Till navigation Till innehåll (s)
Visionsbild Rotebro

Rotebro

Mer hållbart, sammanhängande och attraktivt – det är den inriktning som är grunden för arbetet med Rotebros långsiktiga utveckling.

Precis mitt emellan Stockholm och Arlanda ligger Rotebro med en stor möjlighet till att utvecklas i framtiden.

Idag finns det en tydlig bild av hur området i framtiden kan växa samman. Från villorna i väster via centrum och industriområden över järnvägen och E4an ner mot Norrvikens strand i öster.

Pågående planer i Rotebro

Fler bostäder och tillgängligare strand utreds intill jästfabriken

Hur Rotebros koppling till sjön Norrviken kan förstärkas och fler bostäder skapas. Det är några av de saker Sollentuna kommun presenterar i ett så kallat programsamråd 2022.

Rankan 3 och 4

Nyhet, juni 2022: Programsamråd Rankan 3 och 4

Nytt torg vid Gillberga gård

Kring Gillberga gård finns en detaljplan för att omvandla platsen till ett litet centrum med lokaler för verksamheter och bostäder. Bebyggelsen ska bli småskalig och passa in i området.

Detaljplanen Rågen 12

Bostäder för studenter norr om Rotebro centrum

Strax norr om Rotebro centrum, intill Douglas Lithborns park, pågår planarbete för bostäder för studenter och bostäder med ett attraktivt läge nära Rotebro station. Bostäderna blir tillsammans med idrottshallen och parken ett första steg mot framtidens Rotebro. Genomförandet är beroende av bland annat ekonomiska villkor, lösningar för parkering och samordning med närliggande planområden.

Ritsalen 1

Ritsalen 3 och 4

Rotsunda får fler bostäder och verksamheter

Inom Rotsunda, öster om E4 och spårområdet, pågår flera planarbeten med målbilden att skapa både lokaler för verksamheter och fler bostäder.

Kring Rotebergsvägen utreder vi vilken typ av markanvändning som är möjlig. Det kan till exempel vara en kombination av verksamheter och bostäder, som kan vara lämplig i området. Ambitionen är att ta tillvara och utveckla platsens naturvärden och närheten till Norrviken.

Ruletten 4 och 28 m fl

Inom övriga delar av Rotsunda prövar vi på flera platser även möjligheten att förtäta med nya bostäder inom befintlig bebyggelse. Bl a vid Huldregränd, Amorgränd och Skinnaråsvägen.

Rotspetsen 1

Rotstocken 1

Rotfrukten 2 och 43

Rökmolnet 1

Vision Rotebro

Vision Rotebro används som ett underlag till Sollentunas översiktsplan vilket fördjupar och illustrerar vilka principer som gäller för planering av framtidens Rotebro. Översiktsplanen är därefter ett stöd när nya detaljplaner tas fram. Detaljplanerna ligger i sin tur till grund för vad som kan byggas.

Sollentuna kommun äger lite byggbar mark i Rotebro. Det betyder att utvecklingen sker i huvudsak på privata initiativ. Utvecklingen kommer att ske gradvis över flera decennier fram i tiden.

Tre principer vid utvecklingen av Rotebro

  1. Den första principen handlar om att vända ut och in på en stor del av stadsdelen. Att låta den få en ny framsida mot motorvägen, järnvägen, stationen, Edsån och Norrvikensjön.
  2. Den andra är att fokusera på att förtäta området närmast stationen och på så sätt förstärka Rotebro som ett levande stationssamhälle.
  3. Den tredje principen kan sammanfattas med "koppla samman". I det ingår att minska den barriär som finns idag i form av verksamhetsområdet, motorvägen, järnvägen, Edsån och Norrvikensjön. Ambitionen är en större närhet till framförallt stationen och sjön men också till lek- och mötesplatser. Det ska också finnas möjligheter till sport och  rekreation, kultur- och naturupplevelser samt lokal service, butiker, kaféer och restauranger.

Länkar

Länk till den kompletta visionen med högre upplösning