Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Avgifter för barnomsorg och fritidsverksamhet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll och på hur många barn i hushållet som också går i förskola.

Nedanstående avgifter gäller från den 1 januari 2019.

Avgifter för barn 1-2 år

För förskola, familjedaghem, flerfamiljssystem och nattis. Gäller barn från 1 år till sista juli det år barnet fyller 3 år. 

Barn i förskola Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 3% 1 425 kr 
Barn 2 2%  950 kr
Barn 3 1% 475 kr

Avgifter för barn från 3 - 5 år

Från och med augusti det år barnet fyller tre år och barnet är placerat i förskola, är femton timmar/vecka avgiftsfri, under skoldagar. Även kallad ”allmän förskola”. I Sollentuna har även familjedaghemmen avgiftsfri verksamhet som motsvarar allmän förskola. Om du enbart vill ha avgiftsfri placering femton timmar/vecka, behöver du meddela verksamheten

Barn i förskola Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 2,25% 1 069 kr 
Barn 2 1,5% 712 kr 
Barn 3 0,75% 356 kr 

Din inkomst påverkar avgiften

Hur stor avgift du betalar för förskolan beror på hushållets inkomst. Det finns också en övre gräns för hur hög avgiften kan bli. I Sollentuna tillämpas den så kallade maxtaxan för förskola, familjedaghem och fritidshem. De hushåll som har en gemensam inkomst på 47 490 kronor före skatt, eller mer, betalar maxtaxa. De hushåll som har en lägre inkomst betalar en förutbestämd procent av hushållets inkomst.

- Exempel på inkomster som räknas med vid beräkning av din avgift: Lön (inkl. ob-tillägg, övertidsersättning och andra inkomster relaterade till anställning), a-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning och föräldrapenning.

- Exempel på inkomster som inte räknas som inkomst (skattefritt) vid beräkning av din avgift och som du inte ska uppge när du lämnar inkomstuppgifter: Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag, ekonomiskt bistånd, etableringsersättning och studiemedel från CSN (bidrag och lån).

Rabatt om du har fler barn i förskola

Syskonrabatt innebär att du får en lägre barnomsorgsavgift om du har flera barn i barnomsorgen. Detta gäller både kommunal och fristående verksamhet. Du betalar avgift för första, andra och tredje barnet enligt taxan. Från och med det fjärde barnet betalar du ingen avgift. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet osv oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas. För att syskonrabatten ska gälla ska en och samma vårdnadshavare ansöka om barnomsorg för samtliga barn och barnen ska vara folkbokförda på samma adress.

Avgiftsfri period

Du betalar avgiften för din barnomsorgsplats 12 månader om året och du kan inte ha uppehåll i din placering. Detta gäller även vid  byte inom barnomsorgen eller skolbarnomsorgen. Undantaget är om uppehållet mellan två placeringar är mer än tre månader. Exempel: Ditt barn ska börja i förskoleklass till hösten och har fått en placering i fritidsverksamhet. Startdatum i fritidshemsverksamheten den 8 augusti och du vill ha barnet hemma i tre månader innan dess. För att generera en avgiftsfri period måste platsen i förskolan/familjedaghemmet sägas upp senast den 8 mars (8 maj är då sista dagen för barnet i verksamheten).

Avgift för omsorg om skolbarn

Fritidshem, familjefritidshem (F-3) och pedagogisk omsorg på obekväm tid (F-3) samt barn i behov av särskilt stöd (F-6)

Barn i skolbarnsomsorg Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 2% 950 kr
Barn 2 1% 475 kr
Barn 3 1% 475 kr

Fritidshem skolår (4-6) och pedagogisk omsorg på obekväm tid (4-6)

Barn i skobarnsomsorg Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 1% 475 kr
Barn 2 0,1% 237 kr
Barn 3 0,1% 237 kr
Publicerad: 10 juni 2019