Till navigation Till innehåll (s)

Ljudnivåer vid arrangemang 

Du som arrangör ska ha tillräcklig kunskap om din verksamhet och dess risker för att förhindra att besvär för människors hälsa eller miljö uppstår, som till exempel buller.

Det är miljöbalken som är styrande lagstiftning när det gäller ljudnivåer vid arrangemang. Du som arrangör ska visa hur kraven i miljöbalken uppfylls och du är skyldig att själv kontrollera din verksamhet för att motverka eller förebygga besvär för människors hälsa. Plats eller lokal för ett arrangemang ska alltid innebära så lite störningar och besvär för människors hälsa och miljö som möjligt.

Här är mer information som du som arrangör ska känna till. Läs gärna även Folkhälsomyndighetens allmänna råd och guide till mätning av höga ljudnivåer, som du hittar längst ner på den här sidan.

Egenkontroll av din verksamhet.

Det innebär till exempel att kontrollmäta ljudnivån så att den inte överstiger tillåtna värden. Tänk på att som publik går det inte att avgöra om ljudnivåerna är skadligt höga. Barn och unga är mer känsliga än vuxna. Kontrollmätningarna ska dokumenteras. Förutom själva mätresultatet bör även följande dokumenteras: arrangemangets namn, mätdatum, klockslag för mätningens start och slut, mätteknikerns namn, uppgift om mätmetod, beskrivning av mätplatsen och mätpositionen, korrektion beroende på val av mikrofon, mätutrustning, ungefärlig temperatur samt datum och underskrift. Miljö- och byggnadskontoret kan be dig att redovisa dokumentationen.

Höga ljudnivåer - egenkontroll

Ljudnivån får inte överskrida 100-115 decibel

Ljudnivån från musik och högtalaranläggningar får inte på någon plats där allmänheten vistas överskrida 100 dBA ekvivalent nivå, det vill säga medelvärde över tid, och 115 dBA maxnivå, det vill säga högsta uppmätta nivå. Detta på grund av risk för hörselskador. Om barn upp till 13 år finns bland besökarna får ljudnivån inte överskrida 97 dBA ekvivalent och 110 dBA max. Om arrangemanget helt riktar sig till barn, till exempel knattedisco eller barnmusik, så bör 90 dBA ekvivalent nivå alltid eftersträvas.

Högtalare placeras en bit från publiken

Högtalare ska placeras så att besökarna inte kan komma alldeles intill dessa. Även små högtalare kan generera mycket höga ljudnivåer i sin närhet, och det kan orsaka hörselskador. Om det finns boende i närheten av arrangemanget bör högtalare och scener placeras så att risken för störningar minimeras.

Övriga störningar

Störningar kan också komma från annat än musik, till exempel trafik i samband med arrangemanget. Du som arrangör ansvarar för att förebygga även denna typ av störningar.

Resning och rivning av scener och annat som behövs för arrangemanget ska inte ske under nattetid, d v s inte mellan kl 22.00-07.00.

Information till boende

Närboende ska informeras i förväg om planerade evenemang.

Tillsyn av myndigheten genom stickprovs

Miljö- och byggnadskontoret kan bedriva tillsyn genom stickprovsmätningar för att kontrollera att ljudnivåerna från ett arrangemang inte överskrider gällande riktvärden. Om tillsyn görs kommer en avgift tas ut enligt en fastställd taxa.

Länkar

Taxa enligt miljöbalken

Miljöbalken

Höga ljudnivåer - Folkhälsomyndigheten