 

Miljö och hållbarhet

Sollentuna ska växa med förnuft och med ansvar för att värna en blandning av förtätning och tillgång till grönområden med respekt för våra kulturella miljöer. Vi är en växande kommun och hållbar utveckling präglar vår planering. Kommunen har ett stort ansvar för att gå före och visa möjligheten att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi har en långsiktig vision om att vill bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser.

I takt med att fler bostäder tillkommer i kommunen är det viktigt att det byggs med eftertanke. Miljömedvetenhet ska prägla nybyggandet i kommunen.

Sollentuna har närhet både till storstad samt natur. Såväl reservaten som de små grönområdena i våra bostadsområden förser invånarna med goda möjligheter till rekreation och upplevelse av naturvärden. Varje kommundel ska ha nära tillgång till större grönområden. Vi ska värna de fyra naturreservaten och den biologiska mångfalden ska bevaras. Tillgängligheten till reservaten ska fortsätta förbättras.

Vattenfrågor har kommit att få ett allt större fokus - alltifrån brist i form av lågt grundvatten till översvämningar. Dessa frågor är viktiga för kommunen och ska fortsatt drivas med kraft. 

Det samarbete som Sollentuna har med grannkommunerna i syfte att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag ska fortsätta och vi strävar efter att uppfylla normerna enligt vattendirektivet till 2021.

En stor del av föroreningarna i våra vattendrag kommer från dagvatten. Det påbörjade arbetet med att undersöka möjligheterna att öka infiltreringsbara ytor ska därför fortsätta.

Fler invånare ställer krav på bra infrastruktur och god miljö. För att man lättare ska kunna åka kollektivt vill vi optimera användandet av infartsparkeringarna och fortsätta satsa på cykelparkeringar.

Cykelsatsningen ska fortsätta. Det mår både människan och naturen bra av. Fortsatta investeringar ska göras för att bygga ut cykelvägnätet, särskilt på de regionala stråken genom Sollentuna. Arbetet med att säkra framkomligheten ska fortsätta. Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter ska prioriteras och där det är möjligt ska gång- och cykeltrafikanter hållas separerade. Skyltningen med väganvisningar och avstånd ska förbättras. Vårt mål är att Sollentuna ska bli Sveriges cykelvänligaste kommun 2025.

Kollektivtrafiken behöver byggas ut i vår växande kommun och möjliggöra för fler att resa kollektivt. Kontinuerlig dialog med Stockholms läns landsting krävs för att synliggöra Sollentunabornas behov.

En av vår tids största globala utmaningar är klimatfrågan. Sollentuna ska fortsätta att ta ansvar för att minska sin andel av utsläpp av växthusgaser, både genom direkta utsläpp och indirekt.

För att minimera negativ miljöpåverkan av en ökande trafikmängd bör antalet transporter minskas där det är möjligt. Fortsatta satsningar på att utveckla den fastighetsnära insamlingen av hushållsavfall ska genomföras.

Kommunens återvinningsstationer ska utvecklas ytterligare för att ge en positiv känsla och inte upplevas som sopstationer.

Andra viktiga frågor är buller och luftföroreningar från trafiken. Vi ska fortsätta ställa höga krav på Trafikverket och Swedavia så att gällande riktvärden och miljökvalitetsnormer uppfylls och att brister åtgärdas. Den utökade satsning som gjorts för att mäta buller och partiklar ska fortsätta.

Vi ska ta del av de innovativa lösningar som finns i sökande att hitta lösningar för att minska bullret.  Planer med innehållande åtgärder tas fram för att minska bullret från de större vägar som kommunen ansvarar för.

Bygga bostäder

Behovet av nya bostäder är stort. Kommunen ska fortsätta ta sitt ansvar för bostadsproduktionen genom att ta fram planer som möjliggör byggande av nya bostäder med blandade upplåtelseformer. Sollentuna ska uppmuntra till och underlätta för nybyggnation av klimatsmarta hus. Förtätning i villaområden ska ske varsamt och anpassat. Villastadens karaktär ska bevaras.

Det behövs bostäder för människor i olika skeden i livet. Nybyggnation ska främst ske i Väsjöområdet och i våra stationssamhällen. Planeringen av student- och ungdomsbostäder ska fortsätta.

Sollentunahems uppdrag att bygga 1500 nya hyresrätter inom de närmaste åren ges fortsatt hög prioritet.

Äldre Sollentunabor behöver fler bostadsalternativ, och framför allt fler boenden som inte är biståndsbedömda. Ambitionen är att fler trygghetsboende ska tillkomma. Genom samarbete med andra kommuner i Stockholms län så vi vill förbättra möjligheterna att välja ett särskilt boende i annan kommun än den man bor i. Det skulle till exempel kunna innebära att man kan flytta närmare nära och kära eller kanske till den stad eller kommun som man är uppväxt i.

Kommunen ska uppmuntra externa aktörer att bygga olika profilboenden.

Sveriges bästa skola

Ett tryggt samhälle förutsätter att varje människa får en trygg uppväxt och en likvärdig skolgång. Det ska gälla alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar.

Den bästa investeringen man kan göra för samhällets utveckling och för en bättre framtid för alla invånare är att investera i utbildning med hög kvalitet för barn och ungdomar. Det görs genom tydliga mål och investeringar i skolan.

Sollentunas skolor och förskolor ska präglas av god kvalitet och ha personal med pedagogisk kompetens. Jämställdhetsperspektivet är viktigt för att tydliggöra människors lika värde och motverka diskriminering.

Det är viktigt att barngruppernas storlek är på en nivå som säkerhetsställer en hög pedagogisk kvalitet. För barns utveckling, växande och lärande är leken som pedagogisk metod viktig, inte minst för den språkliga utvecklingen. Det är även viktigt att pedagogiken anpassas till individen och att hänsyn tas till varje barns unika förutsättningar. En långsiktig plan för att höja förskolechecken ska tillkomma. En höjning av checken ger förskolorna möjlighet att anställa fler utbildade förskollärare, minska barngrupperna, utrusta sig med tekniska verktyg, satsa på en mer utbyggd pedagogisk utemiljö samt anställa annan personal som kan ge tiden för förskollärarna att jobba med pedagogiken.

För att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ. Det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem.

I Sollentunas förskolor och skolor ska alla elever känna sig trygga. Därför har Sollentuna prioriterat trygga och välfungerande lärmiljöer och ska fortsätta att göra det.

Vi är positiva till att ideella krafter är med i det arbetet. Ett ökat inslag av fysisk aktivitet ska prioriteras, gärna i samverkan med idrottsföreningar. Föräldrars engagemang i skolan ska uppmuntras. Möjligheterna till läxläsning ska utvecklas.

Satsning på lärarna i Sollentuna ska fortsätta genom till exempel högre löner och färre administrativa uppgifter. Administration ska minska genom fler pedagoger och annan personal i skolan. Den fastlagda inriktningen med tydliga mål ska fullföljas. Vår inriktning är att möjliggöra för skolorna att göra lässatsningar i de yngre åren. Det ska ske utifrån varje skolas förutsättningar. Utbildningskvaliteten för barn med behov av särskilt stöd och den obligatoriska särskolan ska höjas under mandatperioden. Vi vill utveckla en modern studie- och yrkesvägledning, då de val man gör i skolan har betydelse för framtiden.

De som börjar gymnasiet ska ha tillräckliga kunskaper från grundskolan för att klara sina gymnasiestudier. Att genomföra gymnasiestudier är en av de viktigaste faktorerna i att ha en stark arbetsmarknad, och vi ska vara fortsatt drivande för att de som påbörjat studierna också ska fullfölja gymnasiestudierna. Under mandatperioden har andelen elever som slutför studierna ökat, trots motsatt tendens i landet som helhet. Detta är ett arbete som ska ha fortsatt fokus under kommande mandatperiod, även på introduktionsprogrammen.

Fler elever kommer att gå i Sollentunas skolor framöver. Det ställer krav på fler skolplatser och lokaler. När nya skollokaler tillkommer ska de planeras för flexibilitet och vara anpassade för dagens pedagogik. De planer som finns för ny/-utbyggnad av skolor ska förverkligas.

Förebyggande insatser

De förebyggande insatserna är viktiga inom kommunens samtliga verksamheter.

Förskolan och skolan har en viktig roll i det förebyggande arbetet, de kan tidigt upptäcka om barn far illa och behöver stöd.

Familjens roll i det förebyggande arbetet är även den viktig. Alla kommuner är skyldiga att erbjuda familjerådgivning. Den kommunala familjerådgivningen fyller en viktig funktion och ska tillgängliggöras som e-tjänst. Kommunen ska säkra utbudet av föräldrautbildningar även till tonårsföräldrar. En ökad tillgång till kvalitetssäkrat och lättillgängligt föräldrastöd på nätet ska utvecklas. Vidare är familjecentralerna ett viktigt instrument för att stödja familjer.

Det är viktigt att alla barn får en bra och trygg uppväxt. Det behövs fler familjehem i Sollentuna för barn som far illa eller av andra anledningar är särskilt utsatta i Stockholms län.

Människor som riskerar att hamna utanför ska tidigt fångas upp och erbjudas de insatser som krävs. Kommunen ska ha en bred samverkan med ideella och privata verksamheter och brottsförebyggande insatser ska ha fortsatt hög prioritet. Kommunens samverkan och täta dialog med polisen i Sollentuna ska fortsätta.

Kommunen ska fortsätta att bedriva ett aktivt drog- och alkoholförebyggande arbete. Vidare ska insatser göras för att fånga upp ungdomar på glid. Elevhälsan ska prioriteras. Samverkan mellan elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas så att unga som mår dåligt får stöd i tid.

Kommunen ska arbeta för att motverka hedersförtryck och våld i nära relationer. Den som utsätts ska få stöd. Sollentuna kommun ska fortsätta jobba aktivt i enlighet med barnkonventionen.

En värdig omsorg

I Sollentuna ska möjlighet ges att leva ett aktivt liv oavsett om man har en funktionsnedsättning eller kommit upp i en aktningsvärd ålder. Stöd och hjälp ska utgå från människors egna behov och önskemål. Därför vill vi bevara valfriheten, värna och utveckla dagens möjligheter att välja.

Fortsatt fokus på demensområdet behövs. Kunskap inom demens behöver förstärkas ytterligare och de förebyggande insatser prioriteras. Vi vill att dagverksamhet för personer med demenssjukdom utvecklas, även innehållsmässigt.

Ofrivillig ensamhet ska motverkas. Dels genom fler förebyggande verksamheter men även genom förstärkt samverkan med frivilliga. Volontärer och anhörigstöd är viktiga inslag som ska värnas. Seniorträffarna ska nå fler personer genom att tillgodose fler intressen och önskemål. Djur ska vara en naturlig del av omsorgsarbetet.

Unga som behöver boendestöd men som inte är berättigade en plats på serviceboende ska få utökat stöd i ordinarie bostadsbestånd. Att ha möjlighet att flytta hemifrån, och leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar, är viktigt.

Kvaliteten i äldreomsorgen ska bli ännu bättre genom ökad uppföljning på privata och kommunala utförare. Hemtjänsten ska ytterligare utvecklas för att ännu mer anpassas efter kundens behov. Under mandatperioden ska fler tekniska lösningar inom välfärden möjliggöra för att människor med behov av stöd, att leva ett mer självständigt liv.

Antalet äldre ökar och därför ska det byggas både trygghetsboenden och särskilda boenden som motsvarar behovet i kommunen.

Vi ska fortsätta dialogen med ansvarig part för att servicelinjen ska trafikera en större del av kommunen.

Kultur och fritid

Under mandatperioden ska planering och byggnation av nya hallar fortsätta för att möta de ökade behoven ifrån skolor och föreningsliv. Det finns också behov av att utveckla Sim- och sporthallen i en växande kommun. Satsningar ska också göras på fler utegym för att ge fler möjlighet att träna och förbättra folkhälsan i olika åldersgrupper.

Sollentuna har förstärkt både bredd- och spetsidrotten. Det är fortsatt viktigt att se till det regionala behovet.

Området kring Edsbergs sportfält kommer att förändras och utvecklas för att skapa en attraktiv miljö både för spontanidrott liksom för organiserad idrott.

De ideella organisationerna är viktiga och deras förutsättningar ska förbättras ytterligare. Genom sitt arbete upprätthåller de demokratiska traditioner, stimulerar integration liksom kunskap om förenings- och mötesfrihet och opinionsbildning.

Delaktighet och tillgänglighet till kulturutbud för barn och unga ska öka. Kulturskolan och biblioteken är två viktiga hörnstenar och ska fortsätta att utvecklas på ett sätt som inkluderar alla i kommunen. Ett särskilt fokus ska finnas på fritidsverksamheter i otrygga områden.

Fritidsgårdarna bör ges ökade möjligheter att välkomna barn och ungdomar med ett brett och varierat utbud av aktiviteter som tilltalar målgrupper som annars inte skulle lockas av verksamheten.

Ett helhetsgrepp ska tas över Edsviksområdet för att skapa förutsättningar för en ännu mer attraktiv plats.

Tillgänglighet och delaktighet

Sollentunabornas möjlighet till inflytande och delaktighet i kommunens utveckling är viktig för att kunna bygga ett hållbart samhälle. Sollentunaborna ska i god tid få information om förändringar som planeras och enkelt kunna ta reda på vilka förtroendevalda som är ansvariga för kommunala beslut.

Dialog och öppenhet ska prägla den kommunala organisationen. Medborgardialoger ska genomföras då det ökar graden av inkludering. Att som boende eller verksam i Sollentuna komma i kontakt med kommunen ska vara enkelt. Vi vill fortsätta utveckla kontaktcenter. Det är även viktigt att återkoppling till berörda sker.

Kommunens invånare använder i allt större utsträckning sociala medier och webbplatser för diskussion, opinionsbildning och deltagande. Genom att utveckla utbudet av digitala tjänster vill vi underlätta för invånare och företagare att utföra sina ärenden hos oss på ett enkelt och användarvänligt sätt. Med e-tjänster och jämförelsetjänster blir det lättare att genomföra ärenden som har med kommunens verksamheter att göra, alla tider på dygnet.

Moderaterna
Henrik Thunes                            

Liberalerna
Anna-Lena Johansson               

Kristdemokraterna
Magnus Ramstrand                       

Centerpartiet
Jonas Riedel