Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Bergvärme/värmepumpar 

Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Handläggningstiden är tre veckor från det att anmälan är komplett.

Anmälan

Anmälan måste vara fullständig för att beslut ska kunna tas. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas.

Ansökan om installation av värmepump

Underlag i din anmälan

  • karta (=situationsplan) över planerat borrhål
  • eventuella grannyttranden (läs mer nedan)

Beräknad handläggningstid är tre veckor efter att anmälan är komplett. En faktura på 3 600 kronor skickas till fastighetsägaren efter att anmälan är färdigbehandlad och beslut har fattats.

Om grannes möjlighet att borra för bergvärme upphör eller påverkas, om borrpunkt eller borrhål för bergvärme planeras mindre än 20 meter från grannes husfasad eller om borrhålen vinklas och det är mindre än 20 meter på halva borrhålsdjupet, måste grannfastighetens ägare lämna ett yttrande. Använd följande blankett.

När du har fått ditt beslut

Observera att du inte får börja installera värmepumpen innan kommunen har tagit beslut. I beslutet finns speciella anvisningar som ska följas.

Miljösanktionsavgift för värmepumpar

Enligt förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 1998:950) ska den som installerat en värmepumpsanläggning utan att ha gjort en anmälan till kommunen betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr till staten, förutom anmälningskostnaden till kommunen. Beslut om miljösanktionsavgift tas av miljö- och byggnadsnämnden.