Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Rotebro

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Stefan Larsson (föräldraledig)

planarkitekt

08-579 215 95

Anders Hallmén

Planeringschef

Turebergs Torg 1

08-579 216 27

En vision för framtidens Rotebro har nu tagit form, två år efter att vi genomförde Rotebrodialogen. Visionen blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med stadsdelens utveckling.

Mot ett alltmer hållbart, sammanhängande och attraktivt Rotebro.

Visionen har tagits fram utifrån ett holistiskt angreppssätt där många olika perspektiv och drömmar finns representerade i resultatet. Visionen visar möjligheter, pekar ut riktningen för framtiden och ska fungera som språngbräda för det fortsatta arbetet med stadsdelens utveckling.

Nästa steg i kommunens arbete med sikte på att skapa en bra helhet är att identifiera, samla ihop och hitta lösningar på frågor som är avgörande för, eller som i hög grad påverkar, stora delar av stadsdelens utveckling.

Kommunstyrelsen har därför gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en genomförandestrategi för Vision Rotebro. Syftet med att ta fram en genomförandestrategi är att föreslå ett tillvägagångssätt för utvecklingen av Rotebro som är såväl ekonomiskt som praktiskt genomförbart. Strategin ska omfatta en bedömning av projektets investeringskostnader som helhet och hur dessa kan fördelas mellan berörda aktörer, samt en möjlig indelning i projekt-/programområden och etapper. 

Visionen i korthet

Rotebro förtätas kring pendeltågsstationen och bebyggelsen får möta Norrvikensjön. Stadsdelen växer med 120 000 kvadratmeter ny verksamhetsyta, 4 000 nya bostäder och 12 000 nya invånare. Järnvägen får bullerskärmar samt ett femte och sjätte spår med plats för en tätare pendeltågstrafik och fler resenärer. E4:an får bullerskärmar, sänkt hastighet och s.k. tyst asfalt. Allt för att minska bullret.

Norrvikenleden görs om till stadsgata och får en ny bro över järnvägen. För att koppla ihop både stadsdelen och den omgivande naturen skapas en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen i norr, en ny gång- och cykeltunnel i Rotebro centrum samt torgstråk som förankras i den befintliga bebyggelsen och fyra sammanbindande stationstorg som blir av största betydelse för stadsdelens fortsatta utveckling.

Rotebro får en ny strandpark utmed Norrvikensjön och ett nytt grönblått stråk utmed Edsån som ger stadsdelen ett rikt och varierat innehåll av olika parkmiljöer och möjligheter att komma vidare ut i en vacker och mångsidig natur runt stadsdelen. En bro till Törnskogens naturreservat bildar en länk mellan staden på ena sidan sjön och vildmarken på den andra.

Stadsdelen rymmer också ett flertal nya lokala parker och blir totalt sett fylld av lek- och mötesplatser, sport- och rekreationsmöjligheter samt natur- och kulturupplevelser. Ytterligare ett flertal torg och platsbildningar, ett stort utbud av butiker, kaféer, restauranger och annan lokal service samtidigt som, Rotebro handel vänder en framsida och en ny entré mot samhället.

Du hittar visionen som två bilagor på denna sida. Du är även välkommen till Turebergshuset där det kan finnas exemplar kvar av den tryckta versionen av Vision Rotebro.

Publicerad: 26 juli 2019