Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella mark- och vägarbeten 

 • Fiberarbeten på Västra Stationsvägen i Norrviken

  Arbeten med fibernätet ger begränsad framkomlighet i juni på Västra Stationsvägen.

 • Fiberarbeten på Ribbings väg i Edsberg

  Under juli blir det begränsad framkomlighet på Ribbing väg när SEOM utökar fibernätet.

 • Ogräsrensning utmed Turebergsleden

  Arbetet kommer att ta ett körfält i anspråk och beräknas pågå under juni kl 20.00-06.00.

 • SEOM monterar belysningsstolpar på Frestavägen

  Monteringen kommer att utföras under dagtid kl 09.00-15.00 med start den 25/5 och beräknas vara klart den 15/6.

 • Begränsad framkomlighet vid Hammarbacken

  Arbetet startar i slutet av april. Från tunneln vid Hammarbacken ut mot Järvafältet blir passagen smal för gående och cyklister under arbetet.

 • Nattarbete på busstorget

  Arbetet påbörjas i slutet av april och beräknas vara klart i början på maj.

 • Begränsad framkomlighet när busshållplatser byggs om

  Under april–maj  kommer vi att bygga om fyra busshållplatser i Rotebro. Det blir begränsad framkomlighet under arbetet.

 • Brorenovering på Sollentunavägen

  Brorenovering på Sollentunavägen i höjd med Landsnoravägen. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juli.

 • Schaktarbeten på Sollentunavägen vid Silverdal

  Skanskas entreprenör kommer att utföra schaktning över Sollentunavägen vid Silverdal för att ansluta fjärrvärme, avlopp, dagvatten samt vatten in till äldreboendet Malten 4.

 • Sprängningsarbeten på Frestavägen/Bergväggsvägen

  Vid sprängning kommer trafiken att stoppas tillfälligt av entreprenörens personal på plats.

 • Brorenovering på Sköldvägen

  Under mars påbörjas en renovering av bron på Sköldvägen. Renoveringen beräknas pågå till och med juli. Under tiden arbetet pågår kommer ett körfält förbi arbetsplatsen fortfarande vara öppet.

 • Arbete på Oxenstiernas väg

  I mars påbörjar SEOM ett arbete med vatten- och avfallsledningarna på Oxenstiernas väg. Arbetet kommer pågå till hösten 2020. Under tiden arbetet pågår kommer gångbanan vara öppen, men resten av vägen kommer vara avstängd för genomfart.

 • Arbeten i Silverdal

  I samband med produktionen av nya bostäder söder om Silverdals kapell pågår väg-, schakt och ledningsarbeten i området. Arbeten i området kommer att pågå fram till 2022.

 • Arbete i korsningen Norrvikenleden/Vibyvägen 

  Trafikljusen är återigen igång, men arbetet med korsningen Norrvikenleden/Vibyvägen fortsätter till början av sommaren.

 • Tusbystråket byggs om

  Tusbystråket som går från Sollentunas pendeltågsstation mot Malmparken kommer att byggas om och öppnas upp mot den nya tingsrättsbyggnaden och Malmparken. Rivningsarbetet startade i februari 2019. Sommaren 2020 planeras arbetet vara...

 • Begränsad framkomlighet vid Torgvägen

  I samband med byggandet av E4 Förbifart Stockholm kommer det att dras en ny vattenledning i Töjnan, längs med fotbollsplanen och in på Torgvägen. Det innebär begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägarna i området. Arbetet pågår...

 • Begränsad framkomlighet på Norrvikenleden vid Bredden

  Inför öppningen av Biltema sommaren 2020 genomförs från februari till slutet av maj arbeten på Norrvikenleden - nära gränsen till Upplands Väsby och i höjd med Breddens handelsplats.

 • Begränsad framkomlighet på Norrvikenleden

  Vi bygger ut det det regionala cykelstråket, Märstastråket, på Norrvikenleden mellan Trafikplats Rotebro och Kistavägen. Arbetena har bland annat påverkat trafiksignalerna vid Norrviken centrum.

 • Gång och cykelväg vid Hammarbacken avstängd

  Gångporten för gående och cyklister under E4 vid Hammarbacken in till Järvafältet kommer vara stängd mellan 13 januari och 5 april 2020.

 • Nytt bullerplank längs Emblavägen

  Bullerplanket längs Emblavägen ska bytas ut. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni. Trafiken kommer regleras med trafiksignaler under tiden arbetet pågår.

 • Vägarbeten vid Sjöbergs C

  Delar av gång- och cykelvägen vid Sjöberg centrum är avstängda under tiden centrumet byggs om. En tillfällig gång- och cykelväg går istället runt parkeringen i närheten. Byggperioden beräknas pågå till slutet av 2020.

 • Pålningsarbeten vid Väsjö torg

  Efter viss förskjutning kommer pålningsarbeten att starta på Väsjö torg från slutet av november. Den planerade perioden för arbetet är från oktober 2019–juni 2020. Arbeten kommer att pågå vardagar mellan kl 07:00–19:00.

 • Arbeten i Edsängen

  SEOM utför ledningsarbeten på Skogsängsvägen. Arbetet omfattar nya VA-, fjärrvärme- el- och fiberledningar för kommande byggnation på Väsjö torg samt omläggning av befintliga ledningar.