Till navigation Till innehåll (s)
Illustration som visar hur ett kvarter med nya bostäder på köpcentret Stinses yta kan se ut.

Södra Häggvik

I Södra Häggvik pågår omfattande stadsutveckling. Området har ett unikt kommunikationsläge i navet mellan pendeltåg, E4, Häggviksleden och den kommande Förbifart Stockholm.

Området är intressant att utveckla till en tät och blandad stadsdel med nya kvarter för bostäder, handel och arbetsplatser samt nya parker, torg och gator.

Området är idag ett utpräglat handels- och verksamhetsområde med stora parkeringar. I gällande och kommande detaljplaner för Södra Häggvik kan det bli möjligt att bygga mer än 5000 nya bostäder, utveckla handeln, kontor och service så som skola, förskolor och idrottshall mm. År 2022 kan de första  flytta in, men utbyggnaden kommer pågå under många år. När Södra Häggvik är fullt utbyggt kan det bo mer än 10 000 invånare i området.

NY strukturplan 22-03-01.jpg

Utvecklingen av Södra Häggvik ska göra det möjligt för en mer blandad och tät bebyggelse som är  tillgänglig för hela Sollentuna. Genom att koppla ihop Södra Häggvik med Sollentuna Centrum, via Turebergs allé, skapas en stadsbygd som sträcker sig från Häggviksleden i norr till Turebergsleden i söder.

Planeringen av Södra Häggvik ska ge ett hållbart resande till och från området. En tät och sammanhängande bebyggelse skapar underlag för kommersiell och kommunal service inom stadsdelen vilket minskar behovet av resor i vardagen. I området planeras även för en ny entré till Häggviks station, utbyggd busstrafik och gena och attraktiva gång- och cykelvägar.

Sammanhängande och tillgängligt

Södra Häggviks läge innebär goda regionala kommunikationer. Planen är att området i den södra delen binds samman med Turebergs allé, som förlängs norrut genom hela området.

Genom att öppna en sydlig pendeltågsentré till Häggviks station finns förutsättningar för effektiv kollektivtrafik. I planeringen ingår även gena och bra gång- och cykelvägar. Allt med sikte på ett hållbart resande till och från området.

Vackert och händelserikt

Södra Häggvik ska vara en inbjudande och trygg plats att vistas och mötas på under dygnets alla timmar. I utvecklingsarbetet för området planeras för vackra och händelserika rum att röra sig och umgås  i, så som alléplanterade gator, torg och parker. Genom att planera för en blandning av bostäder, service och arbetsplatser skapas förutsättningar för en levande stadsdel som genererar ett folkliv under större delen av dygnet.

Grönt och skönt

Södra Häggvik är idag ett område med mycket hårdgjorda ytor och stor brist på grönytor. I planeringen av Södra Häggvik tillskapas nya grönytor och gröna samband i form av parker, planterade gator, gårdar, tak och torg.

Områdets grönytor ska kunna erbjuda flera funktioner, såväl sociala som ekologiska. Grönytorna erbjuder exempelvis mötesplatser och rekreationsytor för människor i olika åldrar och blir ett fint inslag i stadsmiljön. Grönytorna fyller även en viktig funktion för rening och fördröjning av regnvatten och bildar grogrund för biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband.

Detaljplaner och projekt

I Södra Häggvik pågår fem projekt; Stinsen 2, Stansen 1, Städet 1, Städet 2 m fl,och Södra entrén till Häggvik station.

Stinsen 2  

På platsen där Stinsen köpcentrum ligger idag har ett förslag på ny detaljplan tagits fram. Plansamråd genomfördes under april 2021 samordnat med plansamråd för detaljplanen för Städet 1.

Planförslaget prövar en möjlig utveckling av området med sju kvarter med en stor andel bostäder med tät gatustruktur. I västra delen av planområdet föreslås en större grundskola. Planförslaget innehåller även tre högre hus, med två i norr och ett i söder, samt lokaler i bottenvåningar. Vid ett genomförande enligt planförslaget rivs huvuddelen av Stinsen, huvudgatan Glimmervägen flyttas och blir Turebergs allé genom planområdet vidare norrut. Utbyggnaden av planområdet väntas ske med start av kvarter i den norra delen.  

Läs mer om Stinsen 2

 

Städet 1  

På platsen där ICA Maxi ligger idag har ett förslag på ny detaljplan tagits fram. Plansamråd genomfördes under april 2021 samordnat med plansamråd för Stinsen 2.

Kommunen prövar en utveckling med sex kvarter med gatustruktur, livsmedelsbutik, ett handelstorg och ett par parker. Planförslaget innehåller även tre högre hus, möjligt parkeringshus och gör förlängningen av Turebergs allé möjlig. Vid ett genomförande enligt planförslaget flyttas huvudgatan Norra Malmvägen och blir Turebergs allé samt att Mossvägen förlängs. Vid ett genomförande väntas utbyggnad starta med kvarteren i östra delen och sedan vidare västerut.  

Läs mer om Städet 1

Sydlig entré vid Häggviks station 2025

Kommunfullmäktige i Sollentuna godkände 23 september 2021 avtal för finansiering och genomförande för bygget av en sydlig entré till Häggviks pendeltågsstation.

Det betyder att planeringen kan fortsätta med sikte på att kunna öppna entrén under senare delen av 2025 och börja bygget under 2023.

Den nya stationsentrén innebär det att närheten till kollektivtrafik förstärks för de framtida invånarna i Södra Häggvik. Men också att många befintliga Sollentunabor får närmare till tåget. Ett exempel är de cirka 2000 invånare som bor i Skälby.

Avtalet tecknas mellan Sollentuna kommun, Trafikverket, Trafikförvaltningen och SEOM.

Efter utbyggnad kommer tillgängligheten till kollektivtrafik att förbättras avsevärt. Funktionen blir grundläggande för all övrig utveckling av Södra Häggvik varför projektet är särskilt prioriterat.

 Sydlig entré på Häggvik station

Stämpeln - Nytt handelskvarter

Där E4 och Häggviksleden möts och väster om Bagarbyvägen har ett nytt handelskvarter växt fram. Handelskvarteret innehåller nya butiker, gym och restauranger. För fastigheten gäller detaljplan från år 2015.

Städet 2 mfl- Nya bostadskvarter

Norr om ICA Maxi och sydost om det stora bågformade kontorshuset pågår nu byggnation av ett par nya kvarter inom planområdet Städet. Det första bostadskvarteret beräknas vara inflyttningsklart år 2022. Kvarteren blir successivt fler och väntas bli en tät bebyggelse och kommer innehålla höga hus. I projektet ingår även ett allmänt torg och en ny lokalgata med namn Häggviks allé. Genomförandet bygger på en detaljplan från år 2006.

Stansen 1 i programskede

Stansen 1 är kvarteren närmast den blivande södra entrén till pendeltåget.

Detaljplanen för fastigheten Stansen 1 är ute på programsamråd 1 mars - 18 april 2022. 

2021 inleddes arbetet med ett program och kommunen prövar en utveckling av blandade kvarter med bostäder, handel, kontor och övriga verksamheter. Inom Stansen föreslås även en stadsdelspark. Parken kommer att fungera som en värdefull samlingsplats och nyttjas för dagvattenhantering i området.

Programmet innehåller förslag till anslutning till Häggviks södra stationsentré, utformning av Häggviks allé, placering av huvudledningar samt i vilken takt och ordning fastigheten kan bebyggas för att samordna genomförandetid med övriga projekt i södra Häggvik.

Läs mer om Stansen 1

Traversen

Kvarteret Traversen utgör länken mellan Södra Häggvik och Tureberg.

Inom Traversen 14-15 pågår just nu en planläggning för omvandling av befintlig småindustri till ett kvarter med bostäder och handel i bottenvåningen. Planarbetet ska även skapa förutsättningar för att bygga den sista etappen av Turebergs allé. Enligt tidplan samråd ske under kvartal 1 2022 och antagande preliminärt kvartal 1 2023.

Inom Traversen 11-12 är planarbetet just nu vilande. På sikt är även här syftet att ändra tillåten markanvändning från industri till bostäder, kontor och handel.  

Traversen 11-12

Traversen 14-15

Etappvis utbyggnad

Södra Häggvik är idag en utpräglad handelsplats och verksamheter som på sikt väntas få karaktär med ett större inslag av tät bebyggelse med bostäder, handel, kontor och andra verksamheter samt samhällsservice som skola och förskolor.

En utveckling av Södra Häggvik mot översiktsplanens intentioner realiserat genom ovanstående projekt och planförslag är omfattande. Ett genomförande kommer behöva ske etappvis och under lång tid. Stora investeringar sker i respektive kvarter men investeringar omfattar även nya gator, omläggning av huvudgator, grönstruktur i gator, nya parker samt utbyggnad av ny teknisk infrastruktur som det nya området kommer att behöva.

Särskilda frågor att bevaka är:

  • Att få framtida trafik av alla slag att fungera väl.
  • Att hantering av dagvatten fungerar såväl under utbyggnad som när allt är klart.
  • Att utbyggnad sker i lämpliga etapper och på ett sätt som inte hindrar befintliga verksamheter.
  • Att en god boendemiljö inom och i närområdet ska upprätthållas under den etappvisa utbyggnaden av det nya Södra Häggvik.

Aktuella fastighetsutvecklare i Södra Häggvik

ICA Fastigheter - projekt i Södra Häggvik

Magnolia Bostad - projekt i Södra Häggvik

Svenska nyttobostäder