Till navigation Till innehåll (s)

Rösjöskogens naturreservat

I Rösjöskogens naturreservat i östra Sollentuna kan du uppleva en varierad natur som lätt nås från omgivande bostadsområden.

Rösjöskogens naturreservat

Adress
Entréer från Södersätra, Edsbergs sportfält, Sjöberg, Skarpäng och Rösjö Camping. Entrén vid Södersättra är mest tillgänglig. Härifrån når du ut i reservatet, toalett och anpassade grillplatser. Buss till Rösjöskogens södra del.

Rösjöområdet är kommunens mest utpräglade fritidsområde. Här finns motionsanläggningar, bollplaner och badplatser. Vid Rösjöns södra ände finns en camping med stor badplats, servering och minigolfbana. En stor del av naturen kring Rösjön är skyddad som naturreservat.

Mitt i reservatet ligger Rösjön som omges av lättillgängliga stränder. Största delen av reservatet består av äldre barrskog men här kan du också ströva i lundar och öppna kulturmarker med lämningar ända från bronsåldern. I sydöst gränsar Rösjöskogen till Rinkebyskogens naturreservat.

Rösjöskogen är en del av Rösjökilen: ett större sammanhängande naturområde med ett levande kulturlandskap där det finns många fina utflyktsmål.

Upplevelser i Rösjöskogens naturreservat

I naturreservatet finns flera grillplatser där vi lägger ut ved. I skogarna kan du plocka bär och svamp. På elljusspåren och stigarna kan du löpträna eller promenera i Sollentunas kanske tystaste skogar. Här finns också ett utegym intill elljusspåret. Flera vandringsleder finns i Rösjöskogen, både långa och korta.

Stigar, motionsspår och vandringsleder i Rösjöskogen

Virtuell tur i Rösjöskogen

Natur i Rösjöskogen

I reservatets norra del finns lundar med bland annat vårärt och olika orkidéer. I de örtrika granskogarna växer svampen luddticka som signalerar att skogen har höga biologiska värden.

Inom reservatet finns grävling, rådjur, hare och ekorre. Bäver har på senare år varit synlig i Rösjön. Det finns också fem olika arter fladdermöss. En av arterna är vattenfladdermusen som oftast söker efter föda över vattenytor.

Bestämmelser i Rösjöskogens naturreservatet

I naturreservatet gäller de bestämmelser som finns med i reservatsbeslutet. Dessutom gäller de vanliga naturhänsyn som gäller allmänt i skog och mark.

Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken. För allmänheten är det förbjudet att:

 • skada eller förstöra fasta naturföremål eller ytbildning till exempel genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar.
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur (fiske är tillåtet med giltigt fiskekort).
 • skada vegetationen genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar.
 • sätta upp affisch, skylt eller liknande. Snitslar, orienteringsklämmor och tipsfrågor får tillfälligt sättas upp under förutsättningen att de avlägsnas omedelbart efter arrangemanget.
 • framföra motordrivna fordon annat än på anvisade vägar.
 • rida utanför markerad ridstig eller ridområde.
 • cykla på markerade ridstigar.
 • cykla på markerade vandringsleder och stigar som går på opreparerad naturmark.
 • elda på annat än anvisad och iordninggjord plats.

 Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att:

 • anordna större tävling eller arrangemang

 Övriga upplysningar

Under tiden den 1 mars till 20 augusti ska du hålla din hund under särskild tillsyn där det finns vilt. Det innebär inte att hunden måste vara kopplad men den måste stå under sådan lydnad som om den vore kopplad. På eller i nära anslutning till anlagda motionsspår måste hunden hållas kopplad.

För att fiska i Rösjön krävs fiskekort eller medlemskap i Sollentuna amatörfiskeklubb.

Betesdjur förekommer i hagarna under betessäsongen. Visa hänsyn till betande djur i hagarna.

Mer läsning för dig