Till navigation Till innehåll (s)

Före detta mässområdet 

Inom det före detta mässområdet planeras för cirka 700 nya bostäder varav 60 vårdbostäder, lokaler för handel, kontor, hotell och skolor samt nya gator och torg.

I utvecklingen av mässområdet ingår en om- och utbyggnad av vägar i området. Bland annat ska Malmvägen rätas ut mot söder, ett nytt torg anläggas och Turebergsleden byggs om till en mer stadsliknande gata med bl a ny gång- och cykelväg.

Syftet är att skapa en levande stadsdel med blandade funktioner och en hållbar stads- och trafikstruktur. I området mellan Turebergsleden, Bagarbyvägen, ”Servicehuset” och järnvägen, ska befintliga mässhallar ersättas med nya kvarter som ska innehålla främst bostäder och kontor. I husens bottenvåningar blir det lokaler för handel och annan service – som bidrar till en levande gatumiljö.

Malmvägen ska förlängas till Turebergsleden, och Turebergsleden byggs om till en stadsgata med trädallé. Gator och torg i området utformas till trivsamma platser, så att de lockar till vistelse och möten. Gång- och cykeltrafiken ska prioriteras inom området.

Länkar

Samrådshandlingar för Mässan