Till navigation Till innehåll (s)
Arkitektillustration av Rotebro centrum

Pågående planer i Rotebro

Mer hållbart, sammanhängande och attraktivt – det är den inriktning som är grunden för arbetet med Rotebros långsiktiga utveckling.

Precis mitt emellan Stockholm och Arlanda ligger Rotebro med en stor möjlighet till att utvecklas i framtiden.

Idag finns det en tydlig bild av hur området i framtiden kan växa samman. Från villorna i väster via centrum och industriområden över järnvägen och E4an ner mot Norrvikens strand i öster.

Program för bostäder och tillgängligare strand intill jästfabriken

Ett program för kvarteret Rankan, norr om jästfabriken, belyser förutsättningar för hur fler bostäder kan skapas i området samtidigt som kopplingen mellan Rotebro centrum och sjön Norrviken stärks . Programmet utgör stöd för framtida detaljplaner. Samråd kring programmet genomfördes under sommaren 2022. 

Rankan 3 och 4

Området kring Sjövillan i Rotsunda gård

För fastigheterna Ruletten 4 och 28, öster om E4 mellan Roteberg och sjön Norrviken finns sedan 2018 en antagen detaljplan som möjliggör cirka 64 lägenheter.  

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en komplettering av befintlig bebyggelse med fyra nya bostadsbyggnader på fastigheten Ruletten 4 och med en påbyggnadsvåning på Ruletten 28 samt användning för Sjövillan på Ruletten 4. Detaljplanen ska även säkra förutsättningar för en utveckling av strandpromenaden med bl.a. bryggor.

Fastighetsägaren söker för närvarande samarbetspartner för genomförande av planen.

Ruletten 4 och 28

Nya bostäder på Ytterbyvägen 18 och Ebbas  Brahes väg 18

Kring Gillberga gård, söder om Gillboskolan finns en detaljplan för att omvandla platsen till bostäder med centrumändamål i bottenvåning. Bebyggelsen planeras dels som flerbostadshus om 3 till 4 våningar med lokaler i bottenvåning mot Ytterbyvägen samt radhus i norr mot befintligt grönområde.

Bygglov beviljades i december 2022. Rivning av byggnaden på fastigheten påbörjades i februari 2024 och byggstart av de nya bostäderna planeras under hösten 2024 med inflytt under 2026.

Detaljplanen Rågen 12

Bostäder för studenter norr om Rotebro centrum

Strax norr om Rotebro centrum, intill Douglas Lithborns park, pågår planarbete för bostäder för studenter och bostäder med ett attraktivt läge nära Rotebro station. Bostäderna blir tillsammans med idrottshallen och parken ett första steg mot framtidens Rotebro. Genomförandet är beroende av bland annat ekonomiska villkor, lösningar för parkering och samordning med närliggande planområden.

Ritsalen 1

Ritsalen 3 och 4

Rotsunda får fler bostäder och verksamheter

Inom Rotsunda, öster om E4 och spårområdet, pågår flera planarbeten med målbilden att skapa både lokaler för verksamheter och fler bostäder.

Kring Rotebergsvägen utreder vi vilken typ av markanvändning som är möjlig. Det kan till exempel vara en kombination av verksamheter och bostäder, som kan vara lämplig i området. Ambitionen är att ta tillvara och utveckla platsens naturvärden och närheten till Norrviken.

Ruletten 30

Inom övriga delar av Rotsunda prövar vi på flera platser även möjligheten att förtäta med nya bostäder inom befintlig bebyggelse. Bl a vid Huldregränd, Amorgränd, Rotebergsvägen och Skinnaråsvägen.

Rotspetsen 1

Rotstocken 1

Rotfrukten 2 och 43

Rökmolnet 1

Vision Rotebro

Vision Rotebro används som ett underlag till Sollentunas översiktsplan vilket fördjupar och illustrerar vilka principer som gäller för planering av framtidens Rotebro. Översiktsplanen är därefter ett stöd när nya detaljplaner tas fram. Detaljplanerna ligger i sin tur till grund för vad som kan byggas.

Sollentuna kommun äger lite byggbar mark i Rotebro. Det betyder att utvecklingen sker i huvudsak på privata initiativ. Utvecklingen kommer att ske gradvis över flera decennier fram i tiden.

Tre principer vid utvecklingen av Rotebro

  1. Den första principen handlar om att vända ut och in på en stor del av stadsdelen. Att låta den få en ny framsida mot motorvägen, järnvägen, stationen, Edsån och Norrvikensjön.
  2. Den andra är att fokusera på att förtäta området närmast stationen och på så sätt förstärka Rotebro som ett levande stationssamhälle.
  3. Den tredje principen kan sammanfattas med "koppla samman". I det ingår att minska den barriär som finns idag i form av verksamhetsområdet, motorvägen, järnvägen, Edsån och Norrvikensjön. Ambitionen är en större närhet till framförallt stationen och sjön men också till lek- och mötesplatser. Det ska också finnas möjligheter till sport och  rekreation, kultur- och naturupplevelser samt lokal service, butiker, kaféer och restauranger.

Mer läsning för dig