Till navigation Till innehåll (s)

Urban grönstruktur 

Sollentunas grönområden har höga värden och många olika funktioner. Grönstrukturens direkta värden för Sollentunaborna kan vara som mötesplats, rekreation, möjlighet till odling och naturupplevelser.

Grönområden har även indirekta värden som gynnar oss till exempel, luftrening, vattenrening och klimatreglering. En sammanhängande grönstruktur är viktig för den biologiska mångfalden och ger möjlighet för olika artgrupper att hitta boplatser, föda och att kunna förflytta sig inom kommunen. 

Sollentunas plan för urban grönstruktur har varit på samråd 11 november till 20 december 2019. Planen är ett kunskapsunderlag till översiktsplanering, detaljplanering, projektgenomförande, bygglov, skötsel med mera. Här presenteras även principer för hur den urbana grönstrukturen ska utvecklas och stärkas i det fortsatta planeringsarbetet för att säkerställa kommunens arbete med biologisk mångfald samt ekosystemtjänster. Nu pågår ett arbete med att ta hand om inkomna samrådssynpunkter innan planen kan antas.

Samrådsversionen av planen för urban grönstruktur, en kartberättelse

Information om hur du läser kartberättelsen finns under fliken Läshjälp i länken.

Länkar

Enkäten Bästa platsen 2014

Länsstyrelsen Grön Infrastruktur

Naturvårdsverket ekosystemtjänster

Boverket ekosystemtjänster

Föreningen c/o city om Urbana ekosystemtjänster

Boverket om ekologisk kompensation

Översvämning utmed Oxundaån, MSB 2013