Till navigation Till innehåll (s)
torra höstlöv på marken

Överklaga beslut

Om du tycker att kommunen fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga det. Du kan överklaga genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Den vanligaste formen för överklagan i ett ärende som berör en individ är förvaltningsbesvär. Hit hör beslut som rör dig som person. Det kan till exempel gälla beslut om bygglov eller försörjningsstöd. Den överprövande instansen är vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten.

Vad är det som prövas?

Vid ett förvaltningsbesvär prövas både beslutets laglighet och lämplighet. Vilka regler som gäller för förvaltningsbesvär hittar du i förvaltningslagen.

Att överklaga genom förvaltningsbesvär

Vem kan överklaga?

Det är bara den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Hur överklagar jag?

Din överklagan ska vara skriftlig och adresserad till den överprövande instansen. Du ska dock lämna eller skicka in din överklagan till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Du måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför du anser att det är felaktigt. Du ska även ange på vilket sätt du vill att beslutet ändras.

Tid för överklagan

Din överklagan ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Om din överklagan har kommit in i rätt tid, skickar kommunen överklagan till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att din överklagan har kommit in för sent, beslutar kommunen att avvisa den. Om din överklagan avvisas kan du överklaga detta beslut på samma sätt som själva grundbeslutet.

Laglighetsprövning

Vem kan överklaga?

Varje kommunmedlem har rätt att göra överklagan och begära laglighetsprövning enligt 13 kapitlet kommunallagen. Rätten att överklaga för att få laglighetsprövning gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Laglighetsprövning görs av förvaltningsrätten i Stockholm. Rätten prövar just om beslutet är lagligt. Om rätten kommer fram till att beslutet inte är lagligt så kan rätten inte fatta ett nytt beslut, utan bara upphäva kommunens beslut. Kommunen kan då fatta ett nytt beslut.

Hur överklagar jag?

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Du måste tydligt ange vilket beslut som din överklagan gäller. Du ska även ange skälet till varför du anser att beslutet är felaktigt. Det är viktigt att du anger vilka omständigheter eller grunder du stödjer din överklagan på inom tiden för överklagan. Domstolen prövar inte omständigheter som du framställer efter att tiden för överklagan löpt ut. Överklagan ska skickas till förvaltningsrätten i Stockholm.

Adressen är:
Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

Överklagande av avgiftsbeslut

Varje enskild person som berörs av avgiftsbeslutet kan överklaga beslutet till allmän förvaltningsrätten.

Överklagan skickas till: von@sollentuna.se eller via post till: Sollentuna kommun, Vård- och omsorgskontoret, 191 86 Sollentuna

Tiden för överklagan

När ett beslutsprotokoll är justerat tillkännages detta på kommunens anslagstavla. Din överklagan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att tillkännagivandet publicerats på anslagstavlan. På anslagstavlan anges också när tillkännagivandet avpubliceras, så det är lätt att se när tre veckor har gått.

Om det gäller beslut av en gemensam nämnd räknas tiden från den dag då tillkännagivandet skett på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner. 

Läs tillkännagivanden på  kommunens anslagstavla

Mer läsning för dig