Till navigation Till innehåll (s)

Partiklar och luft

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd mäter regelbundet kvaliteten på utomhusluften på flera platser i kommunen. De halter som mäts är kvävedioxider, partiklar och ozon. Värdena ligger oftast under de nationella gränsvärdena.

Mätningar sker på platser som väljs ut för att vara representativa för den allmänna luftkvaliteten eller för att ge information om situationen på särskilt utsatta ställen. Förbud mot längre tomgångskörning och hastighetssänkningar är sätt att förbättra luftmiljön.

Mätning av luftföroreningar

Halten av luftföroreningar beror på såväl lokala som avlägsna källor och en betydande del kommer från vägtrafiken. Under de senaste 20 åren har luften i regionen blivit mycket bättre. Detta beror främst på att vi byggt ut fjärrvärmen samt infört katalysatorrening på personbilar. Dock har vi fortfarande problem med höga halter av bland annat partiklar, kvävedioxid och ozon. Partiklar består av det mesta som förorenar luften, till exempel sand, gummi från bildäck och metall. Partiklarna är inte synliga för ögat, utan mäts i mikrogram per kubikmeter (µg/m3). I Sollentuna mäts två olika storlekar på partiklarna, PM10 och PM2,5.

Övervakning av halter

Sollentuna är medlem i Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund som samordnar luftmiljöövervakningen inom de två länen. Halten av luftföroreningar mäts kontinuerligt vid ett antal stationer inom Luftvårdsförbundets verksamhetsområde.

Partikelmätning i Sollentuna

Östra Sveriges luftvårdsförbund