Till navigation Till innehåll (s)
Arkitekt illustration med sjön Väsjön centralt Norra Väsjön i förgrunden och Väsjöbacken med lite snö i en i övrigt grönskande bild.

Väsjön – en ny del av Sollentuna

Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. På sikt finns möjlighet för över 4 000 bostäder i form av flerbostadshus, stadsradhus och villor.

Väsjöns läge mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat ger unika förutsättningar för ett aktivt vardagsliv. På gångavstånd finns fyra sjöar varav Fjäturen, Snuggan och Rösjön till större delen ligger i orörd natur. Den fjärde sjön – Väsjön – blir den centrala punkten i området med torgplatser, parkstråk, strandpromenad och anslutning till kringliggande naturreservat.

Ny strategisk inriktning från 2020

I maj 2020 beslutade kommunstyrelsen i Sollentuna om en ny strategisk inriktning för utvecklingen av Väsjön. Fokus ligger nu på att i etapper utveckla och färdigställa färre delområden åt gången inom Väsjön. Detta för att skapa balans mellan kostnader och intäkter när det gäller kommunens ekonomi.

Högst prioritet i det nya strategin är att bygga färdigt Södersätra och Väsjö torg så att människor kan börja bosätta sig där. I planen ingår också att påbörja ett mindre antal kvarter i Norra Väsjön.

Den nya strategin utgår från det förändrade marknadsläget i Stockholmsregionen och den beräknade utbyggnadstakten för nya bostäder. Något slutår för hela Väsjöns är utbyggnad finns i dagsläget inte.

Ny strategisk inriktning för Väsjön

Skolor och förskolor

I december 2020 fattade utbildningsnämnden i Sollentuna beslut kring förskola och grundskola i Väsjön. Beslutet innebär att Väsjöskolan kommer att drivas av Sollentuna kommun och Södersätra förskola ska drivas i fristående regi.

Utbildningsnämnden har beslutat om att Sollentuna kommun ska driva Väsjöskolan. För att möta efterfrågan på skolplatser är målsättningen är att verksamheten ska komma igång i samband med den att den andra etappen av bostäder vid Väsjö torg byggs ut. Enligt planering sker det preliminärt från år 2024.

Utbildningsnämnden har samtidigt beslutat att Södersätra förskola ska drivas i fristående regi och med en privat utförare av byggprojektet. Vilken huvudman som kommer att driva förskolan är inte klart och kommer presenteras senare.

Utbyggnaden av skolor och förskolor i Väsjön planeras och sker utifrån befintlig platstillgång i närområdet.Tidplaner för dessa utbyggnader är därför svåra att sätta då behovet är beroende av inflyttningstakten i området. I dagsläget kan inte exakta årtal för byggnation ges.

Inbjudan till tävling om tomträtt för förskola i Södersätra, Väsjön

Beslut om skolor i Väsjön 

Utbyggnad av kommunal service i Väsjön skjuts fram

Sollentunas förskolor.

Sollentunas skolor.

Sollentuna kommunfastigheter (SKAB)

Gång-, cykel och kollektivtrafik

Sollentuna kommun arbetar aktivt för att minska bilberoendet och planerar därför för en attraktiv kollektivtrafik och ett tillgängligt gång- och cykelnät som alternativ.

I takt med att Väsjön växer med nya invånare kommer busslinjer och turtäthet att utvecklas i området. Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i samverkan mellan Sollentuna kommun, Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Trafikverket. Målet är en kollektivtrafik med hög tillgänglighet och kapacitet, som samtidigt bidrar till ett hållbart och klimatanpassat resande.

Just nu finns inga planer på en buss längs Södersätravägen. Det fanns en tanke att den skulle ledas in via Kastellgårdsvägen/Fjätursvägen. Men eftersom strandskydd råder vid Kastellgården är detta inte möjligt.

Trots satsningar på gång-, cykel och kollektivtrafik kommer utbyggnaden av Väsjön att generera mer biltrafik på omgivande gatunät i framtiden. Biltrafiken till och från Väsjön kommer att öka successivt allteftersom Väsjön byggs ut. Tidsperspektivet ger kommunen möjlighet att jobba med trafikfrågorna ur ett långsiktigt perspektiv. 

Trafikanalys från 2013

Åtgärdsvalstudie (ÅVS) för kollektivtrafik.

Infrastruktur och energi

Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö, SEOM, driver tillsammans utbyggnaden av Väsjön. I SEOMs ansvar ingår att hantera utbyggnad och service kring vatten, fjärrvärme, el, hämtning av hushållsavfall och stadsnät.

SEOM

Bostad i Väsjön

Är du intresserad av bostad i Väsjön hänvisar vi till lokal mäklare och webbsidan: 

Svensk fastighetsförmedling - villatomt 

väsjön.nu

Delområden

 • Väsjö torg - småskaligt och variationsrikt

  Väsjö torg är kvarteren alldeles intill Väsjöbacken. Precis som övriga Väsjön får området en unik närhet till stad och kommunikationer men också till aktiviteter och naturupplevelser i Väsjöbacken, Edsbergs sportfält och de angränsande...

 • Södersätra

  Södersätras detaljplan vann laga kraft 2014 och medger förutsättningar för nya småhus och nya flerbostadshus nordost om sjön Väsjön.

 • Blågröna stråket stärker naturvärden

  Det Blågröna stråket går rakt genom Väsjön och bildar en korridor av natur som förbinder naturreservaten Törnskogen i norr, med Rösjöskogen i söder.   

 • Södra Väsjön

  I februari 2019 vann detaljplanen för Södra Väsjön, inklusive en del av Sportfältet och Edsbergs allé laga kraft.

 • Ribbings väg

  Ett förslag till detaljplan har tagits fram som innehåller ca 270 nya lägenheter i anslutning till Ribbings väg i den norra delen av Edsberg.

 • Norra Väsjön

  Inom Norra Väsjön planeras för omkring 1 000 nya bostäder med olika upplåtelseformer.

 • Rökeriet

  På Rökeriets tomt byggs en parkering för Väsjöbacken, skolan och för besökare.

 • Norrsätra verksamhetsområde

  Sollentuna kommun har tagit fram en detaljplan för ett verksamhetsområde avsedd för bland annat kontor, lättare industri och bilservice i Väsjön. Allmänna anläggningar är utbyggda, markförsäljning pågår.

Väsjöns delområden, karta

Läs mer om utvecklingen i Väsjön på www.väsjön.nu