Till navigation Till innehåll (s)

Ansöka om prövning i fri kvot

Om du som elev får din studieförmåga tillfälligt försämrat på grund av till exempel sjukdom kan du ansöka om att gymnasievalen prövas i fri kvot. Det innebär att du kan få en plats på ett gymnasieprogram, trots att det finns andra som sökt med högre meritvärde. Du måste ändå vara behörig till det program du sökt till för att bedömas i fri kvot.

Du kan också prövas i fri kvot om du inte har betyg från en svensk grundskola men har motsvarande kunskaper, till exempel betyg från en annan skolform i Sverige (exempelvis internationell utbildning) eller betyg från en skola i ett annat land. 

Det är huvudmannen, den som ansvarar för den skola du söker till, som bedömer om skälen är tillräckliga för att du ska prövas i fri kvot.

Hur ansöker jag om prövning i fri kvot?

Du ansöker om att prövas i fri kvot på en särskild blankett tillsammans med ansökan till gymnasiet. Blanketten finns på Gymnasieantagningen Storstockholms webbsida:

Gymnasieantagningen Storstockholm

Vill du ha mer information om hur du gör ska du vända dig till din studie- och yrkesvägledare eller rektor på din nuvarande skola. 

Vem kan prövas i fri kvot?

Du som ansöker om prövning i fri kvot måste vara behörig till utbildningen och det måste också bedömas att du har förutsättningar att klara av utbildningen.

Ditt meritvärde är en del av underlaget för bedömningen, men det är inte hela underlaget. Du bedöms utifrån en bedömning av dina samlade meriter och de särskilda omständigheter du har angivit. Söker du med utländska betyg bedöms du med dina utländska betyg och dina svenska betyg. Du bedöms även om du har intresse/motivation att klara av utbildningen.

Vad räknas som särskilda omständigheter? 

Exempel på särskilda omständigheter:

  • Medicinska skäl: när studieförmågan tillfälligt har försämrats på grund av sjukdom eller skada.
  • Sociala skäl: när studieförmågan tillfälligt försämrats på grund av att du eller någon närstående drabbats av problem.

Företräde i fri kvot kan tillämpas om du drabbats av sociala, psykologiska eller medicinska orsaker av tillfällig karaktär. Det vill säga när en tillfällig nedsatt förmåga kan bedömas ha haft inverkan på dina prestationer och betyg. För att kunna kvalificeras i fri kvot krävs främst starka medicinska eller sociala skäl.  Medicinska skäl kan vara tillfällig sjukdom eller skada.  Exempel på sociala skäl när fri kvot kan aktualiseras är till exempel föräldrars separation, en familjekris eller personligt trauma.

Neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis ADHD, Tourettes, tvångssyndrom (OCD), diagnos inom autismspektrum (Asperger) och dyslexi betraktas inte som medicinska skäl, då dessa inte är av tillfällig karaktär.

Särskilda omständigheter behöver intygas med dokument som bifogas i ansökan. För att kunna erbjudas en utbildningsplats i fri kvot krävs att dina medicinska och/eller sociala skäl har förbättras i sådan omfattning att du troligtvis klarar av utbildningen som du har sökt till. 

Så här ser du resultatet från prövningen i fri kvot

Om du har fått en plats genom fri kvot syns det vid slutantagningen i juli. Om du inte har fått en plats står du fortfarande kvar som sökande till programmet och ser det på Gymnasieantagningens webb. Du ser också vilket reservnummer du har. Vill du veta mer om ditt resultat kan du vända dig till din studie- och yrkesvägledare. 

Mer läsning för dig