Till navigation Till innehåll (s)

Ansök om stöd och service

Många av de insatser kommunen erbjuder är behovsprövade, vilket betyder att du måste ansöka om att få dem. Du ansöker genom att skicka in en ansökan.

Ansök om stöd enligt LSS, SoL

Ansökan om stöd enligt LSS eller SoL via e-tjänst

Ansökan om stöd enligt LSS eller SoL via blankett

Ansök om hemtjänst 

Ansök om hemtjänst via e-tjänst

Ansök om hemtjänst via blankett 

Återta en ansökan enligt LSS, SoL

Återta en ansökan enligt LSS och SoL med e-tjänst

Återta en ansökan enligt LSS och SoL med blankett

Så kan en ansökan gå till

Kontakt

För att få information om kommunens stöd kontaktar du en LSS-handläggare på vård- och omsorgskontoret via kommunens kontaktcenter.
Telefon: 08-579 210 00
E-post: kontaktcenter@sollentuna.se

Möte efter att vi tagit emot din ansökan

När en LSS-handläggare har tagit emot din ansökan kommer ett personligt möte bokas in med dig. Vid mötet kommer ni prata om vilket behov av stöd och hjälp du har. LSS-handläggaren behöver också få skriftlig information som till exempel intyg från läkare, psykolog eller arbetsterapeut.

Utredning och beslut

Därefter gör biståndshandläggaren en utredning och sedan en bedömning av ditt behov. Efter det fattar handläggaren ett beslut om du kan få den hjälp du har ansökt om. Beslutet kommer att skickas hem till dig med post. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga.

Du har rätt att överklaga ditt beslut

Om du inte är nöjd med beslutet som du har fått av din biståndshandläggare har du möjlighet att klaga på beslutet hos Förvaltningsrätten. Information om hur det går till står i beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och skickas till vård- och omsorgskontoret inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut. Även om du inte har rätt till hjälp enligt LSS kan du ha rätt till hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL).

Sollentuna kommun
Vård- och omsorgskontoret
191 86 Sollentuna

Om du blir beviljad insats

I Sollentuna kommun gäller lagen om valfrihet - LOV. Detta innebär att du kan välja mellan olika verksamheter och företag som utför insatsen, om du blir beviljad insatser enligt LSS.

Vad kostar det?

Stödet du får enligt LSS är gratis. Du behöver dock betala hyra för din bostad och du betalar även själv för din mat, läkarbesök och det du vill göra på din fritid. Om du har korttidsvistelse eller korttidstillsyn betalar du kostnaden för mat på verksamheten själv.

Rätt till en individuell plan

Du som har insatser beviljade enligt LSS har också rätt att få en individuell plan. Planen ska göras tillsammans med dig. Syftet med planen är att klargöra vad du behöver för stöd och service eller om du vill förbättra eller förändra det stöd du har. En individuell plan ska göra det lättare att samordna stöd mellan de olika myndigheterna som du har kontakt med.

Välj utförare

När din ansökan godkänts får du själv välja vilken utförare som ska genomföra insatsen.

Valblanketter

Valblankett - Avlösarservice.pdf

Valblankett - Boendestöd.pdf

Valblankett - Daglig verksamhet.pdf

Valblankett - Ledsagarservice.pdf

Valblankett - Hemtjänst.pdf

Valblankett - Kontaktperson.pdf

Valblankett - Korttidstillsyn.pdf