Till navigation Till innehåll (s)
Skogsstig

Plan för urban grönstruktur

Sollentunas grönområden har höga värden och många olika funktioner. Grönstrukturens direkta värden för Sollentunaborna kan vara som mötesplats, rekreation, möjlighet till odling och naturupplevelser.

Grönområden har även indirekta värden som gynnar oss till exempel, luftrening, vattenrening och klimatreglering. En sammanhängande grönstruktur är viktig för den biologiska mångfalden och ger möjlighet för olika artgrupper att hitta boplatser, föda och att kunna förflytta sig inom kommunen. 

I juni 2020 antog kommunfullmäktige i Sollentunas en plan för urban grönstruktur.  Planen, som var ute på samråd hösten 2019, är ett kunskapsunderlag till översiktsplanering, detaljplanering, projektgenomförande, bygglov, skötsel med mera.

I planen finns principer för hur den urbana grönstrukturen ska utvecklas och stärkas i det fortsatta planeringsarbetet för att säkerställa kommunens arbete med biologisk mångfald samt ekosystemtjänster.

Sollentunas plan för urban grönstruktur 

Om du har svårt att läsa den digitala kartberättelsen så finns en pdf-version planen bland dokumenten nedan.

Länsstyrelsen Grön Infrastruktur

Naturvårdsverket ekosystemtjänster

Boverket ekosystemtjänster

Föreningen c/o city om Urbana ekosystemtjänster

Boverket om ekologisk kompensation

Översvämning utmed Oxundaån, MSB 2013