Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Bilden visar en illustration över hur nya Tusbystråket kan se ut.

Centrala Turebergs utveckling 

Utvecklingen av centrala Tureberg fortsätter. Målet är att området ska få karaktären av en trivsam och färgstark stadsmiljö med fler bostäder, bättre gång- och cykelstråk samt en levande stadspark.

Aktuell stadsutveckling i centrala Tureberg

Tingsrätten flyttar in i nya Färgskrapan

Attunda tingsrätt har byggts ut och blivit en av landets största tingsrätter. Det nya huset, som står helt klart under 2020, går under namnet Färgskrapan och är med sin utformning och höjd ett nytt landmärke i Sollentuna. I de nedre delarna finns lokaler för tingsrätten medan de övre våningarna hyrs ut till andra verksamheter. 

Malmparken

Under sommaren 2019 invigde vi delar av nya Malmparken och till hösten 2020 är hela parken klar.  Malmparken är en mötesplats för alla åldrar och intressen med möjlighet till olika aktiviteter för boende i och kring Sollentuna. Utformningen av den nya parken är till stor del resultatet av den medborgardialog som genomfördes 2016. 

I Malmparken finns soldäck och hängmattor, grillplatser och sittplatser, utegym, löparbana, lekplats, vattenlek, skatepark, boulebana, beachvolleybollplan, basketplan, bollplan och isbana.

Tusbystråket förbättras

I samband med bygget av Färgskrapan byggs även Tusbystråket om till en bredare gång- och cykelväg. På markplanet på Färgskrapan kommer det finnas lokaler för butiker och caféer. Sommaren 2020 beräknas arbetena vara helt klara. 

Mässområdet får nya kvarter

I de nya kvarteren vid gamla mässområdet pågår förberedelser för ca 700 nya bostäder samt lokaler för handel, kontor och andra verksamheter. I samband med den nya bebyggelsen är planen även att bygga om och ansluta den södra delen av Malmvägen direkt till Turebergsleden.

Turebergsleden som stadsgata

I samband med att bostäder byggs på gamla mässområdet är planen att Turebergsleden byggs om till en alléplanterad stadsgata med gång- och cykelväg. Avsikten är att utforma gator och torg inom området till trivsamma platser, så att de lockar till vistelse och möten. 

Här kan du ställa frågor om byggnation i centrala Tureberg. 

Ladda ned högupplöst illustration över Malmparken. 

 

Planer för framtidens Tureberg

Radhus på taken

I kvarteret Traktören vid Malmvägen kan radhus på taken bli verklighet i både södra och norra änden. Fastighetsägarna har ansökt om ändring av detaljplan för att kunna bygga radhus på sina befintliga hus.

Malmvägen som boulevard

Kommunen har påbörjat ett arbete med att se över möjligheten att omvandla Malmvägen till en boulevard. Syftet skulle vara att skapa en mera trivsam och levande gatumiljö med separata körfält uppdelade av en trädallé med cykelbanor i mitten. På så sätt får handeln längs gatan bättre utvecklingsmöjligheter och det skapar ökat utrymme för till exempel uteserveringar på de breddade gångbanorna.

Film Malmparkens återinvigning