Till navigation Till innehåll (s)

Markupplåtelse för offentlig plats

Om du vill ställa upp byggställningar, containrar, försäljningsstånd, arrangera en konsert, ha torgmöten och dylikt på offentlig plats måste du ha tillstånd. Du söker det från polisen och betala en hyra till Sollentuna kommun.

Med offentlig plats menas alla torg, gator, vägar, parkmark och naturmark som ägs eller förvalts av Sollentuna kommun. Du behövs tillstånd för:

  • Handel på allmän plats, till exempel gatukök och korvvagn.
  • Uteservering.
  • Placera byggsäck eller container på allmän gata.
  • Placera skylt, bord och scen.
  • Placera en byggnadsställning.
  • Insamling av pengar. 
  • Tillfällig reklam, affischering och liknande.

Så här gör du

Börja med att betala in avgiften till polismyndigheten. Skicka sedan in din ansökan

Sök tillstånd hos polisen för uteservering

Sök tillstånd hos polisen för offentlig tillställning

Polisen vänder sig till kommunen, som markägare, för yttrande. Kommunen har rätt att ställa villkor och även avslå ansökan. Om ansökan är komplett har Sollentuna kommun minst tio dagars handläggningstid.

Du betalar en markhyra till kommunen som varierar beroende på syfte. Du måste också återställa ytan du använt i ursprungligt skick efteråt. Vid arrangemang där ideella föreningar eller skolklasser är arrangörer tas ingen avgift ut, inte heller vid exempelvis vigslar eller dop i Edsbergsparken.

I fall där kommunen inte är mark ägare måste du som sökande vända dig till respektive fastighetsägare för att få tillstånd att nyttja marken.

Trafikanordningsplan

Innan du gör något som påverkar gående, cyklister, bilister och övrig trafik ska du ansöka om tillstånd, en så kallad trafikanordningsplan.

Trafikanordningsplan

Musikarrangemang

Höga ljudnivåer från musik kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus. Det drabbar framför allt barn och unga. Du som arrangör ska ha tillräcklig kunskap om och förhindra besvär för din publik.

Den lag som styr detta är miljöbalken. Folkhälsomyndigheten har allmänna råd och guide till mätning av höga ljudnivåer.

Folkhälsomyndigheten om höga ljudnivåer

Tävlingar/evenemang i naturreservat

Om du vill arrangera ett större evenemang i något av våra naturreservat ska du först göra en ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna. Den skickar du till kommunstyrelsen. Om du får dispens kan du fortsätta på samma sätt som vid övriga ansökningar.

Uteserveringar

För upplåtelse av mark för uteserveringar finns riktlinjer framtagna för att underlätta för dig som företagare.

Trottoarpratare, skyltar och affischering

Det är inte tillåtet med trottoarpratare i Sollentuna. Detta på grund av de problem som de skapar för framkomlighet och skötsel. 

Om du vill affischera ska du göra det i din ansökan om markupplåtelsetillstånd.

Riktlinjer för affischering

Livsmedel

Om du ska hantera livsmedel i samband med ett tillfälligt arrangemang ska du registrera det.

Hantera livsmedel

Tillfällig upplåtelse av offentlig plats – riktlinjer

 

Mer läsning för dig