Till navigation Till innehåll (s)
Ny bebyggelse Tureberg

Malmplan (fd mässområdet) 

Inom det före detta mässområdet planeras för cirka 700 nya bostäder varav 60 vårdbostäder, lokaler för handel, kontor, hotell och skolor samt nya gator och torg.

Aktuella mark- och vägarbeten i området

I utvecklingen av mässområdet ingår en om- och utbyggnad av vägar i området. Bland annat ska Malmvägen rätas ut mot söder, ett nytt torg anläggas och Turebergsleden byggs om till en mer stadsliknande gata med bl a ny gång- och cykelväg.

Detaljplanen vann laga kraft i juli 2020. Under hösten 2020 fortsätter kommunen och exploatörerna med projektering och planering. Start av exploateringsarbeten i området beräknas under första halvan av år 2021.

Byggherrar utöver Sollentuna kommun är Skanska och Borätt/Seniorgården.

Syftet är att skapa en levande stadsdel med blandade funktioner och en hållbar stads- och trafikstruktur. I området mellan Turebergsleden, Bagarbyvägen, ”Servicehuset” och järnvägen, ska befintliga mässhallar ersättas med nya kvarter som ska innehålla främst bostäder och kontor. I husens bottenvåningar blir det lokaler för handel och annan service – som bidrar till en levande gatumiljö.

Malmvägen ska förlängas till Turebergsleden, och Turebergsleden byggs om till en stadsgata med trädallé. Gator och torg i området utformas till trivsamma platser, så att de lockar till vistelse och möten. Gång- och cykeltrafiken ska prioriteras inom området.

Detaljplan för mässområdet vinner laga kraft

Samrådshandlingar för Mässan