Till navigation Till innehåll (s)

Bergvärme och värmepumpar

Om du vill installera en berg-, jord- eller anläggning för ytvattenvärme så behöver du göra en anmälan till kommunen.

Du behöver inte anmäla en luftvärmepump. Men det är viktigt att du placerar den så att dina grannar inte utsätts för buller. Du har ansvar för att undersöka och vid behov vidta åtgärder om dina grannar störs av buller.

Steg 1. Förbered din ansökan

För att göra en anmälan behöver du skicka in en tomtkarta där de planerade borrhålen är inritade.

Ta fram din tomtkarta och spara den som en pdf

Markera de planerade borrhålet på tomtkartan. Det görs med 0,5 meters noggrannhet. Du behöver också rita in borrhålets riktning (i de fall som borrhålet ska vinklas). Ange också med hur många grader som borrhålet kommer att vinklas.

Steg 2. Gör din anmälan

Anmälan om installation av värmepump

Handläggningstid och granskning

Skicka in din anmälan i god tid innan borrning. Tiden för handläggning är fyra veckor från det att anmälan är komplett. I vissa mer komplicerade ärenden kan handläggningstiden bli längre innan du får ditt beslut.

När vi fått din anmälan granskar vi följande uppgifter i din anmälan. Vi kontrollerar:'

  • att borrplatsen inte ligger för nära andra borrhål och byggnader.
  • att du anlitar en certifierad borrare.
  • att du tänker använda godkända material och ämnen i din värmepump.
  • Vi granskar alla remissvar och alla yttranden.

Avstånd mellan borrhål och byggnader

Det bör vara minst 20 meter mellan borrhål för bergvärme. För vinklade hål beräknas avståndet från punkten mitt emellan borrhålens topp och botten.

Undvik att placera ingångshålet närmre än fyra meter mot närmaste fasad. Eftersom byggnader kan skadas.

Prata med dina grannar

  • Diskutera placeringen med dina grannar.
  • Borrhålet måste placeras så att även grannarna kan borra i framtiden.
  • Du måste alltid informera berörda grannar att och var du tänker borra. De kan dessutom ha information som du inte kan hitta på annat sätt, om till exempel gamla borrhål eller servitut.

Grannyttranden

Diskutera placeringen med dina grannar. Syftet är i första hand att säkerställa att aktuella skyddsavstånd mellan energianläggningar uppnås.

  • Borrhålet måste placeras så att även grannarna kan borra i framtiden.
  • Du måste alltid informera berörda grannar att och var du tänker borra. De kan dessutom ha information som du inte kan hitta på annat sätt, om till exempel gamla borrhål eller servitut.
  • Ni kan behöva komplettera er anmälan med yttranden från grannarna. Då får dina grannar möjlighet att lämna sitt yttrande och föra fram information i ärendet. Använd denna blankett.

Ta kontakt med borrare

De företag du anlitar för både borrning och installation ska vara certifierade. Arbetet ska utföras enligt riktlinjerna i "Normbrunn -16". Därför måste du ta redan vilket SITAC-nummer de har. Det ska du fylla i på blanketten.

Installatörer och borrare kan dessutom ge goda råd när du väljer var du ska placera borrhålet, hur djupt det ska vara och var borriggen kan placeras på din tomt. De kan också hjälpa dig att fylla i de tekniska uppgifterna om anläggningen.

Finns det föroreningar på din mark?

Du behöver kontrollera om det finns föroreningar i marken på din fastighet. På länsstyrelsens webbplats kan du se om det finns konstaterade eller misstänkta föroreningar. Vi meddelar dig om och på vilket sätt marken behöver provtas.

Kartor över förorenade områden, Länsstyrelsen

Ledningar, rör och tunnlar

Ta reda på var tunnlar, ledningar och servitut går innan du placerar ditt borrhål. Du som är fastighetsägare ansvarar för och ska veta var ledningar och kablar är dragna på din fastighet. Du får också stå för eventuella kostnader om det uppstår skador i samband med borrning.

Denna information kan du få genom att skicka en begäran om ledningsanvisning till Ledningskollen.

Ledningskollen

Borrslam och vatten

När du borrar för brunn så uppstår stora mängder slam och färgat vatten. Det får inte släppas ut till kommunens dagvattennät eller till vattendrag. Det förstör viktiga miljöer för djur och växter.

Borrvattnet ska gå till minst en container för avslamning. Därefter kan vattnet infiltreras på en grönyta eller grusplan.

När du fått ditt beslut

När granskningen är färdig fattar miljö- och klimatnämnden ett beslut. Om borrning beviljas meddelas försiktighetsmått för installationen och driften. Försiktighetsmåtten är bindande och beslutet gäller endast om dessa följs. Det är viktigt att du läser igenom försiktighetsmåtten i beslutet ordentligt och låter din installatör och borrare läsa beslutet och att de tar del av borrkartan.

Den som bryter mot försiktighetsmåtten riskerar att bli åtalsanmäld och om du borrar på fel plats är Avdelningen för miljö- och hälsoskydd skyldig att åtalsanmäla.

Observera att beslutet vinner laga kraft först efter tre veckor från det att ni tagit del av beslutet. Avvakta därmed installation av värmepumpsanläggning tills beslutet vunnit laga kraft.

Grannar och övriga berörda som lämnat synpunkter får även en kopia på beslutet. Ett beslut går att överklaga.

Avgift

Vi tar ut en fast avgift på 4 710 kronor. Det motsvarar tre timmar handläggningstid. Om ärendet kräver längre tid debiterar vi för varje påbörjad halvtimme. Timtaxan är 1 570 kronor.

Anmäl om oljecistern ska tas ur bruk

När du ska ta er cistern ur bruk så ska det anmälas till Avdelningen för miljö- och hälsoskydd. För skrotning av cistern finns en särskild blankett att fylla i.

Oljecisterner

Mer läsning för dig