Till navigation Till innehåll (s)

Hälso- och sjukvård i omsorgsboende 

Hälso- och sjukvård inom kommunal vård och omsorg

Kommunernas ansvar för vård och omsorg regleras i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Kommunerna ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer för äldre och dagverksamheter för äldre.

I Sollentuna ska alla boenden och dagliga verksamheter ha tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Vissa boenden har sjuksköterska på plats dygnet runt, andra har jourteam som servar boendet.

Om man bor på ett särskilt boende för äldre (SÄBO) får man oftast läkarinsatser från den läkarorganisation som servar boendet. Vad man kan förvänta sig när det gäller läkarinsatser i SÄBO finns att läsa i denna broschyr.

Klicka här för att läsa broschyren

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

1992 trädde ÄDEL-reformen i kraft där delar av landstingets vård blev ett kommunalt ansvar. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) är en legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienterna i kommunens hälso- och sjukvård får en säker, ändamålsenlig, vård och behandling av god kvalitet (ej läkarinsatser).

Grundläggande bestämmelser om MAS och dennes uppgifter finns i 24 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och 7 kap, 3 § patientsäkerhetsförordning (2010:1369).
Ansvaret gäller den vård och behandling som patienterna ges enligt hälso- och sjukvårdslagen samt de krav som ställs på läkemedelshantering, dokumentation, delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, anmälan om skador m.m. i hälso- och sjukvårdsverksamhet. MAS ansvarar också för att Sollentuna kommuns ledningssystem för medicintekniska produkter följs samt att kontakt med läkare fungerar. 

MAS utarbetar riktlinjer/direktiv för hälso- och sjukvården i kommunen och följer upp vården genom kontinuerliga kvalitetsgranskningar som redovisas för vård- och omsorgsnämnden.

MAS skriver årligen en patientsäkerhetsberättelse för kommunens hälso- och sjukvård där det arbete som bedrivits under året angående patientsäkerhet redovisas. 

Länkar

1177