Till navigation Till innehåll (s)

Bergvärme/värmepumpar

Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Handläggningstiden är fyra veckor från det att anmälan är komplett.

Med anledning av att vi nu får in betydligt fler ärenden än normalt kan vi inte lova kortare handläggningstid än 6 veckor från det att anmälan är komplett.

Anmälan

Anmälan måste vara fullständig för att beslut ska kunna tas. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas.

Ansökan om installation av värmepump

Underlag i din anmälan

  • karta (=situationsplan) över planerat borrhål
  • eventuella grannyttranden (läs mer nedan)

När anmälan är färdigbehandlad och beslut har fattats skickas en faktura på 4 284 kronor till fastighetsägaren. Om ärendet går över den ordinarie handläggningstiden på tre timmar tas en extra avgift ut. Avgiften är i nuläget 1 428 kronor per timme enligt gällande taxa. (Taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens (1998:808) område)

Taxa för handläggning av anmälanOm grannes möjlighet att borra för bergvärme upphör eller påverkas, om borrpunkt eller borrhål för bergvärme planeras mindre än 20 meter från grannes husfasad eller om borrhålen vinklas och det är mindre än 20 meter på halva borrhålsdjupet, måste grannfastighetens ägare lämna ett yttrande. Använd följande blankett.

När du har fått ditt beslut

Observera att du inte får börja installera värmepumpen innan kommunen har tagit beslut. I beslutet finns speciella anvisningar som ska följas.

Miljösanktionsavgift för värmepumpar

Enligt förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 1998:950) ska den som installerat en värmepumpsanläggning utan att ha gjort en anmälan till kommunen betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr till staten, förutom anmälningskostnaden till kommunen. Beslut om miljösanktionsavgift tas av miljö- och byggnadsnämnden.