Till navigation Till innehåll (s)
-

Modersmålsundervisning

Elever med annat modersmål än svenska kan ha rätt att få undervisning i ämnet modersmål. Här kan du se om ditt barn har rätt till undervisningen och göra din ansökan.

Du kan ansöka om modersmål för ditt barn om:

  • Du som vårdnadshavare samt ditt barn har ett annat modersmål än svenska.
  • Ni använder språket i ert dagliga umgänge hemma.
  • Ditt barn har grundläggande kunskaper i språket, det vill säga ditt barn kan prata och förstå språket.
  • Du som vårdnadshavare talar ett av minoritetsspråken, finska, samiska, romani, chip, meänkieli eller jiddisch. (Här krävs det inte att barnet har grundläggande kunskaper).

Även barn som är adopterade kan ansöka om modersmål. Det finns inga krav på att det är ett umgängesspråk hemma, men barnet måste ha grundläggande kunskaper i språket.

Ansökan ska göras senast 1 april. Ansökningar inkomna efter 1 april ses över under terminens gång. Undervisning erbjuds enbart i mån av plats i befintlig undervisningsgrupp.

Undervisning erbjuds endast elever som är inskrivna i en skola i Sollentuna kommun.

Du kan välja att ansöka via e-tjänst eller blankett:

Ansök om undervisning i modersmål via e-tjänst

Om ditt barn redan får modersmålsundervisning så får du automatiskt plats i en grupp nästa läsår. Du behöver därför inte skicka in en ny ansökan. Om du däremot vill avsluta undervisningen inför nästa läsår behöver du säga upp ditt barns plats på en uppsägningsblankett (finns i listan ovan.)

Film med våra modersmålslärare på Youtube

När börjar undervisningen?

Undervisningen startar i början av september, någon vecka efter höstterminens start. Ditt barns blivande lärare kommer då att skicka ut en kallelse till de elever som ska få påbörja undervisning med tid och plats för undervisningen senast veckan innan.

Modersmålsundervisning anordnas under förutsättning att det finns minst fem ansökningar till det aktuella språket samt att det finns en lämplig lärare. Om du ansökt om ett språk som CIFS inte har möjlighet att erbjuda kommer du som vårdnadshavare få information om detta i september.

Grundläggande kunskaper

Går ditt barn i åk 1-3 görs en kartläggning av ditt barns grundläggande kunskaper  i modersmålet av en modersmålslärare på ditt barns skola. Äldre elever bjuds in till undervisning och läraren kartlägger sedan elevens kunskaper under de 2 första lektionerna. Kartläggningen är muntligt, ditt barn behöver inte kunna läsa eller skriva på modersmålet. Om ditt barn inte bedöms ha grundläggande kunskaper kommer ansökan om modersmålsundervisning att avslås. Du som vårdnadshavare får i så fall information om detta . Det är Rektorn på elevens skola som beslutar om eleven har rätt till modersmålsundervisning. 

När och var anordnas undervisningen?

Elever i årskurs 1-3 får i möjligaste mån sin modersmålsundervisning på hemskolan. För årskurs 4-9 försöker vi ordna större modersmålsgrupper, det innebär att eleven kan få åka till en annan skola i Sollentuna för undervisning. Modersmålsundervisningen sker efter skoltid. 

Närvaro

När en elev är har börjat i modersmålsundervisningen är närvaron obligatorisk.

Betyg 

Precis som alla övriga ämnen i skolanndervisningen följer läroplanen och har kunskapskrav. Skriftliga omdömen ges i årskurs 1-5 och betyg ges i årskurs 6-9.

Nationella minoritetsspråk

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Skolan har i uppgift att stödja barnens språkutveckling och även utvecklingen av barnens kulturella identitet. Nationella minoritetsspråk kan läsas antingen som förstaspråk eller som andraspråk (nybörjare). Undervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. När det gäller romska elever som kommer från utlandet kan undantag göras i de fall då det finns särskilda skäl.

Elever som hör till de nationella minoriteterna har sedan 1 juli 2015 utökad rätt till modersmålsundervisning. Ett syfte med lagändringen har varit att bevara och utveckla språken, men även att ge möjlighet till revitalisering av språk som gått förlorade i föräldragenerationen.

Elev från annan kommun

Elever från andra kommuner kan delta i modersmålsundervisningen om hemkommunen betalar.