Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Illustration som visar hur ett kvarter med nya bostäder på köpcentret Stinses yta kan se ut.

Södra Häggvik 

I Södra Häggvik har en spännande stadsutveckling startat, Ett renodlat handels- och verksamhetsområde ska bli en tät och blandad stadsdel med nya kvarter för bostäder, service och arbetsplatser samt nya parker, torg och gator.

I pågående och gällande detaljplaner för Södra Häggvik finns det möjlighet att bygga ca 4000 nya bostäder, samt nya lokaler för handel, kontor och kommunal service så som skola, förskolor och idrottshall m.m. När Södra Häggvik är fullt utbyggt kan det bo ca 10 000–12 000 nya invånare här.

Sammanhängande och tillgänglig struktur

Utvecklingen av Södra Häggvik ska möjliggöra för en mer blandad och tät bebyggelse som är inbjudande och tillgänglig för hela Sollentuna. Genom att koppla ihop Södra Häggvik med Sollentuna Centrum, via Turebergs allé, skapas en sammanhängande stadsbygd som sträcker sig från Häggviksleden i norr till Turebergsleden i söder.

Planeringen av Södra Häggvik ska verka för ett hållbart resande till och från området. En utveckling mot en tät och sammanhängande bebyggelse skapar underlag för kommersiell och kommunal service inom stadsdelen vilket minskar behovet av resor i vardagen. I området planeras även för en ny pendeltågsentré till Häggviks station, utbyggd busstrafik och gena och attraktiva gång- och cykelvägar.

Vackert och händelserikt

Södra Häggvik ska vara en inbjudande och trygg plats att vistas och mötas på under dygnets alla timmar. I utvecklingsarbetet för området planeras för vackra och händelserika rum att vistas och mötas i, så som alléplanterade gator, torg, parker och pocketsparks. Genom att planera för en blandning av bostäder, service och arbetsplatser utefter de offentliga rummen skapas förutsättningar för en levande stadsdel som genererar ett folkliv under större delen av dygnet.

Grönt och skönt

Södra Häggvik är idag ett område med mycket hårdgjorda ytor och stor brist på grönytor och gröna strukturer. I planeringen av Södra Häggvik tillskapas nya grönytor och gröna samband i form av parker, planterade gator, gårdar, tak och torg. Områdets grönytor ska kunna erbjuda flera funktioner, såväl sociala som ekologiska. Grönytorna erbjuder exempelvis mötesplatser och rekreationsytor för människor i olika åldrar och bidrar med skönhetsupplevelser till stadsmiljön. Grönytorna fyller även en viktig funktion för rening och fördröjning av regnvatten och bildar grogrund för biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband.