Till navigation Till innehåll (s)

Markupplåtelse för offentlig plats 

Om du vill ställa upp byggställningar, containrar, försäljningsstånd, arrangera en konsert, ha torgmöten och dylikt på offentlig plats måste du söka tillstånd från polismyndigheten och betala en hyra till Sollentuna kommun.

Med offentlig plats menas alla torg, gator, vägar, parkmark och naturmark som ägs eller förvalts av Sollentuna kommun. Du behövs tillstånd för:

  • Handel på allmän plats, exempelvis gatukök och korvvagnsförsäljning
  • Uteservering
  • Placering av byggsäck eller container på allmän gata
  • Placering av skylt, bord och scen
  • Placering av byggnadsställning
  • Insamling av pengar
  • Tillfällig reklam, affischering och liknande

Så här gör du

Börja med att betala in avgiften till polismyndigheten. Skicka sedan in din ansökan

Sök tillstånd hos polisen för uteservering

Sök tillstånd hos polismyndigheten för offentlig tillställning

Polisen vänder sig till kommunen, som markägare, för yttrande. Kommunen har rätt att ställa villkor och även avslå ansökan. Om ansökan är komplett har Sollentuna kommun minst 10 dagars handläggningstid.

Du betalar en markhyra till kommunen som varierar beroende på syfte. Du måste också återställa ytan du använt i ursprungligt skick efteråt. Vid arrangemang där ideella föreningar eller skolklasser är arrangörer tas ingen avgift ut, inte heller vid exempelvis vigslar eller dop i Edsbergsparken.

I fall där kommunen inte är mark ägare måste du som sökande vända dig till respektive fastighetsägare för att få tillstånd att nyttja marken.

Trafikanordningsplan

För att du ska få utföra arbeten på allmän platsmark i Sollentuna kommun som påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik krävs en beviljad trafikanordningsplan innan arbetet påbörjas.

Trafikanordningsplan

Musikarrangemang

Höga ljudnivåer från musik kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus. Det drabbar framför allt barn och unga. Du som arrangör ska ha tillräcklig kunskap om och förhindra besvär för människors hälsa.

Den lag som styr detta är miljöbalken. Folkhälsomyndigheten har allmänna råd och guide till mätning av höga ljudnivåer.

Folkhälsomyndigheten om höga ljudnivåer

Riktlinjer för buller vid tillfälliga arrangemang i Edsviksområdet

Ljudnivåer vid arrangemang

Tävlingar/evenemang i naturreservat

Vid större evenemang/tävlingar i något av Sollentunas fyra naturreservat måste en ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna först skickas till kommunstyrelsen. Om dispens ges kan sökande gå vidare med sin ansökan på samma sätt som övriga ansökningar.

Uteserveringar

För upplåtelse av mark för uteserveringar finns riktlinjer framtagna för att underlätta för dig som företagare.

Riktlinjer för uteserveringar

Trottoarpratare, skyltar och affischering

I dagsläget tillåter Sollentuna inga trottoarpratare på grund av de problem som de skapar för drift, samt de framkomlighetsproblem som de skapar för funktionshindrade.

Affischering. Om du som sökande vill affischera i samband med ditt evenemang, måste du i samband med din ansökan om markupplåtelsetillstånd även ansöka om tillstånd för affischering, det går bra att göra i samma ansökan

Riktlinjer för affischering

Livsmedel

Om livsmedel ska hanteras i samband med det tillfälliga arrangemanget ska anmälan om registrering av livsmedelverksamhet göras.

Hantera livsmedel

Tillfällig upplåtelse av offentlig plats – riktlinjer