Till navigation Till innehåll (s)

Regler för förskolan

Vem har rätt till barnomsorg? Får barnet gå kvar i förskolan när det föds ett syskon? Hur fungerar det med ledighet och deltid i förskolan? När är förskolan öppen? Kan vi få barnomsorg på kvällar och nätter?

Vem har rätt till barnomsorg i Sollentuna?

Barn som har Sollentuna som hemkommun har rätt till barnomsorg här. Barn från andra kommuner kan få plats om det finns platser över. Ett barn har Sollentuna som hemkommun om barnet uppfyller minst ett av följande krav:

 • Är folkbokfört i Sollentuna
 • Har rätt till barnomsorg enligt EU-rätt och vistas stadigvarande i Sollentuna. Gäller även under de tre första månaderna om avsikten är att vara kvar i landet längre.
 • Är asylsökande och vistas stadigvarande i Sollentuna.
 • Är i Sverige med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och vistas stadigvarande i Sollentuna.
 • Är i landet utan stöd av lag eller myndighetsbeslut och vistas stadigvarande i Sollentuna.
 • Är kvarskriven i sin tidigare hemkommun men vistas stadigvarande numera i Sollentuna.

Undantagna från rätten att få barnomsorg är så kallade diplomatbarn som inte kommer från ett EU/EES-land. Dessa barn kan i mån av plats få en placering men den är då inte kommunalt finansierad. 

När villkoren för att få barnomsorg inte längre är uppfyllda förlorar barnet rätten till barnomsorg vid utgången av nästföljande månad. Det gäller till exempel om barnet flyttar till en annan kommun.

Förtur till förskolan

Du kan få förtur till förskolan om ditt barn har särskilda skäl. Det kan handla om både fysiska och psykiska behov eller på grund av familjens situation. Ansökan sker via blankett. Du behöver bifoga ett underlag som till exempel ett läkarintyg som stärker barnets behov av plats i förskola.

Blanketter för förskola

När det föds ett syskon

Barn som har heltidsplats och som får ett syskon behåller sin plats på heltid två månader efter syskonets födelse respektive fyra månader om det är tvillingsyskon. Därefter gäller 15 timmar i veckan året runt under föräldraledigheten för barn 1-6 år, eller 25 timmar i veckan under skoldagar.

Om barnet behöver längre tillsynstid när du är föräldraledig på grund av att du arbetar eller studerar också, ska du kunna intyga detta. Det gäller för samtliga som är förälder till barnet och som bor på adressen som barnet vistas på när barnomsorgen behövs.

När får ditt barn vara på förskolan

Om båda vårdnadshavarna bor tillsammans och en av dem uppfyller villkoren för heltidsplats, men den andra endast för deltidsplacering, kan barnet endast få en deltidsplats. Men om vårdnadshavarna bor på olika adresser och en av dem uppfyller villkoren för heltidsplats, och den andra endast för deltidsplacering, kommer barnet att få en heltidsplats.

Barnet får oavsett inte lämnas mer än 15 timmar per vecka under de perioder som barnet bor hos vårdnadshavaren som endast har rätt till deltid. Detta eftersom barnet inte har ett större tillsynsbehov under dessa perioder.  

Ibland kan ett barn av olika anledningar behöva vara längre tid i förskolan. Barnets behov av utökad tid kan prövas. Ansökan sker via blankett. Du behöver bifoga ett underlag som till exempel ett läkarintyg som stärker barnets behov av mer tid i förskola.

Blanketter för förskola

Heltid

För att ditt barn ska ha rätt till en heltidsplats måste minst ett av följande villkor uppfyllas av dig som vårdnadshavare:

 • Arbetar eller studerar mer än 15 timmar per vecka (inklusive resetider till och från arbete eller skola).
 • Aktivt arbetssökande.
 • Får sjukpenning eller graviditetspenning för motsvarande mer än 15 timmars arbete per vecka.
 • Får sjukersättning, ålderspension eller avtalspension motsvarande mer än 15 timmars arbete per vecka.

Deltid

Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till gratis allmän förskola/familjedaghem, tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan på skoldagar.

För att ditt barn ska ha rätt till en deltidsplats i barnomsorgen måste du som vårdnadshavare uppfylla minst ett av följande villkor:

 • Är föräldraledig.
 • Arbetar eller studerar maximalt 15 timmar per vecka (inklusive resetider till och från arbete/skolan).
 • Får ålderspension, avtalspension, avgångsvederlag, sjukersättning för motsvarande maximalt 15 timmars arbete per vecka. 
 • Uppbär avgångsvederlag.

Tillsynsbehov  = antal timmar på förskolan

Om du arbetar eller studerar kan du endast ha ditt barn i barnomsorg under tiden du arbetar, studerar och reser till och från jobbet eller skolan. Barn har inte rätt att vistas i verksamheten om någon av barnets vårdnadshavare är ledig från jobbet eller studier.

Du kan behöva lämna in ett lämpligt intyg som styrker att ditt barn har ett tillsynsbehov. Det kan till exempel vara ett arbetsgivarintyg som styrker dina arbetstider och var du har din arbetsplats.

Om du har sjukpenning, graviditetspenning eller aktivitetsersättning får ditt barn vara i förskolan utifrån hur mycket du har arbetat eller studerat tidigare.

 • Barn till aktivt arbetssökande får vistas maximalt 8 timmar per dag.
 • Åtta timmar per dag gäller även asylsökande och barn till ålderspensionärer.  
 • Om du är varslad från jobbet får ditt barn vistas 15 timmar i förskolan.

Tre alternativ vid deltid

När du ansöker om plats på deltid ska du i samtliga fall ange 15 timmar i e-tjänsten. Om du väljer alternativet 25 timmar per vecka ska du göra en överenskommelse om det med verksamheten. Följande alternativ finns för deltid:

 • 15 timmar per vecka under hela året.
 • 25 timmar per vecka under skoldagar samt tre veckors extra vistelsetid under sommarlovet.
 • 15 timmar avgiftsfri allmän förskola för barn 3-5 år. Allmän förskola gäller tre timmar per dag vilket blir 15 timmar per vecka. Det är valbart från 1 augusti det år barnet fyller tre år fram till den 7 augusti det år som barnet börjar i förskoleklass.

Platsgaranti 

Enligt skollagen har kommunen fyra månader på sig att erbjuda en plats i förskola, om din ansökan uppfyller vissa villkor. Dessa fyra månader kan räknas på olika sätt, beroende på din situation:

 • Normalt räknas dessa fyra månader från datumet då du anmälde behovet om barnomsorg.
 • Om du har ett önskat placeringsdatum som ligger längre än fyra månader framåt i tiden, gäller din platsgaranti vid ditt önskade placeringsdatum istället.
 • Ett undantag är om du har ett önskat ett datum längre fram i tiden, som du sedan ändrar till ett tidigare datum. Om det är mindre än fyra månader mellan datumet då du ändrade och det nya datumet så gäller garantin fyra månader efter datumet för ändringen.
 • Ytterligare ett undantag är om du har ett önskat placeringsdatum längre fram i tiden, som du sedan ändrar till ett tidigare datum. Om det är mer än fyra månader mellan datumet då du gör ändringen och det nya önskade datumet, då gäller det nya önskade placeringsdatumet.

I Sollentuna gäller platsgarantin både kommunala och fristående förskolor. Den gäller inte om barnet endast har stått i kö till familjedaghem.

Platsgarantin gäller inte om barnet har fått ett erbjudande som du som vårdnadshavare har tackat nej till eller inte svarat på.

Barnet erbjuds alltid en placering på den förskola som är närmast barnets bostad och som har lediga platser. Kommunen kan inte garantera att plats kan erbjudas på en viss förskola eller inom något visst område. En garantiplacering kan vara i vilket område som helst i kommunen, och vara på en kommunal eller en fristående förskola. Det beror på vilken förskola som har lediga platser just vid tidpunkten som du ansöker om garantiplats för ditt barn.

Om du vill ha en placering enligt reglerna för platsgarantin och ditt barn uppfyller villkoren (eller kommer att uppfylla villkoren inom den närmaste månaden) för att ha rätt till en garantiplacering, ska du kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 08-579 210 00.

Förskola på kvällar och nätter

Har du behov av omsorg på kvällar och nätter? Då ska du ansöka om barnomsorg på obekväm tid. Verksamheten finns på Sofielunds förskola.

Förskola på kvällar och nätter

Allmän förskola

Ett barn som är 3-6 år har alltid rätt till en plats på allmän förskola. Allmän förskola är avgiftsfri och innebär att barnet får delta i verksamheten 15 timmar i veckan på skoldagar. I Sollentuna finns motsvarande avgiftsfri verksamhet även på familjedaghem.

Allmän förskola är valbar från 1 augusti det år barnet fyller tre år fram till den 7 augusti det år som barnet börjar i förskoleklass.

När inte vårdnadshavare och verksamheten kan komma överens, är det verksamheten som bestämmer vilka timmar som barnet får gå i verksamheten när barnet endast har en plats på allmän förskola. 

Längre ledighet 

Barn har rätt att behålla sin plats i förskolan, familjedaghemmet eller fritidshem under längre ledighet, dock maximalt tre månader, om barnet har haft placeringen i minst två månader innan ledigheten börjar.

Gemensam vårdnad

Vid gemensam vårdnad när vårdnadshavarna bor på olika adresser, bedöms barnets rätt till barnomsorg och tillsynsbehov utifrån varje vårdnadshavares behov för sig. Även vårdnadshavare som har hand om barnet mindre än 40 procent har rätt att ansöka om barnomsorg.

Om vårdnadshavarna inte kommer överens är det den som har hand om barnet mer än 60 procent som har rätt att överta ansvaret för placeringen för att säga upp eller ändra den.

Det är endast vårdnadshavaren som har ansvaret för plats i barnomsorgen som kan göra ändringar i placeringen eller säga upp den. Denna vårdnadshavare är också ansvarig för betalning för avgiften.

Öppettider

Förskolor och familjedaghem

Förskolor och familjedaghem erbjuder maximalt 12 timmar per dag kl 06.00- 19.00 på helgfria vardagar.

Under semestertider och planeringsdagar kan förskolor samarbeta. Har du behov av barnomsorg är det verksamhetens ansvar att ordna det. Det kan ske antingen i befintlig verksamhet eller i en annan förskola, alternativt på ett familjedaghem om ditt barn redan är placerat på ett familjedaghem.

Frågor och svar om förskola

Frågor och svar om förskola

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om förskola.

Hela regelverket

På den här sidan hittar du alla regler som gäller förskola och skola i Sollentuna.

Regelverk för skola och barnomsorg

Skollagen

Mer läsning för dig