Till navigation Till innehåll (s)

Ytterligare år i förskola, pedagogisk omsorg och skola 

Om det finns särskilda omständigheter eller skäl kan barn förskola eller pedagogisk omsorg och elever i skolan kan ansöka om att gå kvar ytterligare tid i verksamheten.

Beslut om extra år i förskola och pedagogisk omsorg

Barn har rätt till förskola och pedagogisk omsorg till och med den 7 augusti det år som barnet fyller sex år. I undantagsfall kan barnet gå kvar ytterligare ett år, till och med 31 juli det år barnet fyller sju. Det är förskolans rektor eller motsvarande som fattar beslut om detta. 

Ansökan om ytterligare år i grundskola

Eleven har rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte nått upp till kunskapskraven.

Ansökan om ytterligare år i grundsärskola

Elever i grundsärskola har rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte nått kunskapskraven. Frågan om rätt att slutföra skolgången i grundsärskola prövas av elevens hemkommun.

Beslut om uppflyttning till nästa årskurs

Vid slutet av läsåret ska varje elev flyttas till närmast högre årskurs högre årskurs, om inte något annat beslutas. Rektor kan på skolans initiativ eller enligt vårdnadshavares begäran besluta att eleven får gå om en årskurs. Om det är på skolans initiativ ska vårdnadshavare få yttra sig. Detta om det med hänsyn till elevens utveckling och personliga förhållanden i övrigt är lämpligast för eleven. Rektor får besluta att en elev ska flyttas till en högre årskurs än den som eleven redan tillhör eller normalt ska tillhöra. Gäller om eleven har goda förutsättningar att delta i utbildningen i den högre årskursen och vårdnadshavare medger det.

Blanketter för förskola och skola

Blanketter för gymnasiet