Till navigation Till innehåll (s)
Bilden visar en illustration över hur nya Tusbystråket kan se ut.

Centrala Turebergs utveckling

Utvecklingen av centrala Tureberg fortsätter. Målet är att området ska vidareutvecklas som en trivsam och färgstark stadsmiljö med den nya Malmparken som mötesplats, fler bostäder samt bättre gång- och cykelstråk.

Aktuell stadsutveckling i centrala Tureberg

Malmplan Vy mot torg_mindre.jpg

Markanvisningstävlingen är avgjord

Det är klart vem som vinner möjligheten att bygga på den sista lediga tomten intill Malmparken mitt i Sollentuna.

Det vinnande förslaget kommer från ByggVesta AB som nu har vunnit rätten att förhandla fram avtal med kommunen i syfte att köpa mark och bygga en ny byggnad på Tabellen 8.

Mässområdet får nya kvarter

I södra Tureberg kring nya Malmplan och på det före detta mässområdet förbereds just nu för nya kvarter. I projektet ingår cirka 700 nya bostäder, lokaler för handel, kontor, hotell och skolor. I samband med den nya bebyggelsen är planen även att bygga om och ansluta den södra delen av Malmvägen direkt till Turebergsleden.

Avsikten är att utforma gator och torg inom området till trivsamma platser, så att de lockar till vistelse och möten. I samband med att bostäder byggs kring nya Malmplan byggs Turebergsleden om till en alléplanterad stadsgata med gång- och cykelväg. 

Kvarteren kring nya Malmplan

Turebergshuset renoveras

Sollentunas kommunhus vid Turebergs torg är över 40 år och genomgår just nu en stor renovering. Fastighetens tekniska delar uppdateras och lokalerna anpassas för framtidens arbetssätt och behov. I renoveringen ingår  en utbyggnad av entréplanet för att göra Turebergshuset mer öppet och välkomnande. Bland annat flyttas kommunens huvudbibliotek hit. Renoveringen beräknas vara klar sent 2022. 

Nya Turebergshuset

Färgskrapan

Attunda tingsrätt har byggts ut och blivit en av landets största tingsrätter. Det nya huset, som står helt klart under 2020, går under namnet Färgskrapan och är med sin utformning och höjd ett nytt landmärke i Sollentuna. I de nedre delarna finns lokaler för tingsrätten medan de övre våningarna hyrs ut till andra verksamheter. 

Malmparken

Under sommaren 2021 blev nya Malmparken helt klar.  Parken är en mötesplats för alla åldrar och intressen med möjlighet till olika aktiviteter för boende i och kring Sollentuna. Utformningen av den nya parken är till stor del resultatet av den medborgardialog som genomfördes 2016. 

I Malmparken finns soldäck och hängmattor, grillplatser och sittplatser, utegym, löparbana, lekplats, vattenlek, skatepark, boulebana, en plan för beachvolleyboll, basketplan, bollplan och isbana.

Nya Tusbystråket

I samband med bygget av Färgskrapan har Tusbystråket mellan Malmparken och Sollentuna station fått en bredare gång- och cykelväg. På markplan i Färgskrapan finnas lokaler för butiker och caféer.  

Kvarteret Tårpilen

I den sydöstra delen av centrala Tureberg har nyligen inflyttning skett i 170 nybyggda lägenheter i kvarteret Tårpilen. I samband med utbyggnaden har en ny gata skapats som ansluter till Kungsvägen och Strandvägen.

I slutet av 2021 startar produktion av ytterligare ca 160 lägenheter i den sydligaste delen av planområdet. Första steget är rivning av befintliga villor. Därefter påbörjas markarbeten. Kran planeras komma upp under februari 2022 och inflyttning i första etappen beräknas ske hösten 2023.