Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bygglov och anmälan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vid de flesta byggåtgärder, utom de allra enklaste, krävs att man har fått ett startbesked. Det finns två vägar att få startbesked beroende på vilken åtgärd som man avser att göra: Att ansöka om bygglov eller att lämna in en anmälan.

Ta först reda på om du behöver startbesked för det du vill bygga och sedan om det krävs bygglov eller att du lämnar in en anmälan för att få startbeskedet.

Starbeskedet betyder att du får börja bygga.

Vid de flesta byggåtgärder utom de allra enklaste krävs att man har fått ett startbesked. Det finns två vägar att få startbesked beroende på vilken åtgärd som man avser att göra, genom att ansöka om bygglov eller lämna in en anmälan.

Boverket redogör på sin webbplats Bygga nytt, om eller till vilka åtgärder som kräver lov eller anmälan vilket är en förutsättning för att du ska få startbesked. Här får du även veta om du behöver en kontrollansvarig och hur du kan hitta en certifierad sådan.

I det här skedet ska du kunna konstatera

 • om det krävs bygglov eller en anmälan och
 • om det krävs en kontrollansvarig eller om ett förslag på kontrollplan ska bifogas ansökan/anmälan

Du ska nu ha fått en uppfattning i stora drag hur din ansökan/anmälan ska utformas.

Du ska antingen ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov för det du vill göra eller lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden om det du vill göra inte kräver bygglov men ett startbesked.

Läs mer om hur du gör en ansökan/anmälan. Använd gärna vår e-tjänst för att skicka in din ansökan eller anmälan, om du har alla handlingar i pdf-format.

Det finns även följande blanketter:

När ansökan eller anmälan kommer in så skapar vi ett ärende och alla handlingar registreras. Om handlingarna kommer in på papper så skannas de. Allt läggs in i vårt ärendehanteringssystem.

En bekräftelse skickas till sökanden att ansökan eller anmälan har kommit in med uppgift om vilket diarienummer som ärendet har. Det underlättar för oss om du använder diarienumret i kontakter med oss eftersom vi då hittar ärendet mycket snabbare.

En gång i veckan går bygglovsenheten igenom alla inkomna ärenden och en handläggare utses för varje ärende.

Lite kortfattat går handläggningen av en ansökan/anmälan till på följande sätt:

Den handläggare som har tilldelats ärendet går först igenom handlingarna och ser om de är kompletta och tydliga. Är de inte det så begär handläggaren in kompletteringar.

Ansökan jämförs med den detaljplan som gäller för området. Om ansökan avviker från detaljplanen så görs en bedömning om det kan vara en liten avvikelse, men först ska berörda grannar underrättas för att få deras synpunkter. Det tar minst tre veckor. Grannarna ska även underrättas om detaljplan saknas.

Därefter granskas bland annat:

 • tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
 • att förslaget är estetiskt, passar in i den omgivande bebyggelsen och inte förvanskar kulturhistoriska värden
 • att förslaget uppfyller vissa tekniska krav

Finns det några komplikationer så hör handläggaren av sig och meddelar detta så att du har möjlighet att ändra ansökan eller begära ett beslut på ansökan som den är.

Ett beslut om lov

 • skickas till eller delges (se nedan) den som ansökt om lov,
 • delges berörda sakägare (grannar) som inte fått sina synpunkter tillgodosedda (gäller vid lov med avvikelse från detaljplan),
 • publiceras i Post och Inrikes Tidningar och
 • ett meddelande om att beslutet har publicerats i Post och Inrikes Tidningar skickas till övriga berörda sakägare (grannar).

Ett beslut om lov vinner laga kraft

 • Fyra veckor efter publiceringsdatum i Post och Inrikes Tidningar.
 • Tre veckor efter att de som delgivits beslutet har tagit del av det.

Efter att beslutet vunnit laga kraft kan det inte längre överklagas.

Förenklad delgivning

Förenklad delgivning kan komma att användas när vi skickar ut handlingar. Det går till så här:

 • Vid första kontakter får du en upplysning om att förenklad delgivning kan komma att tillämpas.
 • När vi skickar handlingen innehåller det första brevet den handling som du ska ta del av (delges).
 • Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du snarast kontakta kontaktcenter.
 • Breven skickas till din senast kända adress. Om de kommer i retur skickas de till din folkbokföringsadress om den inte redan har använts.
 • Du är delgiven (anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att det första brevet skickades till dig.

När får jag börja bygga?

Du får börja bygga när du har fått ett startbesked. Om du börjar före dess riskerar du att tvingas betala en kostsam byggsanktionsavgift.

Om du har fått startbesked men lovet har inte hunnit vinna laga kraft så bygger du på egen risk. För om någon överklagar och får rätt kan du tvingas återställa allt, det vill säga riva det du byggt.

När bygget börjar bli färdigt så måste du ha ett slutbesked för att ta det i bruk. Även här riskerar du en kostsam byggsanktionsavgift annars.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för olika lov och åtgärder. Avgiften bestäms utifrån en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Den gäller inom plan- och bygglagens område samt för mät- och kartteknisk verksamhet.

Läs mer om exempel på avgift för olika åtgärder.

Observera att vi i vissa fall även tar ut en planavgift i samband med lovet.

Vi har en kvalitetsgaranti som gör att avgiften rediuceras med tio procent om handläggningen tar mer än tio veckor från det att ansökan är komplett.

Om du avser att göra något inom 100 meter från stranden så bör du kontrollera om strandskydd gäller för området.

Läs mera om strandskydd.

Om du planerar att bygga nytt eller bygga till kan det vara bra att säkerställa förhållanden för vatten och avlopp på och intill fastigheten, redan inför ansökan om bygglov eller anmälan. Det är viktigt att veta var ledningar och rör är förlagda, oavsett om du ska ansluta til dem eller inte.

I Sollentuna är det Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM) som ansvarar för vatten- och avloppsfrågor, Kontakta SEOM inför din ansökan eller anmälan och säkerställ att det finns en förteckning över eventuella ledningar i det ritningsunderlag som du skickar in till bygglovsenheten i samband med din ansökan eller anmälan. 

Sollentuna är en gammal kulturbygd och det finns gott om fornlämningar i den byggda miljön. Kontrollera därför om ditt byggprojekt berör en fornlämning.

Läs mera om fornlämningar på länsstyrelsens webbplats.