Till navigation Till innehåll (s)

STL - Skriva sig till lärande 

Både kommunala och fristående skolor kan anmäla lärare till fortbildningen som sträcker sig över två terminer.

Skriva sig Till Lärande

STL, Skriva sig till lärande, är en modell som ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. Den pedagogiska modellen bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare understöds av digital teknik och digitala arenor. Denna kombination av pedagogik och teknik gör det möjligt för alla elever, oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, att fullt ut delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater tack vare de kompensatoriska möjligheter som tekniken ger.

STL är väl förankrat i LGR11 och tar sin avstamp i analys av tidigare genomfört område med eleverna och utfallet av den och följer sedan en strukturerad pedagogisk modell som kallas STL-cirkeln.

Forskningsresultat 

En pilotstudie gällande resultatet av STL visade på förbättrade resultat gällande läsning men framförallt förbättringar när det gäller skrivande. Forskningsartikeln publicerades 2013 i den vetenskapliga tidskriften Computers & Education.

Studien av STL 2013

Den forskningsstudie som publicerades i samma vetenskapliga tidskrift 2016 gällande STL visar på markant förbättrade elevresultat i Nationella proven åk 3 gällande både svenska och matematik. Förutom förbättrade elevresultat visar studien även på ökad likvärdighet mellan flickor och pojkar.

Studien av STL 2016