Till navigation Till innehåll (s)

Politisk plattform

Sollentuna kommun styrs av en alliansmajoritet bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Alliansen har presenterat en politisk plattform för mandatperioden.

Politisk plattform för mandatperioden 2023-2026

Sollentuna ska fortsätta vara Sveriges bästa kommun att bo, leva och verka i. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bygger politiken på övertygelsen om alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela Sollentuna att växa. Även i osäkra tider ska Sollentunaborna vara säkra på att vi alltid kommer sätta dem först.

Det ska vara tryggt att bo i Sollentuna. Alliansen kommer prioritera arbetet med att bekämpa kriminaliteten och förebygga rekrytering in i kriminella gäng, genom såväl förebyggande som reaktiva åtgärder. Genom ett fortsatt systematiskt och koncernövergripande arbete i samverkan med civilsamhälle och myndigheter kommer arbetet ge en positiv effekt under mandatperioden. Välfärdsbrottsligheten är systemhotande och kräver fortsatta krafttag.

Barn och unga ska erbjudas bra förskolor och skolor i hela Sollentuna. Äldreomsorgen ska se till varje individs behov och socialtjänsten ska erbjuda rätt stöd i rätt tid till de som behöver. Sollentunabor med funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på samma villkor som andra. Den som står utanför arbetsmarknaden ska ges stöd att komma i arbete eller studier. Alla Sollentunabor ska ges möjligheten till en aktiv fritid. I Sollentuna ska valfriheten inom välfärden fortsatt värnas och utvecklas.

Sollentuna är en grön kommun där naturen bevaras och utvecklas och klimatarbetet prioriteras. Infrastrukturen ska vara väl utbyggd för att göra det enkelt att färdas med samtliga transportmedel. Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer. Nybyggnation ska ske varsamt, främst kring pendeltågsstationer och i Väsjön. Villaområdenas karaktär ska värnas.

Under mandatperioden vill vi stärka beredskapen i Sollentuna. Kommunens förmåga att agera ska vara anpassad till rådande omvärldsläge så att alla Sollentunabor kan känna sig trygga. Den civila beredskapen kommer att fortsätta byggas ut under mandatperioden.

Ansvarsfull ekonomi

En viktig förutsättning för att kunna utveckla och säkra kommunens verksamheter är att föra en ansvarsfull ekonomisk politik med en ekonomi i balans. Genom ordning och reda i ekonomin tar vi ansvar för att varje skattekrona används så effektivt som möjligt. Kommunen ska ha en stark långsiktig betalningsförmåga och så långt som möjligt självfinansiera investeringar. Alliansen strävar efter att bibehålla en av Sveriges lägsta skattesatser trots de stora utmaningar som vi står inför, utan att det påverkar kvaliteten i verksamheterna. Sollentuna står väl rustat för en konjunkturnedgång.

Sollentuna är en tillväxtkommun som ska fortsätta utvecklas varsamt. Nya invånare och företag berikar vår kommun och är en förutsättning för att finansiera framtida investeringar. Vi ska värna skattebetalarnas pengar och arbeta för en långsiktigt hållbar kvalitet i verksamheterna. Konsekvensanalyser, uppföljning och utvärdering är viktigt för detta arbete.

Kommunen ska vara en bra och ansvarsfull arbetsgivare. Detta både för att behålla befintlig personal och locka nya medarbetare.

Ett tryggt Sollentuna

Alla ska känna sig trygga i Sollentuna under dygnets alla timmar. Den faktiska och upplevda tryggheten ska öka ytterligare. Senast 2030 ska ingen del av Sollentuna finnas med på polisens lista över utsatta områden.

Arbetet med att förstärka och byta ut belysningen till LED ska fortgå. Fler kameror ska sättas upp på strategiska platser och ordningsvakter ska kunna komplettera polisens trygghetsarbete på fler platser.

Det viktiga förebyggande arbetet ska fortsatt prioriteras. Genom såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder ska vi säkerställa att unga inte hamnar på fel väg.  Åtgärderna mot hedersförtryck och socialt utanförskap ska stärkas. En utvecklad samverkan mellan socialtjänst, skola, kultur- och fritid samt myndigheter och andra aktörer kommer också gagna vårt fortsatta brottsförebyggande arbete. 

För att lyckas med detta krävs ett utökat samarbete med civilsamhället på fler platser i Sollentuna. Detta kommer stärka konkurrenskraften och öka attraktiviteten i utpekade områden. Genom offentlig och privat samverkan kan vi snabbare identifiera och åtgärda klotter och nedskräpning. Ett rent och snyggt Sollentuna ökar den upplevda tryggheten.

Sollentuna ska vara en kommun med trygga och inkluderande utemiljöer där människor kan mötas. Segregationen i bostadsområden ska minskas genom bland annat en blandning av upplåtelseformer. Vidare är det centralt att Sollentunaborna har god tillgång till service så som förskolor, skolor, kollektivtrafik, men även till grönområden och rekreation.

Sveriges bästa skola

Ett tryggt samhälle förutsätter att varje människa får en trygg uppväxt och likvärdig skolgång. Det ska gälla alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar. I Sollentunas förskolor och skolor ska alla elever känna sig trygga. Vi kommer därför att fortsätta prioritera trygga och välfungerande läromiljöer.

Den bästa investeringen som går att göra för samhällets utveckling och en bättre framtid för alla invånare är att investera i utbildning med hög kvalitet för eleverna. Det görs genom tydliga mål och satsningar på skolan.

Sollentunas skolor och förskolor ska präglas av god kvalitet och ha personal med pedagogisk kompetens, oavsett huvudman. Det ska finnas både kommunala och fristående skolor i Sollentuna. Jämställdhetsperspektivet är viktigt för att tydliggöra människors lika värde och motverka diskriminering.

För barns växande och lärande är leken som pedagogisk metod viktig, inte minst för den språkliga utvecklingen. Pedagogiken ska anpassas till individen och ta hänsyn till varje barns unika förutsättningar.

I Sollentunas skolor ska alla elever, såväl högpresterande som de med behov av särskilt stöd, trivas och utvecklas i skolan. Vi ska säkerställa att det finns bra verktyg i skolan för barn med behov av särskilt stöd, såsom barn med en neuropsykiatrisk diagnos (NPF). Vi vill också öppna upp för möjligheten att läsa exempelvis universitetskurser redan på gymnasiet för att stimulera elever som är särskild intresserade av vissa ämnen.

Alliansen ska fortsättningsvis genomföra riktade satsningar på både skolor och förskolor i Sollentunas socioekonomiskt utsatta områden. Detta för att barn redan i tidig ålder ska lära sig bra svenska och säkerställa att alla barn i Sollentuna ges förutsättningar att komma in på och klara av gymnasieskolan.

Det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktningar. Vi verkar för möjligheten att prioritera syskonförtur vid val av förskola och skola. 

Ett ökat inslag av fysisk aktivitet och utevistelse ska prioriteras, gärna i samverkan med föreningslivet. Elevers hälsa är en prioriterad fråga under mandatperioden. Vi vill fortsätta bygga ut elevhälsan och motverka psykisk ohälsa.

Satsningen på lärarna i Sollentuna ska fortsätta genom att förbättra arbetsmiljön och skapa förutsättningar för lärare att fokusera mer på arbetet i klassrummen. Den fastlagda inriktningen med tydliga mål ska fullföljas. Studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas.

En värdig omsorg

I Sollentuna ska alla ges möjlighet att leva ett aktivt liv oavsett ålder eller eventuella funktionsnedsättningar. Stöd och hjälp ska utgå ifrån människors egna behov och önskemål. Därför vill Alliansen bevara valfriheten genom att värna och utveckla dagens möjligheter att välja.

Genom att fortsätta tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU) inom hemtjänsten kan vi lättare följa upp de företag som upphandlas och motverka välfärdsfusk, samtidigt som valfriheten finns kvar.

Det är viktigt att alla som jobbar med äldre kan tala god svenska. Vi ska sträva efter att hemtjänstpersonal i största möjliga mån ska vara densamma. 

Vi ska ha ett fortsatt fokus på demensområdet, där de förebyggande insatserna ska prioriteras och kunskapen inom demens ska förstärkas. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom ska utvecklas, även innehållsmässigt.

Ofrivillig ensamhet bland äldre ska motverkas. Volontärer och anhörigstöd är viktiga inslag som ska utvecklas. Träffpunkterna ska nå fler personer genom att tillgodose fler intressen och önskemål, samt arbeta mer uppsökande. Under mandatperioden ska fler tekniska lösningar inom välfärden möjliggöra för att människor med behov av stöd att leva ett mer självständigt liv. De personer som inte kan bevaka sin rätt, egendom eller sig själv ska fortsatt få god och rättssäker hjälp av god man, förvaltare eller förmyndare.

Unga som behöver boendestöd men som inte är berättigade en plats på serviceboende ska få utökat stöd i ordinarie bostadsbestånd. Att ha möjligheten att flytta hemifrån och leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar är viktigt.

Förebyggande insatser 

De förebyggande insatserna är viktiga inom samtliga kommunala verksamheter. Förskolan och skolan har en viktig roll i det förebyggande arbetet, de kan tidigt upptäcka om barn far illa och behöver stöd. Elevhälsan ska prioriteras. Samverkan mellan elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas så att unga får stöd i tid. Sollentuna har en av Sveriges bästa ungdomsmottagningar. För Alliansen är det viktigt att den finns kvar och utvecklas i samverkan med regionen.

Familjens roll är betydelsefull i det förebyggande arbetet. Kommunen ska erbjuda en kvalitativ familjerådgivning och säkra utbudet av föräldrautbildningar även till tonårsföräldrar. En ökad tillgång till kvalitetssäkrat och lättillgängligt föräldrastöd på nätet ska utvecklas. Vidare är familjecentralerna ett viktigt instrument för att stödja familjer.

Alla barn ska få en bra och trygg uppväxt i Sollentuna. Det behövs fler familjehem för barn som far illa eller av andra anledningar är särskilt utsatta i Stockholms län. Satsningen på rekrytering av jourhem, familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer ska därför intensifieras. 

Människor som riskerar att hamna i utanförskap ska tidigt fångas upp och erbjudas de insatser som krävs. Kommunen ska ha en bred samverkan med ideella och privata verksamheter och brottsförebyggande insatser kommer ha fortsatt hög prioritet. Kommunens samverkan och täta dialog med polisen i Sollentuna ska fortsätta. Kontrollerna för försörjningsstöd som en del i arbetet mot välfärdsbrottslighet ska utvecklas.

Hedersförtryck och våld i nära relationer ska motverkas genom ett aktivt arbete. Den som utsätts ska få stöd. Sollentuna kommun ska fortsätta jobba i enlighet med barnkonventionen. Ett aktivt drog- och alkoholförebyggande arbete ska bedrivas.  

Allmännyttan och avtal med privata värdar ska tillhandahålla ett tillräckligt antal sociala bostadskontrakt över hela beståndet i Sollentuna. Barn ska alltid ha tak över huvudet. 

Näringsliv och arbetsmarknad

Sollentuna ska vara en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. Därför ska kommunen underlätta för företag att startas och utvecklas i vår kommun. I Sollentuna ska det vara enkelt för företagare att etablera sig och skapa arbetstillfällen. Som företagare ska det vara lätt att komma i kontakt med kommunen som alltid ska ha en välkomnande attityd. Regelbördan ska minskas. Vi vill dessutom förenkla upphandlingar för att mindre, lokala företag lättare ska kunna lämna anbud.

Kontakten mellan näringslivet och skolorna ska utvecklas. På så sätt kan fler ungdomar välja en utbildning som leder till jobb, få upp intresset för nya yrken och få förebilder inom näringslivet. Vi vill bidra till att fler ungdomar får möjlighet till sommarjobb, framförallt genom att uppmuntra företag i kommunen att erbjuda jobb.

En viktig fråga för många företagare är tryggheten i området de verkar i. Vi vill i samarbete med företagen öka tryggheten i Sollentuna, exempelvis genom Business Improvement Districts (BID)-samarbeten. Dessutom ska näringslivsperspektivet tydligt prioriteras i kommunens trygghetsarbete.

Alla Sollentunabor som kan arbeta, ska arbeta. Det är viktigt för individens tro på framtiden såväl som för den gemensamma välfärden. Kommunen ska fortsätta stötta Sollentunabor att komma i arbete genom effektiv jobbcoaching och satsningar på yrkesutbildningar. Den som söker försörjningsstöd ska få stöd för en plan till egenförsörjning.

Ett arbete är en viktig väg till effektiv integration. Vi ska motverka att människor hamnar i utanförskap och långtidsarbetslöshet. Den första kommunala kontakten för de som nyligen kommit till Sollentuna ska vara inriktad på möjligheten till arbete eller studier, inte primärt försörjningsstöd.

För att kunna ta sig vidare i arbete och studier, och integreras i samhället, ska den som nyligen kommit till Sverige lära sig det svenska språket. SFI-utbildningen ska vara kvalitativ och ge de språkkunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar.

Klimat, miljö och hållbarhet

Sollentuna ska utvecklas grönt, hållbart och klimatsmart, med respekt för kulturella miljöer. Kommunen har ett stort ansvar för att gå före och visa möjligheten att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Som en del i det arbetar kommunen systematiskt med FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Klimatet är en av vår tids största utmaningar och Alliansens mål är att Sollentuna ska bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Senast år 2030 ska utsläppen av växthusgaser från den kommunala verksamheten vara netto noll. Kommunens ska minska sina utsläpp genom att fortsätta utveckla koldioxidbudgeten. 

Nyproduktion av bostäder och lokaler ska ske hållbart.  Den lokala energiproduktionen ska öka. Vi vill se fler solceller i kommunens bestånd, men även uppmuntra företag och privatpersoner i kommunen till utbyggnad av solceller.

Sollentuna ska förbli en grön kommun. Varje kommundel ska ha nära tillgång till grönområden. Naturreservat och mindre parker ska bevaras och utvecklas. Vi vill fortsätta gynna den biologiska mångfalden, både på land och i vatten. 

Vi vill höja vattenkvalitén i våra sjöar och vattendrag. Sollentuna ska ha friskt dricksvatten, rent ytvatten och en effektiv hantering av dagvatten. De åtaganden som är antagna i vattenplanen för mandatperioden ska genomföras.

Kommunen ska fortsatt ha en hög andel närproducerad och ekologisk mat. Där upphandlingar görs ska mindre leverantörer kunna medverka. Matsvinnet ska minska inom alla kommunala verksamheter. 

Det ska vara lätt att göra hållbara och miljömedvetna val för såväl invånare som företag. Det ska vara lätt att källsortera, gärna fastighetsnära. Det är viktigt att avfallstaxan fortsätter att främja klimatsmarta val genom att göra det billigare för den som sorterar sitt avfall. Det är också viktigt att minska problematiken med skräpiga återvinningsstationer. Vi vill att möjligheten till återbruk utvecklas. 

En annan viktig fråga är att minska bullret i Sollentuna. Bullerkartläggningen ska följas upp och vid behov intensifieras. Samarbetet med Trafikverket ska fördjupas för bättre bullerskydd vid statliga vägar och järnvägen. 

Bostäder och infrastruktur

Behovet av nya bostäder är stort. Den byggnation som sker i Sollentuna ska vara varierad såväl när det gäller upplåtelseform som storlek på bostäder. Samtidigt ska kommunens vackra kultur och grönområden bevaras. Villaområdenas karaktär ska värnas. Stadsbyggnadsarbetet ska präglas av ett trygghetsperspektiv.

Det behövs bostäder för människor i olika skeden i livet. Kommunen ska uppmuntra externa aktörer att bygga olika profilboenden, exempelvis seniorboenden. Nybyggnation av klimatsmarta hus ska underlättas.

Det ska vara lätt att ta sig mellan Sollentunas olika kommundelar och närliggande kommuner. Nätet av gång- och cykelbanor ska hålla hög kvalitet och vara sammanhängande samt kunna användas året runt då cykeln är ett smidigt och klimatsmart sätt att transportera sig. Bilen är en viktig del i många Sollentunabors vardagspussel. Framkomligheten för bilar ska vara fortsatt god. Det ska finnas goda parkeringsmöjligheter, framförallt i anslutning till bostäder, serviceplatser och kollektivtrafiknoder. Antalet laddstolpar ska bli fler då elbilsanvändandet ökar.

Det ska vara tryggt och enkelt att välja kollektivtrafiken. Områdena runt pendeltågsstationerna ska utvecklas med belysning och säkra cykelparkeringar. Genom en tät dialog med Region Stockholm arbetar Alliansen aktivt för förbättrad linjedragning och turtäthet. Sollentuna ska vara pilotkommun för moderna, hållbara färdsätt. Vi ska våga möta framtiden genom nya kollektivtrafiklösningar.

Kultur och fritid

Ett starkt civilsamhälle är av stor betydelse för Sollentuna, då föreningsengagemang främjar gemenskap, samhörighet, demokratisk fostran och personligt ansvarstagande. Dessutom fungerar det som en mötesplats för integration och kontakter över generationsgränser. I Sollentuna ska de ideella föreningarna och organisationerna fortsatt ha goda förutsättningar att verka. 

Sollentuna är en av Stockholmsregionens mest halltäta kommuner. Under mandatperioden ska anläggningar underhållas, optimeras och utvecklas för att möta ett ökat behov från skolor och föreningsliv. Satsningar ska också göras på utegym och ytor som underlättar för olika slag av spontanidrott. Detta ger fler möjligheter att träna och förbättrar folkhälsan i alla åldersgrupper. 

Fritidsgårdarna ska vara innovativa och ligga i framkant med sin verksamhet. Gårdarna ska ha goda möjligheter att välkomna barn och ungdomar med ett brett och varierat utbud som tilltalar målgrupper som annars inte skulle lockas av verksamheten. Aktivitetsbaserad verksamhet ska stå i fokus. Ett särskilt fokus ska finnas på fritidsverksamheter i utsatta områden.

Kultur och fritid ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla. Ett brett utbud av aktiviteter ska finnas i Sollentuna. Kommunen ska sammanställa information och aktivt informera om de möjligheter till kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv som finns.

Delaktighet och tillgänglighet till kulturutbud för barn och unga ska öka. Kulturskolan och biblioteken är två viktiga hörnstenar som ska fortsätta utvecklas för att främja demokrati, gemenskap och bidra till kunskap och läslust. Detta genom att bland annat fortsätta erbjuda läxhjälp och en god studiemiljö. Konceptet ”meröppet”, där biblioteken tillgängliggörs för besökare även utanför ordinarie öppettider, ska utvecklas.

Kulturutbudet i hela kommunen ska breddas med stort fokus på Edsviksområdet för att skapa förutsättningar för en ännu mer attraktiv plats. Edsvik ska vara hela Sollentunas vardagsrum. Området kring Edsbergs sportfält kommer att förändras och utvecklas för att skapa en attraktiv miljö både för spontanidrott och organiserad idrott. Alliansen vill fortsätta utveckla och tillgängliggöra Sollentunas naturreservat.

Jämställdhet och jämlikhet

Alliansen står upp för alla människors rätt att få vara den man är. Vår värdegrund innebär att ingen ska särbehandlas eller begränsas. Vi vill se ett jämställt samhälle fritt från diskriminering. 

Den som utsätts för våld eller förtryck ska få rätt stöd från kommunen och civilsamhället. Våld i nära relationer är ett akut samhällsproblem som inte minst drabbar den enskilde och är en av våra största jämställdhetsfrågor. Den viktiga verksamhet som bedrivs av ideella föreningar ska fortsätta stöttas. Hedersvåld ska fortsatt mötas med kraft. 

Vi vill också utveckla kommunens arbete med att stötta fler utrikesfödda kvinnor från bidrag till sysselsättning. Att bryta utanförskapet är en viktig del i integration- och jämställdhetsarbetet. 

Tillgänglighet och delaktighet

Sollentunabornas möjlighet till inflytande och delaktighet i kommunens utveckling är viktig för att bygga ett hållbart samhälle. Sollentunaborna ska i god tid få information om förändringar som planeras och enkelt kunna ta reda på vilka förtroendevalda som är ansvariga för kommunala beslut.

Dialog och öppenhet ska prägla den kommunala organisationen. Invånare, företagare och föreningar ska enkelt kunna komma i kontakt med förtroendevalda och tjänstemän. Kontaktcenter ska fortsätta utvecklas och återkoppling ska ske efter kontakt med kommunen.

Vi vill utveckla utbudet av digitala tjänster för att underlätta för invånare och företagare att utföra sina ärenden hos oss på ett enkelt och användarvänligt sätt. Med e-tjänster och jämförelsetjänster blir det lättare att genomföra ärenden som har med kommunens verksamheter att göra, alla tider på dygnet.

Moderaterna
Henrik Thunes                            

Liberalerna
Anna-Lena Johansson               

Centerpartiet
Jonas Riedel

Kristdemokraterna
Thomas Nyman                      

Mer läsning för dig