Till navigation Till innehåll (s)

Särskilt stöd i förskolan 

När det finns ett behov av mer anpassade insatser för att ett barn i förskolan ska utvecklas så bra som möjligt, bör en handlingsplan upprättas.

Handlingsplanens syfte är att förbättra förskolans förutsättningar att stötta barnet i sin utveckling och sitt lärande. Den utgör också en dokumentation över insatserna. Handlingsplanen ska vara ett arbetsverktyg i utbildningen och ett underlag för utvärdering av förskolans insatser. Den utgör en viktig del i kommunens resursfördelningsunderlag. 

Handlingsplanen ska

  • kartlägga barnets situation, realistiska mål ska sättas upp, adekvata stödinsatser skapas, insatserna utvärderas och resultaten följs upp
  • förtydliga ansvarsfördelningen 
  • samordnar resurserna 

Blanketter för handlingsplan

Ansök om tilläggsbelopp

Vilka ska ta del av handlingsplanen?

Originalet skall alltid finnas hos rektor så att ingen obehörig har tillgång till handlingsplanen. Vårdnadshavare skall ha kopia. Handlingsplanen omfattas av sekretesslagen eftersom det rör barnets personliga förhållanden. Ansöker förskolan om tilläggsbelopp ska handlingsplanen bifogas.

Så här fungerar sekretess

Juridiskt sett är handlingsplanen en allmän handling. Alla uppgifter som rör ett enskilt barns personliga förhållanden i detta dokument kan sekretessbeläggas. Ju mer integritetskänslig en uppgift är desto strängare är sekretessen. En handlingsplan är en allmän handling när ärendet är slutbehandlad. En handling som är under arbete räknas inte som en allmän handling. Pedagogens fortlöpande anteckningar om barnets prestationer eller iakttagelser till stöd för kommande utvecklingssamtal med föräldrar är inte att beakta som allmänna handling. All sekretess kan dock upplösas genom samtycke med den enskilde. Ett sätt att lösa informations- och sekretessproblem är att skaffa samtycke av den som berörs av delarna i handlingsplanen, vilket exempelvis kan ske när vårdnadshavare deltar i samtalet kring planen/planerna.

Så här säger lagen om särskilt stöd i förskolan

Skollagen, Förskola  

  • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.
  • Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Läroplan för förskolan Lpfö 2018

  • Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.