Till navigation Till innehåll (s)
En illustration som visar ett kollage av olika skolrelaterade aktiviteter

Hej vårdnadshavare - du är viktig

Att du är viktig i ditt barns liv är självklart. Du är också viktig för ditt barns resultat i skolan. Här berättar vi om hur vi arbetar i våra förskolor och skolor. Du får också veta mer om hur du kan hjälpa ditt barn under skoltiden. Tillsammans ger vi barnen de bästa förutsättningarna på deras skolresa.

Sveriges bästa skola

Vår vision är att ha Sveriges bästa skola! Som vårdnadshavare har du en viktig roll i detta arbete. Vi strävar efter att höja våra resultat inom kunskap, kvalitet och trygghet. Vi utgår från både forskning och goda erfarenheter för att skapa de bästa förutsättningarna att göra det möjligt. Vägen dit kallar vi Skolresan.

Skolresan har hjälpt oss att förbättra våra skolresultat. Vi är stolta över att våra resultat ligger stabilt på en hög nivå. Vi vill att barn och elever ska vara trygga i förskolan och skolan. Vi vill även att våra verksamheter ska hålla en hög kvalitet på utbildningen. Vår ambition är att eleverna ska fortsätta förbättra sina resultat.

Vi vill bli Sveriges bästa skolkommun

Vårt mål är att alla barn och elever ska må bra. Vi arbetar för att alla elever ska ha fullständiga betyg och få behörighet till fortsatta studier. Våra lärare och pedagoger tar hjälp av relevant forskning och beprövad erfarenhet för att utveckla sitt arbetssätt och metoder.

Du är viktig

Din roll som vårdnadshavare 

Ditt barn har en fantastisk tid framför sig. En tid full av nya intryck och upplevelser. Att börja skolan kan också innebära en stor förändring i ditt barns liv. Det innebär fler förväntningar på att barnet ska kunna klara av saker själv. Till exempel att passa tider, förstå instruktioner och hålla reda på sina saker.

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för att hjälpa ditt barn att lära sig och utvecklas. Det är ett gemensamt ansvar mellan skolan och dig. Vi vill ha ett nära samarbete med dig som är vårdnadshavare. Vi fokuserar på vad som är bäst för just ditt barn.

Bra förutsättningar för att lyckas och trivas i förskola och skola

Här hittar du tips på hur du kan hjälpa ditt barn på olika sätt under skoltiden. Alla barn har olika förutsättningar så något som fungerar för vissa barn kanske inte gör det för andra.

Du som är vårdnadshavare känner såklart ditt barn bäst och har därför bäst förståelse för just ditt barns behov.

Rutiner och hälsa 

Många barn blir tryggare med fasta rutiner. Förutom grundläggande behov som mat, sömn och motion så kan du även skapa rutiner för skolarbete. Om ditt barn har skoluppgifter att göra hemma kan ni tillsammans bestämma var och när dessa ska göras. Ni kan också komma överens om ifall du ska sitta med och hjälpa till eller inte. En annan sak som är bra att hitta rutiner för är hur ni ska komma ihåg vilka dagar det är idrott eller om det är en utflykt inplanerad.

Språkutveckling

När du läser högt för ditt barn hjälper du barnet att utveckla både sitt ordförråd och sin fantasi. Om ni talar ett annat språk än svenska hemma är det bra att läsa böcker på det språket också.

Böcker innehåller oftast ett rikare och mer målande språk än vårt vardagliga tal. Tillsammans hjälper vi ditt barn att utveckla sitt språk!

Visa intresse 

Visa intresse för hur barnets dag har varit. Du kan till exempel fråga vad hen har lärt sig idag. Du kan fråga barnet om det hänt något roligt, tråkigt eller spännande under dagen. Om ni gör det till en vana att prata om hur er dag har varit så kan det bli lättare
för barnet att även berätta om något har varit mindre bra.

Uppmuntra ofta

Du kan hjälpa ditt barn att fokusera på sina framsteg. Uppmärksamma och beröm det som fungerar bra. Det motiverar ditt barn mer än om ni lägger fokus på det som fungerar mindre bra.

Stress och prestationsångest

När ett barn inte mår bra i skolan kan det bero på flera olika saker. Ibland kan problemet hänga ihop med skolan, ibland kan det bero på annat. Det kan handla om kompisar, trivsel eller svårigheter med inlärning, ibland även mobbing och kränkande behandling.

Om ditt barn mår dåligt av någon anledning så kan det påverka både skolarbetet och fritiden. Här är det viktigt att vi tillsammans försöker förstå varför ditt barn känner oro och stress. Därför är det bra att ha en dialog med ditt barns förskollärare eller lärare för att försöka förstå var problemet ligger. 

Samverkan med ditt barns förskola och skola

Utvecklingssamtal i skolan

En gång varje termin har vi utvecklingssamtal. Då träffar ni barnets lärare och pratar om hur barnet trivs i skolan och hur det går i olika ämnen. Ni diskuterar hur barnet kan utveckla sina kunskaper och barnet får själv ge sitt perspektiv.

Om läraren tror att ditt barn kan behöva extra stöd i något ämne så pratar ni även om det. Närvaro och skolplikt I Sverige har vi obligatorisk skolplikt i grundskolan. Att gå i skolan är en rättighet för alla barn och ungdomar mellan 6 –16 år. 

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att ditt barn kommer till förskolan eller skolan. Om ditt barn av någon anledning inte kan komma till skolan behöver du anmäla det enligt skolans rutiner. Förskolan är inte obligatorisk, men du behöver ändå meddela om ditt barn är frånvarande.

Om ditt barn är frånvarande utan att du har anmält det så ska skolan meddela dig samma dag. Blir frånvaron mer omfattande tar skolan kontakt med dig som vårdnadshavare för att reda ut orsaken och kallar till ett möte. Enligt skollagen är skolan skyldig att lägga in ogiltig frånvaro i slutbetyget för årskurs 9.

Ledighet

För oss är det viktigt att alla elever får den skolgång de har rätt till. Om ditt barn behöver ta ledigt behöver du ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall. Då tittar vi på ledighetens längd, elevens studiesituation, hur angelägen ledigheten är för eleven och elevens möjlighet att kompensera den förlorade undervisningen.

Läsårstider, lov och ledigheter

Utvecklingssamtal i förskolan

På förskolans utvecklingssamtal får du träffa en av barnets pedagoger. Ni pratar om hur barnet trivs, utvecklas och lär sig. Information om förskolans verksamhet kan du få på olika sätt. Det kan handla om veckobrev, dokumentation, uppsatta meddelande på förskolan eller möten, antingen på plats eller digitala.

Bra resultat i skolan

Skolan skapar förutsättningar för ditt barn resultat, tillsammans med dig arbetar vi för att ditt barn ska lyckas.

Omdömen och betyg i grundskolan

Från förskoleklass och upp till årskurs 5 får eleverna ämnesomdömen som visar hur det går i skolan. I årskurs 6 börjar barnen få betyg varje termin. Betygen visar hur ditt barn ligger till i förhållande till de kunskapskrav som Skolverket har.

Det finns sex betyg; A, B, C, D, E och F. A är det högsta betyget och betyget F innebär att eleven inte har klarat kunskapskravet i det ämnet.

Nationella prov

I årskurs 3, 6 och 9 har eleverna nationella prov. Det är Skolverket som skriver proven tillsammans med universiteten. Det heter nationella prov för att de är likadana för alla elever i Sverige. De nationella proven ska hjälpa läraren att sätta rättvisa betyg.

Att lära sig läsa och skriva med digitala hjälpmedel

Digitalisering är ett av skolans fokusområden i Sollentuna. För oss är det därför självklart att använda digitala hjälpmedel i skolan. Genom nya pedagogiska metoder och forskning skapar vi bättre förutsättningar för eleverna att lära sig läsa och skriva. Det gör att  fler elever lättare lär sig och klarar sina mål. Digitaliseringen i Sollentuna sker ansvarsfullt med syfte och mål.

En trygg skola för alla

Värdegrund

Förskolan och skolan har ett demokratiskt uppdrag. Vi uppmuntrar en miljö där alla barn känner sig trygga och respekterade. Vi lär barnen att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Det betyder också att alla har rätt att tycka vad de vill och bli rättvist behandlade. 

Viktiga värderingar:

  • Alla människor är lika mycket värda.
  • Alla i förskolan och skolan har respekt för varandra.
  • Alla i förskolan och skolan har ansvar för en bra arbetsmiljö.

Trygghet och studiero 

För oss är trygghet och studiero viktigt. Det är en prioriterad fråga på våra förskolor och skolor. Det hjälper barnen att både må bättre och att få bättre resultat i skolan. Vi vill att trygghet och studiero ska genomsyra hela skolresan. Därför har vi tagit fram en speciell handlingsplan för det. 

Vår personal i förskolor och skolor har huvudansvaret för att vi alla följer planen. Du som vårdnadshavare är också viktig. Du hjälper ditt barn att förstå att vi tillsammans skapar en bra arbetsmiljö. 

Vi förebygger mobbing 

Sollentuna arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka alla typer av mobbing och kränkningar. Våra kommunala skolor använder det så kallade Olweus-programmet. Programmet är baserat på forskning. Det går ut på att skapa en trygg skolmiljö där eleverna kan lära sig och trivas. Mycket fokus ligger värme, engagemang och tydliga gränser. Programmet hjälper också lärare och pedagoger att hantera situationer där mobbing ändå förekommer.

Mobbning, trygghet och diskriminering

Alla barn och elever ska få hjälp

Särskilt stöd, studiehandledning och modersmålsundervisning.

Särskilt stöd

Alla barn och elever ska få hjälp. Alla barn är unika. Det är även deras behov och förutsättningar för att kunna lära sig på bästa sätt. Skolan ansvarar för att lärmiljön och undervisningen fungerar för just ditt barn.

Det är vår skyldighet att hjälpa ditt barn att utvecklas på bästa sätt. Därför ska vi göra anpassningar om det behövs. Om barnets lärare bedömer att barnet behöver särskilt stöd ska skolan lösa det så snart som möjligt. Det gäller både kommunala och fristående skolor i Sollentuna. 

Det kan finnas behov av särskilt stöd om ditt barn har svårt att nå de uppsatta målen i ett ämne. Då ska skolan starta en utredning om särskilt stöd. Visar utredningen behov av särskilt stöd ska skolan upprätta ett åtgärdsprogram. Eleven och du som vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

I samtal med skolan kan ni ge er syn på skolsituationen, elevens styrkor och svårigheter samt komma med egna förslag till åtgärder. Studier visar att det har stor betydelse att elever och deras vårdnadshavare är aktiva vid utarbetandet av ett åtgärdsprogram för att programmet ska vara framgångsrikt. Skolan har ett ansvar att eftersträva ett fungerande samarbete mellan hem och skola.

Det är skolans rektor som beslutar vilken typ av stöd ett barn ska få. Det kan handla om enskilt stöd i ett ämne eller undervisning i ett mindre sammanhang. Eleven kan få hjälp och stöd under en kortare period eller under hela skoltiden.

Extra anpassning och särskilt stöd

Barn som inte vill gå till skolan 

För en del barn kan det vara kämpigt att gå i skolan. Ta gärna kontakt med läraren så tidigt som möjligt om du märker att ditt barn inte trivs. Tillsammans kan vi prata om ditt barns behov och situation. Vi hjälper till att skapa struktur och öka känslan av trivsel och trygghet.
Studiehandledning Har ditt barn ett annat modersmål än svenska? Har ditt barn svårt att följa undervisningen på svenska och svårt att uppnå de kunskapskrav som krävs i ett
eller flera ämnen? Då är det bra att för dig att veta att det är skolans ansvar att hjälpa
ditt barn. Ett sätt kan vara att erbjuda studiehandledning på elevens eget språk.

Studiehandledning

Har ditt barn annat modersmål än svenska? Har ditt barn svårt att följa undervisningen på svenska och svårt att uppnå de kunskapskrav som krävs i ett eller flera ämnen? Då är det bra för dig att veta att det är skolans ansvar att hjälpa ditt barn. Ett sätt kan vara att erbjuda studiehandledning på elevens eget språk.

Modersmål

Förutom studiehandledning kan elever även få separat undervisning på sitt modersmål. Genom att behärska sitt modersmål får ditt barn även lättare att lära sig andra språk. Modersmålsundervisning är ett eget ämne. Det har egen kursplan och egna kunskapskrav. Om du vill att ditt barn ska få modersmålsundervisning ansöker du om det.

Ansök om modersmål - Centrum för integration och flerspråkighet i Sollentuna

Barn- och elevhälsan

Elevhälsan ger eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog
och specialpedagogiska insatser. De arbetar förebyggande och hälsofrämjande
och stödjer elevernas utveckling mot skolans mål.

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterska och skolläkare. De följer upp elevernas hälsa och utveckling samt ger råd om en hälsosam livsstil. De erbjuder även vaccinationer.

Elevhälsan

Idrott viktigt för välmående och koncentration

 Vi människor mår bra av att röra på oss och vara fysiskt aktiva. Vi får lättare att när puls och hjärta får arbeta. Det gäller både vuxna och barn. Därför är idrott ett viktigt ämne på skolschemat. Skolan ser även till att få in rörelse och aktivitet på olika sätt under dagen.
Det hjälper barnen att förstå vikten av att röra på sig. 

Föräldrastöd

Att vara förälder kan ibland vara svårt. I Sollentuna finns det föräldrastöd. Föräldrastödet erbjuds av Socialkontoret och är gratis. Här erbjuds:

  • Enskilt stöd till föräldrar.
  • Föräldrastöd i grupp.
  • Föräldrautbildning.
  • Konsultation till skolor och förskolor.

Föräldrastöd

 

Mer läsning för dig