Till navigation Till innehåll (s)
Ny bebyggelse Tureberg

Malmplan (fd mässområdet)

I södra Tureberg kring nya Malmplan och på det före detta mässområdet förbereds just nu för nya kvarter. I projektet ingår cirka 700 nya bostäder, lokaler för handel, kontor, hotell och skolor.

Målet är att bygga vidare på Tureberg som en levande stadsdel med blandade funktioner och en hållbar stads- och trafikstruktur. I området mellan Turebergsleden, Bagarbyvägen och järnvägen, ersätts befintliga mässhallar med nya kvarter som ska innehålla främst bostäder och kontor. Men här planeras även för vårdbostäder, kontor, hotell och skolor.

Malmplan KV3_bild1_Utopia (1).jpg

I husens bottenvåningar blir det lokaler för handel och annan service som bidrar till en levande gatumiljö. Målet är att gator och torg i området utformas till trivsamma platser, så att de lockar till vistelse och möten. Gång- och cykeltrafiken ska prioriteras inom området.

Byggherrar utöver Sollentuna kommun är Skanska och Borätt/Seniorgården.

Skanska

Borätt/Seniorgården

Aktuell utbyggnad

I samband med utvecklingen kring Malmplan skapas också nya gatusträckningar och gator. Malmvägen förlängs rakt söderut till Turebergsleden, som på sikt byggs om till en stadsgata med trädallé.

Under augusti 2021 stängs delar av Tingsvägens befintliga sträckning längs Turebergsleden av och leds om till sin nya sträckning.

Vägnamn i området vid Malplan .png

Vägnamn vid Malmplan.

Aktuella mark- och vägarbeten

Detaljplan

Detaljplanen vann laga kraft i juli 2020. Under hösten 2020 fortsätter kommunen och exploatörerna med projektering och planering. Start av exploateringsarbeten i området beräknas under första halvan av år 2021.

Detaljplan för mässområdet vinner laga kraft

Samrådshandlingar för Mässan